Sirküler No:2009-037 Serbest bölgede ürettikleri ürünlerin en az % 85’ini ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personelin ücretlerine uygulanacak gelir vergisi istisnası.

S   0   R   K   Ü   L   E   R         R   A   P   O   R

Tarih:

12/03/2009

Say1:

2009 / 37

Konu:

Serbest bölgede ürettikleri ürünlerin en az % 85ini ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personelin ücretlerine uygulanacak gelir vergisi istisnas1.

 

 

Özet: Maliye Bakanl11 taraf1ndan haz1rlanan 1 seri numaral1 ''3218 Say1l1 Serbest Bölgeler Kanunu Genel Teblii'' 12 Mart 2009 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanm1_t1r. Bu teblide, serbest bölgede ürettikleri ürünlerin en az % 85ini yurtd1_1na ihraç eden mükelleflerin, istihdam ettikleri personelin ücretlerine uygulanacak gelir vergisi istisnas1 hakk1nda aç1klamalar yap1lm1_t1r. Teblide;

- Üretilen ürünlerin birim FOB bedeli ve toplam FOB bedelinin nas1l hesaplanaca1,

- Ayl1k ve y1l1k olarak vergi dairesine yap1lacak olan üretim ve istihdam bildirimlerinin yap1lma usulleri ve kullan1lacak formlar,

- Muhtasar beyannamenin verilmesi ve tecil-terkin uygulamas1,

- Serbest bölgede üretimde bulunup, ihraç kayd1yla mal teslim eden mükellefler aç1s1ndan istisna uygulamas1,

- Yaz1l1m faaliyetlerinde istisna uygulamas1,

- 0stisna uygulamas1na ili_kin olarak haz1rlanacak YMM raporlar1nda bulunmas1 gereken bilgiler, raporun ibraz süresi,

- 0stisna _artlar1n1n gerçekle_memesi durumunda uygulanacak yöntem,

- 0stisnan1n uygulamayaca1 haller,

- 0stisna kapsam1ndaki ücretlerde asgari geçim indirimi uygulamas1,

- Ocak ve ^ubat 2009 dönemlerine ili_kin uygulama,

- Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar1n istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlere ili_kin düzenlenen ka1tlardaki damga vergisi istisnas1,

hakk1nda aç1klamalar yap1lm1_t1r.

 

Tebliin tam metni ektedir.

 

 

Çal1_malar1n1zda Ba_ar1lar Dileriz

                                                                                                          Sayg1lar1m1zla

5810 say1l1 ''Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Dei_iklik Yap1lmas1na Dair Kanun''un 7. maddesi ile Serbest Bölgeler Kanununun vergi te_viklerini düzenleyen geçici 3. maddesinde dei_iklikler yap1lm1_t1r. Kanunun yürürlük maddesinde, geçici 3. maddedeki dei_ikliklerin 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere, yay1m1 tarihinde yürürlüe girecei hükmü yer almaktad1r. Kanun 25 Kas1m 2008 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanarak yürürlüe girmi_tir.

Serbest bölgelerde imal ettikleri mallar1 yurtd1_1na ihraç eden mükellefler taraf1ndan uygulanacak olan, ücretlere ili_kin gelir vergisi istisnas1 hakk1nda, Maliye Bakanl11 taraf1ndan haz1rlanan 1 seri numaral1 ''3218 Say1l1 Serbest Bölgeler Kanunu Genel Teblii'' (Tebli) ile ayr1nt1l1 aç1klamalar yap1lm1_t1r. 12 Mart 2009 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanan tebli, serbest bölgede üretilen ürünlerin FOB bedelinin tespiti, vergi dairelerine yap1lacak bildirimler, tecil terkin uygulamas1, bu istisnan1n uygulanabilmesi için yeminli mali mü_avirler taraf1ndan düzenlenmesi gereken rapor hakk1nda aç1klamalar yap1lm1_t1r. Bu sirkülerimizde ise sözü geçen Teblide yer alan örnekli aç1klamalara deinilecektir.

I. Yasal düzenleme

Yukar1da da belirttiimiz gibi 5810 say1l1 ''Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Dei_iklik Yap1lmas1na Dair Kanun''un 7. maddesi ile 3218 say1l1 Serbest Bölgeler Kanununun vergi te_viklerini düzenleyen geçici 3. maddesinin 2. f1kras1 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere a_a1daki _ekilde dei_tirilmi_tir.

''Avrupa Birliine tam üyeliin gerçekle_tii tarihi içeren y1l1n vergilendirme döneminin sonuna kadar;

a) Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin sat1_1ndan elde ettikleri kazançlar1 gelir veya kurumlar vergisinden müstesnad1r. Bu istisnan1n 193 say1l1 Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci f1kras1n1n (6) numaral1 bendinin (b) alt bendi ile 5520 say1l1 Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyar1nca yap1lacak tevkifata etkisi yoktur.

b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini yurtd1_1na ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnad1r. Bu oran1 % 50'ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Y1ll1k sat1_ tutar1 bu oran1n alt1nda kalan mükelleflerden zaman1nda tahsil edilmeyen vergiler cezas1z olarak, gecikme zamm1yla birlikte tahsil edilir.

c) Bu bölgelerde gerçekle_tirilen faaliyetlerle ilgili olarak yap1lan i_lemler ve düzenlenen ka1tlar damga vergisi ve harçlardan müstesnad1r.

Bu maddenin uygulanmas1na ili_kin usul ve esaslar1 belirlemeye Maliye Bakanl11 yetkilidir.''

 

 

II. Gelir vergisi istisnas1 uygulamas1

A. Üretilen ürünlerin FOB bedeli

3218 say1l1 Kanunun geçici 3. maddesi uyar1nca, 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükellefler taraf1ndan bölgelerde üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az % 85'inin yurt d1_1na ihraç edilmesi kayd1yla, istihdam edilen personele ödenen ücretler gelir vergisinden istisna edilmi_tir.

Bölge içinde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretime ili_kin istihdam ettikleri tüm personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden istisna edilecektir. Üretim faaliyeti ile birlikte ba_ka konularda da faaliyette bulunan mükelleflerin sat1_, pazarlama, muhasebe, lojistik vb. departmanlarda çal1_an personelleri de istisna kapsam1nda deerlendirilecektir.

0stisna uygulamas1 bak1m1ndan üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin tespiti gereklidir.

Üretilen ürünlerin birim FOB bedeli, üretilen mallardan sat1_1 yap1lanlar1n sat1_ tutar1 toplam1n1n sat1lan ürün miktar1na bölünmesiyle elde edilen tutard1r.

Toplam FOB bedeli, üretilen ürünlerin birim FOB bedeli ile toplam üretilen ürün miktar1n1n çarp1lmas1yla elde edilen tutard1r.

Üretilen ürünlerin ayn1 y1l içinde sat1lmamas1 durumunda, ortalama FOB bedeli bulunacak ve buna göre toplam FOB bedeli tespit edilecektir.

Ortalama FOB bedeli ise birden fazla y1la ait birim FOB bedellerinin ortalamas1d1r.

B. Serbest bölgede üretilen ürünlerin sat1_1

1. Serbest bölgede üretilen ürünlerin ayn1 y1lda sat1_1

Serbest bölge içinde üretim yapan mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlere gelir vergisi istisnas1 uygulamas1nda, mükelleflerin bölgede ürettikleri ürünlerin toplam FOB bedelinin en az % 85'ini yurt d1_1na ihraç etmeleri, y1ll1k sat1_ tutar1n1n bu oran1n alt1nda olmamas1 gerekmektedir.

Örnek 1

Samsun Serbest Bölgesinde emtia üretimi faaliyetinde bulunan (A) A.^., ürettii ürünleri yurt d1_1na ihraç etmekte ve 80 i_çi çal1_t1rmaktad1r. 0_çilerle ilgili olarak Ocak-Aral1k 2009 döneminde aylar itibar1yla ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi, tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilmi_tir. Mükellefin bölgede ürettii emtian1n 270.000 TLlik k1sm1n1n yurt d1_1na ihraç edildii tespit edilmi_ olup, üretilen ürün toplam FOB bedeli 300.000 TLdir. 

Buna göre, mükellef (A) A.^. ürettii ürün toplam bedelinin, (270.000 TL/300.000 TL=) % 901n1 yurt d1_1na ihraç ettiinden istihdam ettii personel ücretleri üzerinden hesaplanan ve y1l içinde aylar itibar1yla tecil edilen gelir vergisi terkin edilecektir.

Örnek 2

Örnekteki _irket, ürettii ve toplam FOB bedeli 300.000 TL tutar1nda olan ürünlerin 40.000 TLlik k1sm1n1 serbest bölge içine satm1_, dier k1sm1n1 ise ihraç etmi_tir. Buna göre, mükellefin (300.000 TL-40.000 TL=) 260.000 TL tutar1ndaki yurt d1_1 ihracat1 (260.000 TL/300.000 TL=) % 86,6 oran1nda gerçekle_tiinden kanuni _art yerine getirilmi_ olup, istihdam ettii personel ücretlerine ili_kin y1l içinde aylar itibar1yla tecil edilen vergi terkin edilecektir.

2. Serbest bölgede üretilen ürünlerin bir k1sm1n1n veya tamam1n1n sonraki y1llarda sat1lmas1

Serbest bölgede üretilen ürünler ile sat1n al1nan mallar1n ihrac1n1n birlikte yap1lmas1 halinde,sadece bölge içinde üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az % 85'inin yurt d1_1na ihraç edilmesi kayd1yla istisnadan yararlan1lacakt1r.

Yurt d1_1 sat1_a ili_kin % 85 _art1n1n gerçekle_tirilmesinde, bölge içinden ve Türkiye'den sat1n al1nan mal bedelleri ile bölgeye ve Türkiye'ye sat1lan mal bedelleri dikkate al1nmayacakt1r. 0stisna uygulamas1nda, bölgede üretilen ürünlerin kay1tlar1 ile al1n1p sat1lan mallara ili_kin kay1tlar ayr1 hesaplarda takip edilecektir.

Örnek 3

Örnekteki (A) A.^., bölge içinde toplam FOB bedeli 500.000 TL tutar1nda y1ll1k üretim yapt11, bölge içindeki bir firmadan 100.000 TL ve Türkiyeden de 50.000 TL olmak üzere toplam 150.000 TL tutar1nda mal sat1n ald11, üretilen mallardan toplam FOB bedeli 450.000 TL olan k1sm1n1 yurt d1_1na ihraç ederken, 80.000 TL tutar1ndaki mal1 Türkiyeye, 70.000 TLsini de bölge içine satt11, ürettii mallardan 50.000 TL tutar1nda kalan k1sm1 ise 2010 y1l1nda serbest bölge içine satt11 tespit edilmi_tir.

0stisna uygulamas1nda, bölgede üretilen toplam FOB bedeli 500.000 TL olan üründen yurt d1_1na ihraç edilen 450.000 TL k1sm1 aras1ndaki oran esas al1nacakt1r. Yurt d1_1 ihracata ili_kin % 85 _art1n1n gerçekle_tirilmesinde, bölge içinden ve Türkiyeden al1nan mal bedelleri olan (100.000 TL+50.000 TL=) 150.000 TL ile ayn1 y1lda bölgeye ve Türkiyeye sat1lan (80.000 TL+70.000 TL=) 150.000 TL dikkate al1nmayacakt1r.

Buna göre, _irketin bölgede ürettii toplam FOB bedeli 500.000 TL tutar1ndaki emtian1n 450.000 TLlik k1sm1n1 (% 90) yurt d1_1na ihraç ettiinden, yurt d1_1 ihracata ili_kin % 85 _art1n1n gerçekle_tii görülmektedir. Bu nedenle, istihdam edilen personel ücretlerine ili_kin tecil edilen vergi terkin edilecektir.

Mükellef ürettii toplam ürünün % 90l1k k1sm1n1 yurt d1_1na ihraç ettiinden, 2009 y1l1nda sat1lmay1p 2010 y1l1nda serbest bölgede sat1lan 50.000 TL ürün nedeniyle herhangi bir i_lem yap1lmayacakt1r.

Öte yandan, üretimin yap1ld11 ve istisnan1n uyguland11 y1lda stokta kalan ürünlerin, sonraki y1llarda toplam FOB bedeli baz1nda takip ve tespiti gereklidir. Bunun için serbest bölgede üretim yapan mükellefler, üretim yapt1klar1 y1lda stoklar1nda kalan ürünleri sonraki y1llarda satmalar1 durumunda, üretimin yap1ld11 y1la ili_kin FOB bedeli ile sat1_lar1n yap1ld11 y1llardaki FOB bedeli dikkate al1narak üretilen ürünlerin toplam FOB bedelini tespit edeceklerdir. 0hraç edilen ürünlerin toplam FOB bedelinin üretilen ürünlerin toplam FOB bedeline oran1, % 85 ve üzerinde gerçekle_mesi halinde istisnadan yararlan1lacak, aksi durumda istisnadan yararlan1lamayacakt1r. Takip eden y1llarda da ihracat tutarlar1, yurt içi ve bölge içi sat1_lar1 ile stok miktarlar1 esas al1narak kanuni _art1n gerçekle_me durumu benzer _ekilde kontrol edeceklerdir.

Üretilen ve istisna uygulanan ürünlerin sonraki y1llarda da üretiminin yap1lmas1 ve y1ll1k olarak stok takibinde, ilk giren ilk ç1kar yöntemi uygulanacakt1r.

Serbest bölgede üretilen ve üretimin yap1ld11 y1ldan sonraki y1l veya y1llarda bu ürünlerin toplam FOB bedelinin % 85inin yurt d1_1na ihraç edilmemesi durumunda, üretimin yap1ld11 y1lda tahakkuk ettirilerek tecil edilen gelir vergisi tevkifat1 gecikme zamm1yla birlikte tahsil edilecektir. Ancak, daha sonra asgari % 85 ihracat _art1n1n gerçekle_tii y1lda gerekli ko_ullar1n yerine getirilmesi halinde ilgili vergi dairesi taraf1ndan söz konusu i_çi ücretlerine ili_kin vergi, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzeltme i_lemi yap1larak bu teblile belirlenen ko_ullarla mükellefe red ve iade edilecektir. Tahsil edilen gecikme zamm1 ise iade konusu olmayacakt1r.

Örnek 4

Örnekteki _irket, 2009 y1l1nda ürettii toplam 250 birim üründen 100 birimlik k1sm1n1 300.000 TLye

ayn1 y1l ihraç etmi_tir. 2010 y1l1nda 125 birimlik k1sm1n1 420.000 TL tutarla ihraç etmi_ olup bu y1la ili_kin birim FOB bedeli esas al1narak yap1lan deerlemede toplam sat1_ tutar1n1n 800.000 TL olduu, kalan 25 birim ürünün 2011 y1l1nda serbest bölgede 100.000 TL sat1ld11 tespit edilmi_tir. ^irket 2010 y1l1nda ürettii ürünü satamam1_t1r. Söz konusu i_çilerle ilgili olarak 2009 ve 2010 y1llar1 Ocak-Aral1k dönemlerine ili_kin aylar itibar1yla ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilmi_tir.

Buna göre, _irketin 2009 y1l1 üretiminin toplam FOB bedeli 300.000 TL tutar1ndaki k1sm1n1 ihraç ettiinden,

[(300.000 TL)/{(300.000 TL/100 birim) x 250 birim}=] % 40

olarak gerçekle_mi_ olup Kanunda aran1lan % 85 ihraç _art1 gerçekle_memi_ olmaktad1r. Bu nedenle, bu y1la ili_kin olarak tecil edilen vergi cezas1z gecikme zamm1yla birlikte tahsil edilecektir.

2009 y1l1nda üretilen ve 2010 y1l1nda sat1lan 125 birimlik ürünlerin toplam FOB bedeli olan 420.000 TL ile 2009 y1l1na ili_kin sat1lan ürünlerin birim FOB bedelinin ortalamas1 esas al1narak yap1lan hesaplamada; toplam,

[{(300.000 TL+420.000 TL)/(100 birim+125 birim)} x 250 birim=] 800.000 TL

tutar1nda üretim yap1ld11 ve bunun (300.000 TL+420.000 TL=) 720.000 TL tutar1ndaki k1sm1n ihraç edilmesi nedeniyle 2009 y1l1nda üretilen ürünlerin (720.000 TL/800.000 TL=) % 901n1n ihraç edildii tespit edilmi_tir.

Bu nedenle, 2009 y1l1na ili_kin olup _irketten tahsil edilen vergiler, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzeltme i_lemi yap1larak, bu Teblile belirlenen ko_ullarla mükellefe red ve iade edilecektir. Tahsil edilen gecikme zamm1 ise iade konusu olmayacakt1r.

Öte yandan, 2010 y1l1nda üretimi yap1lan ürünlere ili_kin olarak aylar itibar1yla tecil edilen vergiler, bu y1lda üretilen ürünlere ili_kin ihracat _art1 gerçekle_mediinden, cezas1z gecikme zamm1yla birlikte tahsil edilecektir.

Örnek 5

Örnekteki _irket, 2009 y1l1nda ürettii 250 birim üründen ayn1 y1l sat1_ yapamam1_t1r. 2009 y1l1nda üretilen mallardan; 2010 y1l1nda 100 birimlik k1sm1n1 FOB bedeli 350.000 TLye, 2011 y1l1nda 25 birimlik k1sm1n1 FOB bedeli 100.000 TL olarak ihraç etmi_tir. Kalan 125 birimlik k1sm1n1 da 2011 y1l1nda 500.000 TLye serbest bölgede satm1_t1r. 0_çilerle ilgili olarak 2009 y1l1 Ocak-Aral1k dönemlerine ili_kin aylar itibar1yla ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilmi_tir.

Buna göre _irketin, 2009 y1l1 ihracata ili_kin % 85 _art1n1 gerçekle_tirememesi nedeniyle istihdam ettii personel ücretlerine ili_kin 2009 y1l1 içinde aylar itibar1yla tecil edilen vergiler, cezas1z gecikme zamm1yla birlikte tahsil edilecektir.

^irket, 2010 y1l1nda 2009 y1l1nda ürettii mallardan FOB bedeli 350.000 TL olan 100 birimini yurt d1_1na satm1_ ve ba_ka da sat1_1 olmamas1 nedeniyle yurt d1_1 sat1_1,

[350.000 TL /{(350.000 TL/100 birim x 250 birim)}=] % 40

oran1nda gerçekle_tiinden kanunda aran1lan % 85 oran1n alt1nda kalm1_t1r.

2011 y1l1nda, 2009 y1l1nda ürettii mallardan sadece 100.000 TL tutar1ndaki 25 birimini ihraç ederken, kalan 500.000 TL tutar1ndaki 125 birimini serbest bölgede satm1_ olduundan bu y1la ili_kin toplam FOB bedeli,

[{(350.000 TL+100.000 TL+500.000 TL)/(100 birim+25 birim+125 birim)}x(250 birim)=] 950.000 TL

olmaktad1r. ^irketin bu y1la ait ihracat oran1 (350.000 TL+100.000 TL/950.000 TL=) % 47,3 olarak gerçekle_mi_tir.

Dolay1s1yla, Kanunda aran1lan % 85 yurt d1_1na sat1_ _art1n1n gerçekle_memi_ olmas1 nedeniyle bu _irket 2009 y1l1 üretim faaliyetine ili_kin olarak istisna hükmünden yararlanamayacakt1r.

Örnek 6

Örnekteki _irket, ürettii ürünlerin bir k1sm1n1 ihraç etmekte, bir k1sm1n1 da Türkiyeye ve bölge içine satmaktad1r. 0_çilerle ilgili olarak Ocak-Aral1k 2009 döneminde aylar itibar1yla ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilmi_tir. Bölgede üretilen ürünler 2009 y1l1nda sat1lamam1_ olup, 2010 y1l1 Haziran ay1nda bu ürünlerin tamam1 ihraç edilmi_tir.

Buna göre _irketin, 2009 y1l1 ihracata ili_kin % 85 _art1n1 gerçekle_tirememesi nedeniyle istihdam ettii personel ücretlerine ili_kin 2009 y1l1 içinde aylar itibar1yla tecil edilen vergiler gecikme zamm1yla birlikte tahsil edilecektir.

Öte yandan, mükellefin Haziran 2010da 2009 y1l1nda ürettii mallar1n tamam1n1 yurt d1_1na satt11ndan, 2009 y1l1nda yurt d1_1 sat1_a ili_kin % 85 oran1n1 gerçekle_tirememesi nedeniyle i_verenden tahsil edilen vergiler, bu Teblile belirlenen ko_ullarla y1l sonu beklenmeksizin, ilgili vergi dairesi taraf1ndan Vergi Usul Kanun hükümlerine göre düzeltme i_lemi yap1larak mükellefe red ve iade edilecektir.  Tahsil edilen gecikme zamm1 ise iade konusu olmayacakt1r.

C. Vergi dairesine ayl1k ve y1ll1k olarak üretim ile istihdam bildirimlerinin yap1lmas1

Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerden üretim faaliyetinde bulunanlar1n çal1_t1rd1klar1 tüm personelin, üretim faaliyetiyle birlikte ba_ka faaliyetleri de bulunanlar1n sadece üretim konusundaki faaliyetlerinde çal1_anlara ait ücretleri ve yararlan1lan gelir vergisi tevkifat tutar1na ili_kin Ek:1'de yer alan ''Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlar1na 0li_kin Bildirim''i, her aya ait muhtasar beyannamenin verilme süresi içinde, e-beyanname _eklinde verenler taraf1ndan elektronik ortamda, dier mükelleflerce ka1t ortam1nda yetkili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Öte yandan, y1l içinde gelir vergisi istisna hükümlerinden yararlanmayan ve y1l sonunda istisna _artlar1n1 yerine getiren mükelleflerle ilgili olarak, Ek:2'de yer alan ''Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlar1 ile 0ade Edilecek Tutarlara 0li_kin Bildirim''i, Aral1k ay1na ait muhtasar beyannamenin verilme süresi içinde e-beyanname _eklinde verenler taraf1ndan elektronik ortamda, dier mükelleflerce ka1t ortam1nda yetkili vergi dairesine vermeleri durumunda bu Teblile belirlenen ko_ullarla istisna uygulamas1ndan yararlan1labilecektir.

Gelir Vergisi Kanununun 98. maddesinin son f1kras1 uyar1nca muhtasar beyannamelerini üç ayl1k dönemler halinde veren mükelleflerde ise, bu Tebliin ekinde yer alan bildirimleri her vergilendirme dönemine (üçer ayl1k) ait muhtasar beyannamenin verilme süresi içinde, e-beyanname _eklinde

verenler taraf1ndan elektronik ortamda, dier mükelleflerce ka1t ortam1nda yetkili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

D. Muhtasar beyannamenin verilmesi ve tecil-terkin uygulamas1

0stisna kapsam1nda deerlendirilen ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi, muhtasar beyanname ile genel hükümlere uygun olarak beyan edilecektir.

3218 say1l1 Kanun kapsam1nda istisna edilecek tutar, Ek:1'de yer alan ''Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlar1na 0li_kin Bildirim''in ''0stisna edilecek tutara ili_kin bilgiler'' Tablosunun (g) sütununda gösterilecektir. Bu sütunda yer alan tutar, Muhtasar Beyannamenin ''TABLO-2 Tahakkuka Esas 0cmal Cetveli'' bölümünün ''3/b- Tecil Edilecek Tutar'' sat1r1na aktar1lacak ve vergi dairesince bu tutarlar tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilecektir.

0stisna uygulamas1ndan yararlanan mükelleflerin yurt d1_1 ihracat tutar1n1n toplam sat1_ tutar1na oran1, % 85 veya üzerinde gerçekle_tiinin YMM faaliyet raporu ile tespit edilmesi halinde, vergi dairesince tecil edilen vergi terkin edilecektir.

Öte yandan, serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan i_letmelerde çal1_t1r1lan ve y1l içinde gelir vergisi tevkifat1 yap1lm1_ olan i_çi ücretleri de, i_verenin y1l sonu itibar1yla ürettikleri ürünlerin % 85'ini yurt d1_1na ihraç etme _art1n1 gerçekle_tirmesi halinde, gelir vergisi istisnas1ndan yararlan1labilecektir.

Bu i_verenler, Ek:2'de yer alan Bildirimi, Aral1k ay1na ait muhtasar beyannamenin verilme süresi içinde ilgili vergi dairesine vereceklerdir. Bunun üzerine, y1l içinde verilen muhtasar beyannameler üzerinden hesaplanan ve ödenen ücretlere ili_kin gelir vergisi tevkifat tutarlar1, bu Teblile  belirlenen ko_ullarla ilgili vergi dairesi taraf1ndan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzeltme i_lemi yap1larak mükellefe red ve iade edilecektir.

E. 0hraç kayd1yla mal teslimi

Serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan üretici firmalar1n ürünlerini, ayn1 veya ba_ka bir serbest bölgede faaliyette bulunan ihracatç1lara, yurt d1_1na sat1lmas1 kayd1yla teslim etmeleri de yurt d1_1na sat1_ olarak deerlendirilecektir.

0hracat kayd1yla yap1lan teslimlerde, üretici firmalar istisnadan yararlanaca1ndan, ihracat1 gerçekle_tiren firmalar1n istisnadan yararlanmas1 mümkün deildir. Söz konusu mallar1n, ihracatç1ya teslim tarihini takip eden ay ba_1ndan itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi zorunludur. Bu sürede ihraç edilmemesi halinde, bu mallara ili_kin yurt d1_1 sat1_ gerçekle_memi_ olarak deerlendirilir.

Tamamen veya k1smen ihraç kayd1yla mal satanlar ihracat1n fiilen gerçekle_tirildiine ili_kin belgeler de dahil olmak üzere YMM raporuna ek yap1lmak ve ayr1nt1lar1 YMM raporunda belirtilmek suretiyle düzenlenecek faaliyet raporunu, dönemin kapand11 ya da faaliyetin son bulduu veya toplam sat1_1n yap1ld11 tarihi izleyen aydan sonraki dördüncü ay1n 15. günü (y1l sonuna ili_kin olanlar Nisan ay1n1n 15. günü) vergi dairesine teslimi gerekir.

F. Yaz1l1m faaliyetleri

''Yaz1l1m'' kavram1 teblide; ''Bir bilgisayar, ileti_im cihaz1 veya bilgi teknolojilerine dayal1 bir dier cihaz1n çal1_mas1n1 ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken i_lemleri yapmas1n1 salayan komutlar dizisinin veya programlar1n ve bunlar1n kod listesini, i_letim ve kullan1m k1lavuzlar1n1 da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümünü ifade eder.'' _eklinde tan1mlanm1_t1r.

Tan1ma uygun bir program1n ticari amaçla CD _eklinde haz1rlanmas1 ve fiziki mal olarak fiilen ihraç edilmesi halinde, bu yaz1l1m faaliyeti kapsam1nda serbest bölgede fiilen istihdam edilen personele ödenen ücretler Kanunda belirtilen _artlar1 ta_1mas1 ko_uluyla gelir vergisinden istisna edilecektir.

 

Yaz1l1m faaliyetinin istisna kapsam1nda deerlendirilebilmesi için;

 ·    Söz konusu faaliyetin münhas1ran ve fiilen serbest bölgede yap1lmas1,

·    0_yeri alt yap1s1n1n ve teknik donan1m1n1n bu faaliyetin yap1lmas1na müsait olmas1,

·    Ürünün, gümrük ç1k1_ beyannamesi ve YMM faaliyet raporu ile fiili ihracat1n gerçekle_tiinin tevsik edilmesi gerekir.

  Ancak, uygulamada a_a1daki faaliyetler istisna kapsam1nda deerlendirilmez:

·    Bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olaan ve tekrarlanan faaliyetler,

·    Programlama dilleri ile i_letim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin haz1rlanmas1na yard1mc1 mevcut yaz1l1mlar1n kullan1lmas1 suretiyle yap1lan yaz1l1m geli_tirme faaliyetleri,

Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, bölge d1_1nda gerçekle_tirdikleri yaz1l1m faaliyetleri.

G. Üretim ve sat1_ tutarlar1n1n YMM raporu ile tespit edilmesi

1. Raporun konusu ve ibraz süreleri

0stisna uygulamas1nda;

·        Serbest bölgede üretilen ürünlerle bölge içinden, Türkiye'den veya d1_ar1dan al1nan ürün tutarlar1,

·        Bölge içine, Türkiye'ye veya yurt d1_1na sat1_ tutarlar1,

·        Bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az % 85'inin yurt d1_1na ihraç edildii,

hususlar1n1n bu Teblide aç1klanan usul ve esaslara uygun olduunun yeminli mali mü_avirler taraf1ndan düzenlenecek faaliyet raporu ile tevsik edilmesi üzerine, tecil edilen vergi terkin edilecektir. Düzenlenecek YMM faaliyet raporuna, Gümrük Ç1k1_ Beyannamesi, Faaliyet Ruhsat1 ile Kapasite Raporu örnekleri de eklenecektir.

Mükelleflerin sözle_meli yeminli mali mü_avirlerinin bulunmas1 halinde, faaliyet raporunun sözle_meli mü_avirler taraf1ndan düzenlenmesi yeterli olacakt1r.

Mükellefler, istisna uygulamas1na ili_kin olarak yeminli mali mü_avirler taraf1ndan düzenlenen faaliyet raporlar1n1 en geç faaliyette bulunulan takvim y1l1n1 takip eden y1l1n ^ubat ay1n1n 15. günü ak_am1na kadar muhtasar beyannameyi verdikleri vergi dairesine teslim edeceklerdir.

 

Y1l içinde faaliyetine son veren ya da ürettii ürünü sonraki y1l içerisinde tamamen satan veya k1smen sat1_la % 85 _art1n1 gerçekle_tiren mükellefler ise, söz konusu raporlar1 faaliyetlerine son verdikleri yada ürünü satt1klar1 veya % 85 _art1n1 gerçekle_tirdikleri ay1 takip eden ikinci ay1n 15. günü ak_am1na kadar muhtasar beyannameyi verdikleri vergi dairesine teslim edeceklerdir.

Bu bölümde belirtilen YMM raporlar1n1n süresi içerisinde ibraz edilemeyeceine ili_kin, mükellefler veya YMM'ler taraf1ndan makul mazeret bildirilmesi halinde, vergi dairesince 213 say1l1 Vergi Usul Kanununun 17. maddesine göre bu Teblide belirlenen sürelerin bir kat1n1 geçmemek üzere ek süre verilebilecektir.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51'i veya daha fazlas1 bunlara ait olan kurulu_lar ile özelle_tirme kapsam ve program1na al1nm1_ olup hisselerinin yar1s1ndan fazlas1 yukar1da say1lan kurulu_lara ait olan kurulu_lardan, bölgelerde üretilen ürünlerin  FOB bedelinin en az % 85'inin yurt d1_1na ihraç edildii hususlar1n1n bu Teblide aç1klanan usul ve esaslara uygun olduuna ili_kin kurum yetkililerince imzalanm1_ bir raporu ilgili vergi dairelerine teslim etmeleri halinde, yukar1da an1lan YMM raporlar1 aranmayacakt1r.

2. Hesaplamaya ili_kin örnekler

Örnek 7

Serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan (A) kurumu, serbest bölgede 2009 y1l1 içinde 100 birim mal üretmi_tir. Bu mallar1n 5 birimini 2009 y1l1n1n ^ubat ay1nda 600 TL FOB bedel ile 5 birimini 2009 y1l1 Aral1k ay1nda 400 TL FOB bedel ile ihraç etmi_ kalan 90 birimini ertesi y1la stok olarak devretmi_tir. Ertesi y1l bir önceki y1ldan gelen 90 birim mal1n 80 birimi 9.600 FOB bedel ile ihraç edilmi_ 10 birimi 800 TL bedelle yurtiçine sat1lm1_t1r. Söz konusu mallar1n imalat1nda çal1_an 200 i_çi ile ilgili ücret istisnas1 nas1l uygulanacakt1r?

Üretilen Ürünlerin 2009 Y1l1 FOB Bedeli:

[(600 TL+400 TL)/(5 Birim+5 Birim)]x 100 Birim = 10.000 TL

2009 Y1l1 0hracat1n1n Üretilen Ürünlerin FOB Bedeline Oran1:

(600 TL + 400 TL)/10.000 TL = % 10

Üretilen Ürünlerin 2010 Y1l1 FOB Bedeli:

[(600 TL+400 TL+9.600 TL+800 TL)/(5 Birim+5 Birim+80 Birim+10 Birim)]x100 =11.400 TL

0hracat1n FOB Bedeline Oran1:

(600 TL + 400 TL + 9.600 TL)/11.400 TL = % 93

2009 y1l1nda üretilen ürünlerin % 85ten fazlas1n1n ihrac1 2010 y1l1nda saland11 için imalat1n gerçekle_tii y1lda ücretler üzerinden bu Teblide yer alan esaslara göre, gerçekle_tirilen vergilendirmenin, % 85 _art1n1n gerçekle_tii 2010 y1l1na ili_kin mükellefin ba_vurusu ve YMM Raporuna istinaden düzeltilecektir.

Örnek 8

Serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan (A) kurumu, serbest bölgede 2009 y1l1 içinde 100 birim mal üretmi_tir. Bu mallar1n 50 birimini 2009 y1l1n1n ^ubat ay1nda 3500 TL FOB bedel ile 40 birimini 2009 y1l1 Aral1k ay1nda 2500 TL FOB bedel ile ihraç etmi_ 5 birimini 450 TL bedel ile yurt içinde

-

satm1_ kalan 5 birimini ertesi y1la stok olarak devretmi_tir. Söz konusu mallar1n imalat1nda çal1_an 200 i_çi ile ilgili ücret istisnas1 nas1l uygulanacakt1r?

Üretilen Ürünlerin 2009 Y1l1 FOB Bedeli:

[(3.500 TL+2.500 TL+450 TL)/(50 Birim+40 Birim+5 Birim)]x 100 Birim = 6.790 TL

2009 Y1l1 0hracat1n1n Üretilen Ürünlerin FOB Bedeline Oran1:

(3.500 TL + 2.500 TL)/6.790 TL = % 88

2009 y1l1nda üretilen ürünlerin FOB bedelinin % 85ten fazlas1 2009 y1l1 içinde ihraç edilmi_ olduundan bu mallar1n imalat1 ile ilgili ücret ödemelerinde istisnan1n 2009 y1l1nda uygulanmas1 mümkün bulunmaktad1r. 2010 y1l1 için ayr1ca devreden stokun yurt içinde sat1lm1_ olmas1 veya ihraç edilmi_ olmas1n1n bir önemi bulunmamaktad1r.

Örnek 9

Serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan (A) kurumu, serbest bölgede 2009 y1l1 içinde 100 birim mal üretmi_tir. Bu mallar1n 5 birimini 2009 y1l1n1n ^ubat ay1nda 450 TL FOB bedel ile ihraç etmi_ 90 birimini 6.000 TL bedel ile yurt içinde satm1_ kalan 5 birimini ertesi y1la stok olarak devretmi_tir. Söz konusu mallar1n imalat1nda çal1_an 200 i_çi ile ilgili ücret istisnas1 nas1l uygulanacakt1r?

Üretilen Ürünlerin 2009 Y1l1 FOB Bedeli:

[{(450 TL+6.000 TL)/(90 Birim+5 Birim)}x 100 Birim ] = 6.790 TL

2009 Y1l1 0hracat1n1n Üretilen Ürünlerin FOB Bedeline Oran1:

450 TL/6.790 TL = % 6,63

2009 Y1l1 Yurtiçi Sat1_lar1n Üretilen Ürünlerin FOB Bedeline Oran1:

6.000 TL/6.790 TL = % 88

2009 y1l1nda üretilen ürünlerin FOB bedelinin % 6,66s1 2009 y1l1 içinde ihraç edilmi_, % 88i yurtiçinde sat1lm1_ olduundan bu mallar1n imalat1 ile ilgili ücret istisnas1ndan yararlan1lmas1 mümkün bulunmamaktad1r. 2010 y1l1 için ayr1ca devreden stokun yurt içinde sat1lm1_ olmas1 veya ihraç edilmi_ olmas1n1n bir önemi bulunmamaktad1r.

Örnek 10

Serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan (A) kurumu, serbest bölgede 2009 y1l1 içinde 40 birim (x) mal1 60 birim (y) mal1 üretmi_tir. Bu mallardan 5 birim (x) mal1n1 2009 y1l1n1n ^ubat ay1nda 600 TL FOB bedel ile ihraç etmi_ 5 birim (y) mal1n1 2009 y1l1 Aral1k ay1nda 400 TL bedel ile yurt içinde satm1_ kalan mallar1 ertesi y1la stok olarak devretmi_tir. Ertesi y1l bir önceki y1ldan gelen 35 birim (x) mal1n1n 30 birimini 3.600 FOB bedel ile ihraç edilmi_ 5 birimi 600 TL bedel ile yurtiçinde, 55 birim (y) mal1n1n 50 birimi 7.500 TL FOB bedelle ihraç edilmi_ 5 birimi ise 400 TL bedelle yurtiçine sat1lm1_t1r. Söz konusu mallar1n imalat1nda çal1_an 200 i_çi ile ilgili ücret istisnas1 nas1uygulanacakt1r?

Üretilen Ürünlerin 2009 Y1l1 FOB Bedeli:

[(600 TL+400 TL)/(5 Birim+5 Birim)] x 100 Birim = 10.000 TL

2009 Y1l1 0hracat1n1n Üretilen Ürünlerin FOB Bedeline Oran1:

600 TL/10.000 TL = % 6

Üretilen Ürünlerin 2010 Y1l1 FOB Bedeli:

[(600 TL + 400 TL + 3.600 TL + 600 TL + 7.500 TL + 400 TL)/(5 Birim (x) + 5 Birim (y) + 30 Birim (x) + 5 Birim (x) + 50 Birim (y) + 5 Birim (y)] x 100 =13.100 TL

0hracat1n FOB Bedeline Oran1:

(600 TL + 3.600 TL + 7.500 TL)/13.100 TL = % 89

2009 y1l1nda üretilen ürünlerin % 85ten fazlas1n1n ihrac1 2010 y1l1nda saland11 için imalat1n gerçekle_tii y1lda ücretler üzerinden bu Teblide yer alan esaslara göre gerçekle_tirilen vergilendirmenin % 85 _art1n1n gerçekle_tii 2010 y1l1na ili_kin mükellefin ba_vurusu ve YMM Raporuna istinaden düzeltilecektir.

H. Uygulaman1n ba_lang1c1 ve istisna uygulamas1nda süre

3218 say1l1 Kanunun geçici 3. maddesinin dei_tirilen ikinci f1kras1n1n (b) bendinde yer alan ücret istisnas1, 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere Kanunun yay1m1 tarihinden (25 Kas1m 2008) itibaren yürürlüe girmi_ olup, Avrupa Birliine tam üyeliin gerçekle_tii tarihi içeren y1l1n vergilendirme döneminin sonuna kadar uygulanacakt1r.

 

III. 0stisna uygulamas1nda özellik gösteren hususlar

- Bölge içinde faaliyette bulunan mükelleflerden y1l içinde faaliyetine son verenlerin söz konusu istisnadan yararlan1p yararlanamayacaklar1n1n tespitinde, faaliyette bulunulan süreye ait üretim ve sat1_ tutar1 esas al1nacakt1r.

- Gelir vergisinden istisna edilen ücretlerde üst s1n1r bulunmad11ndan, ücretler üzerinden hesaplanan vergi tutar1n1n tamam1 istisna edilecektir.

- Birden fazla konuda (üretim, mal sat1_1 vs. ) faaliyette bulunmak üzere izin al1nmas1 halinde, sadece üretim faaliyetinin yürütüldüü i_yerleri itibar1yla Sosyal Güvenlik Kurumuna (Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu) verilen ayl1k prim ve hizmet belgesinde yer alan i_çilere ili_kin ücretler üzerinden söz konusu istisna uygulanacakt1r.

- Yurt içinden serbest bölgeye fason imalat kapsam1nda getirilen veya dahilde i_leme rejimi kapsam1nda yurt d1_1ndan bölgeye getirilen maddelerin bölge içinde çe_itli i_lemlere tabi tutulduktan sonra ülke içine geri gönderilen veya bu ürünlerden yurt d1_1na ihraç edilen ürün bedelleri, % 85 ihracat tutar1n1n hesaplanmas1nda dikkate al1nmayacakt1r. Bölgedeki i_letmelerin fason imalat yan1nda ayr1ca bölge içinde üretim ve ihracat yapmalar1 durumunda ise, Kanunda belirtilen _artlar1 ta_1y1p ta_1mad1klar1n1n tespitinde fason imalat d1_1nda üretim yap1lan ve ihraç edilen ürün bedelleri dikkate al1nacakt1r.

- Serbest bölge d1_1nda üretilerek bölgeye getirilen ve bölgede sadece paketleme ve ambalajlama gibi bir tak1m i_lemlere tabi tutulan ürünlerin daha sonra serbest bölgeden yurt d1_1na ihraç edilmesinde, ürün esas olarak bölge içinde üretilmediinden, söz konusu ürünle ilgili olarak istisna hükümleri uygulanmayacakt1r.

- Serbest bölgede faaliyette bulunmak üzere 06/02/2004 tarihinden önce veya sonra ruhsat alan mükelleflerden bu Teblide belirtilen _artlar1 yerine getirenler de istisnadan yararlanacaklard1r.

- Birden fazla takvim y1l1nda tamamlanan imalat i_lerinde, imalat1n tamamlan1p sat1_1n yap1ld11 y1lda ürün toplam FOB bedelinin % 85'ini yurt d1_1na ihraç eden mükelleflerin, imalat süresi içinde istihdam ettikleri personel ücretlerine istisna uygulanacakt1r.

- Yurt d1_1na ihraç edilen ürünlerin toplam FOB bedelinin tespitinde, sat1_a ili_kin belgenin yasal defterlere kay1t edildii tarihteki T.C. Merkez Bankas1nca ilan edilen döviz al1_ kurlar1 esas al1nacakt1r. 

- 0stisna _artlar1n1n ihlal edilmesi halinde, y1l içinde i_ten ayr1lan personel dahil uygulanan gelir vergisi tevkifat istisnas1 nedeniyle tecil edilen vergiler cezas1z olarak, gecikme zamm1yla birlikte i_verenden tahsil edilecektir.

IV. 0stisna _artlar1n1n gerçekle_memesi

Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin imal ettikleri ve yurt d1_1na ihraç ettikleri ürün sat1_ tutarlar1n1n ürün toplam sat1_ tutarlar1na oran1, Kanunda öngörülen oranda gerçekle_memesi halinde, y1l içinde vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilen gelir vergisi i_verenden cezas1z olarak, gecikme zamm1yla birlikte tahsil edilecektir.

Bu durumdaki mükellefler taraf1ndan Ek:1'de yer alan ve ayl1k muhtasar beyanname ekinde ilgili vergi dairesine verilerek vergi dairesince tecil edilen gelir vergisi tutar1, vergi cezas1 uygulanmadan 6183 say1l1 Kanunun 51. maddesinde yer alan oranda gecikme zamm1yla birlikte tahsil edilecektir.

Vergi Usul Kanun hükümlerine göre düzeltme i_lemi yap1larak mükellefe gelir vergisi kesintisinin red ve iade edilmesi durumunda, tahsil edilen gecikme zamm1 iade konusu olmayacakt1r. Ancak, gecikme zamm1 ödemek durumunda kalmamak için mükelleflerin y1l içinde gelir vergisi kesintisini beyan ederek ödemeleri ve % 85 ihraç _art1n1 gerçekle_tirmeleri halinde, y1l sonunda istisnadan faydalanmalar1 mümkün bulunmaktad1r.

V. Ücret istisnas1n1n uygulanmayaca1 haller

Serbest bölgedeki ücret istisnas1, bu bölgelerde üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az % 85'inin yurt d1_1na ihraç edilmesi halinde mümkün olup, a_a1da belirtilen hallerde ücret istisnas1ndan yararlan1lamayacakt1r.

- Serbest bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin % 85'inden az bir k1sm1n yurt d1_1na ihraç edilmesi halinde çal1_anlara ödenen ücretler,

- Serbest bölgede çal1_an personelin çe_itli nedenlerle serbest bölge d1_1nda çal1_t11 sürelere ili_kin ödenen ücretler,

- Serbest bölgede üretim faaliyeti d1_1nda hizmet veya mal sat1_1 faaliyetlerinde bulunan mükellefler nezdinde çal1_anlara ödenen ücretler,

- Tebli ekinde yer alan belgeleri belirtilen süreler içinde ilgili vergi dairesine vermeyen mükelleflerin istihdam ettikleri çal1_anlara ödenen ücretler.

VI. Dier hususlar

A. Asgari geçim indirimi uygulamas1

Serbest bölgelerdeki ücret istisnas1, bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'inin yurt d1_1na ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin edilmesi _eklinde uygulanacakt1r.

0stisna uygulamas1nda, asgari geçim indirimi mahsup edilerek kalan tutar tecile konu olacakt1r. Bu nedenle, asgari geçim indirimi Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi ile 265 Seri Numaral1 Gelir Vergisi Genel Tebliinde belirtilen usul ve esaslara göre hesaplanarak Ek.1'de yer alan asgari geçim indirimine ili_kin sat1rda gösterilecek ve muhtasar beyannamenin ilgili sütununa aktar1lacakt1r.

B. Ürün ihracat1na ili_kin oran1n dei_mesi

Kanunda yer alan düzenlemeye göre, bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini yurtd1_1na ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesna tutulmu_ olup, bu oran1 % 50'ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkili k1l1nm1_t1r.

Bu yetkiye istinaden maddede yer alan oran1n indirilmesi veya kanuni seviyesine kadar yükseltilmesi halinde, % 85 oran1 yerine yeni belirlenen oran esas al1nacakt1r.

C. Ocak ve ^ubat 2009 dönemlerine ili_kin uygulama

3218 say1l1 Kanunun dei_ik geçici 3. maddesinde yer alan ücret istisnas1ndan yararlanmak istenmesi halinde, Ocak-2009 vergilendirme dönemine ait olup ^ubat ay1 içinde beyan edilmesi gereken gelir vergisi tevkifat tutar1, bu Teblide aç1klanan usul ve esaslar dâhilinde ^ubat ay1na ait olup Mart ay1nda verilecek muhtasar beyannameye dahil edilecektir. Vergi dairesince Ocak ve ^ubat 2009 vergilendirme dönemlerine ait tutarlar birlikte tecil edilecektir.

D. Damga vergisi ve harç istisnas1 uygulamas1

3218 say1l1 Kanunun geçici 3. maddesinin birinci f1kras1n1n (c) bendi uyar1nca, 06/02/2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgede faaliyette bulunmak üzere ruhsat alm1_ mükelleflerin, bu bölgelerde gerçekle_tirdikleri faaliyetlere ili_kin damga vergisi ve harç istisnas1n1n uygulanma süresi 31/12/2008 tarihi itibar1yla sona ermi_tir.

An1lan Kanunun geçici 3. maddesinin 5810 say1l1 Kanunla dei_ik ikinci f1kras1n1n (c) bendi uyar1nca, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin, Avrupa Birliine tam üyeliin  gerçekle_tii tarihi içeren y1l1n vergilendirme döneminin sonuna kadar, bu bölgelerde gerçekle_tirdikleri faaliyetler ile ilgili olmak kayd1yla yapt11 i_lemler harçtan, bu i_lemlere ili_kin düzenlenen kâ1tlar damga vergisinden müstesnad1r.

Öte yandan, 3218 say1l1 Kanun kapsam1nda serbest bölge s1n1rlar1 içerisinde faaliyet gösteren firmalar1n, Avrupa Birliine tam üyeliin gerçekle_tii tarihi içeren y1l1n vergilendirme döneminin sonuna kadar, münhas1ran serbest bölgelerdeki faaliyetleriyle ilgili olarak istihdam ettikleri personele ödenen ücretlere ili_kin düzenlenen kâ1tlardan da damga vergisi aran1lmamas1 gerekmektedir.