Sirküler No:2009-28 Kurumlar vergisi tevkifatı uygulamasında değişiklikler yapıldı.(KVK md. 15)

S   0   R   K   Ü   L   E   R         R   A   P   O   R

Tarih:

05/02/2009

Say1:

2009 / 28

Konu:

 Kurumlar vergisi tevkifat1 uygulamas1nda dei_iklikler yap1ld1.(KVK md. 15)

 

 

 

 

Özet: 3 ^ubat 2009 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanan 2009/14594 say1l1 Bakanlar Kurulu Karar1 ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinde yer alan tevkifata tabi ödemeler yeniden düzenlenmi_tir.

Bakanlar Kurulu Karar1, Resmi Gazetede yay1m tarihi olan 3 ^ubat 2009 tarihinde yürürlüe girmi_tir. Ancak Karar1n 1. maddesinin 1. f1kras1n1n (3) numaral1 bendi, 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen menkul k1ymetlerden elde edilen gelirlere uygulanacakt1r.

2009/14594 say1l1 Bakanlar Kurulu Karar1 ekte (Ek 1) dikkatinize sunulmu_tur.

 

 

Kurumlar Vergisi Kanunundaki tevkifat hükmü ve Bakanlar Kurulunun yetkileri

Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinde stopaj yapmak zorunda olan ki_i ve kurumlar say1lm1_t1r. Bunlar;

- Kamu idare ve kurulu_lar1,

- 0ktisadî kamu kurulu_lar1,

- Sair kurumlar,

- Ticaret _irketleri,

- 0_ ortakl1klar1,

- Dernekler, vak1flar, dernek ve vak1flar1n iktisadî i_letmeleri,

- Kooperatifler,

- Yat1r1m fonu yönetenler,

- Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbab1,

- Ziraî kazançlar1n1 bilânço veya ziraî i_letme hesab1 esas1na göre tespit eden çiftçilerdir.

Buna göre yukar1da say1lan ki_i, kurum ve kurulu_lar, kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yapt1klar1, söz konusu maddede say1lan ödemeler üzerinden, istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben % 15 oran1nda kesinti yapmak zorundad1rlar.

Kanunda tevkifat1n oran1 % 15 olarak belirlenmi_ olmas1na ramen, ayn1 maddede Bakanlar Kurulunun belirtilen vergi kesintisi oranlar1n1, her bir ödeme ve gelir için ayr1 ayr1 s1f1ra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oran1na kadar yükseltmeye ve ayn1 s1n1rlar dahilinde üçüncü f1krada belirtilen kazançlar için fon veya ortakl1k türlerine göre ya da portföylerindeki varl1klar1n nitelik ve da1l1m1na göre farkl1la_t1rmaya yetkisi olduu hüküm alt1na al1nm1_t1r.

Bakanlar Kurulu, Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinin verdii yukar1daki yetki çerçevesinde 15. madde kapsam1nda yap1lacak tevkifat oranlar1n1 2006/11447 ve 2006/10731 say1l1 kararlar ile belirlemi_tir.

En son olarak 3 ^ubat 2009 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanan 2009/14594 say1l1 Bakanlar Kurulu Karar1 ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinde yer alan tevkifata tabi ödemeler yeniden düzenlenmi_tir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Karar1 Resmi Gazetede yay1m tarihi olan 3 ^ubat 2009 tarihinde yürürlüe girmektedir. Ancak Karar1n 1. maddesinin 1. f1kras1n1n (3) numaral1 bendi, 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen menkul k1ymetlerden elde edilen gelirlere uygulanacakt1r.

Yap1lan aç1klamalar1n daha iyi anla_1labilmesini temin etmek üzere, 3 ^ubat 2009 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanan 2009/14594 say1l1 Bakanlar Kurulu Karar1 ekte (Ek 1) dikkatinize sunulmu_tur.

 

Ek 1:

12/1/2009 TAR0HL0 VE 2009/14594 SAYILI

KARARNAMEN0N EK0

KARAR

MADDE 1 5520 say1l1 Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi uyar1nca kurumlara yap1lan baz1 ödemelere ili_kin vergi kesintisi oranlar1 a_a1daki _ekilde tespit edilmi_tir.

1 Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim y1l1na yayg1n in_aat ve onar1m i_leri ile ura_an kurumlara bu i_leri ile ilgili olarak yap1lan hakedi_ ödemelerinden % 3,

2 Kooperatiflere ait ta_1nmazlar1n kiralanmas1 kar_1l11nda bunlara yap1lan kira ödemelerinden % 20,

3 Her nevi tahvil (ipotek finansman1 kurulu_lar1 ve konut finansman1 kurulu_lar1 taraf1ndan ihraç edilen ipotekli sermaye piyasas1 araçlar1, varl1k teminatl1 menkul k1ymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut 0daresi ve Özelle_tirme 0daresince ç1kar1lan menkul k1ymetlerden salanan gelirlerden (Döviz cinsinden yahut dövize, alt1na veya ba_ka bir deere endeksli menkul k1ymetlerin itfas1 s1ras1nda olu_an deer art1_lar1 kesintiye tâbi tutulmaz);

a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut 0daresi ve Özelle_tirme 0daresince ç1kar1lan menkul k1ymetlere salanan gelirlerden % 0,

b) Dierlerinden % 10,

4 Mevduat faizlerinden % 15,

5 Kat1l1m bankalar1 taraf1ndan kat1lma hesab1 kar_1l11nda ödenen kâr paylar1ndan % 15,

6 Kâr ve zarar ortakl11 belgesi kar_1l11 ödenen kâr paylar1ndan % 15,

7 Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci f1kras1n1n (c) bendinde yer alan menkul k1ymetlerin geri al1m veya sat1m taahhüdü ile elde edilmesi veya elden ç1kar1lmas1ndan salanan gelirlerden % 15,

8 Vergiden muaf olan kurumlara da1t1lan (Kâr1n sermayeye eklenmesi kâr da1t1m1 say1lmaz.) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci f1kras1n1n (1), (2) ve (3) numaral1 bentlerindeki kâr paylar1 (Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü f1kras1 uyar1nca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden % 15,

9 Emeklilik yat1r1m fonlar1n1n kazançlar1 hariç olmak üzere, da1t1ls1n veya da1t1lmas1n, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci f1kras1n1n (d) bendinin;

a) (1) numaral1 alt bendinde yaz1l1 kazançlardan % 0,

b) (2) numaral1 alt bendinde yaz1l1 kazançlardan % 0,

c) (3) numaral1 alt bendinde yaz1l1 kazançlardan % 0,

ç) (4) numaral1 alt bendinde yaz1l1 kazançlardan % 0,

d) (6) numaral1 alt bendinde yaz1l1 kazançlardan % 0,

MADDE 2 Bu Karar; 1 inci maddesinin birinci f1kras1n1n (3) numaral1 bendi 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen menkul k1ymetlerden elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, yay1m1 tarihinde yürürlüe girer.

MADDE 3 Bu Karar hükümlerini Maliye Bakan1 yürütür.

 

 

Çal1_malar1n1zda Ba_ar1lar Dileriz

                                                                                                          Sayg1lar1m1zla