Sirküler No:2009-23 Tam mükelleflerin Türkiye’de kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsasında 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yaptıkları işlemlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden, % 10 oranında tevkifat yapılması gerekiyor.

S   0   R   K   Ü   L   E   R         R   A   P   O   R

Tarih:

06/01/2009

Say1:

2009 / 23      

Konu:

Tam mükelleflerin Türkiyede kurulu vadeli i_lem ve opsiyon borsas1nda 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yapt1klar1 i_lemlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden, % 10 oran1nda tevkifat yap1lmas1 gerekiyor.

 

 

 

Özet: Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesinin 14. f1kras1 uyar1nca Türkiyede kurulu vadeli i_lem ve opsiyon borsalar1nda 01.01.2006 tarihinden 31.12.2008 tarihine kadar yap1lan i_lemlerden elde edilen kazançlar % 0 oran1nda tevkifata tabi bulunmaktayd1.

Yeni bir yasal düzenleme yap1lmad11 taktirde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren tam mükellef gerçek ki_i ve kurumlar1n söz konusu kazançlar1 üzerinden % 10 oran1nda tevkifat yap1lmas1 gerekmektedir.

Dar mükellef gerçek ki_i ve kurumlar1n bu kazançlar1n1n % 0 oran1nda tevkifata tabi olmas1 uygulamas1nda ise herhangi bir dei_iklik bulunmamaktad1r.Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesinin 1. f1kras1 uyar1nca vadeli i_lem ve opsiyon sözle_melerinden elde edilen kazançlar tevkifat uygulamas1 kapsam1nda bulunmaktad1r. Ancak ayn1 maddenin 14. f1kras1 ile Türkiyede kurulu vadeli i_lem ve opsiyon borsalar1nda (VOB) 2006 ila 2008 y1llar1nda yap1lan i_lemlerden elde edilen kazançlar için tevkifat oran1 % 0 olarak belirlenmi_tir.

Buna göre tam ve dar mükellef gerçek ki_i ve kurumlar1n, 2006 ila 2008 y1llar1nda Türkiyede kurulu vadeli i_lem ve opsiyon borsalar1nda yapt1klar1 i_lemlerden elde ettikleri kazançlar, söz konusu kazanc1n elde edildii (vadeli i_lem ve opsiyon borsas1ndan 2006-2008 döneminde sat1n al1nan kontrat1n sat1ld11 yada vadesinin geldii) y1la bal1 olmaks1z1n % 0 oran1nda stopaja tabi tutulmaktad1r.

Ancak, 2008 y1l1n1n tamamlanmas1 ile birlikte, GVK geçici 67. maddenin 14. f1kras1 kapsam1ndaki bu % 0 oranl1 tevkifat uygulamas1 da sona ermi_ bulunmaktad1r. Bu hükmün geçerlilik süresinin uzat1lmas1 beklenirken, 2009 y1l1na girilmi_, ancak konuya ili_kin herhangi bir yasal düzenleme yap1lmam1_t1r.

Geçici 67. maddenin 1. f1kras1nda yer alan tevkifat oran1, dar mükellef gerçek ki_i ve kurumlar için ise 07.07.2006 tarihinde yürürlüe giren 5527 say1l1 Kanun hükümleri uyar1nca % 0 olarak belirlenmi_tir.

Yukar1daki aç1klamalar1m1z uyar1nca, bir yasal düzenleme yap1lmad11 taktirde, Türkiyede kurulu vadeli i_lem ve opsiyon borsalar1nda tam mükellef gerçek ki_i ve kurumlar taraf1ndan 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yap1lan i_lemlerden (sat1n al1nan kontratlardan) salanan kazançlar üzerinden %10 oran1nda tevkifat yap1lmas1 gerekmektedir. Dar mükellef yat1r1mc1lar1n VOBdan salad1klar1 söz konusu kazançlar üzerinden ise eskiden olduu gibi % 0 oran1nda tevkifat yap1lmaya devam edilecektir.

Son olarak, % 0 oran1nda tevkifat uygulamas1ndan yararlanmak isteyen dar mükelleflerin, 258 seri numaral1 Gelir Vergisi Genel Tebliinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gerektiini hat1rlatmak isteriz.

 

 

 

Çal1_malar1n1zda Ba_ar1lar Dileriz

                                                                                                          Sayg1lar1m1zla