Sirküler No:2009-22 2009 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi.

S   0   R   K   Ü   L   E   R         R   A   P   O   R

Tarih:

06/01/2009

Say1:

2009 / 22

Konu:

2009 y1l1nda uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi.

 

 

 

 

 

Özet: Maliye Bakanl11 taraf1ndan, 2009 y1l1nda uygulanacak olan gelir vergisi tarife dilimleri, 2008 y1l1 için belirlenen yeniden deerleme oran1 (%12) dikkate al1nmak suretiyle hesaplanm1_t1r. Yeni belirlenen gelir dilimleri kapsam1nda, 2009 y1l1nda elde edilen gelirlere uygulanacak olan gelir vergisi tarifesi, 31 Aral1k 2008 tarih ve 27097 (6. mükerrer) say1l1 Resmi Gazetede yay1mlanan 271 seri numaral1 Gelir Vergisi Genel Teblii ile duyurulmu_tur.Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123. maddesinin 3. f1kras1 uyar1nca, 103. maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarlar1n1n, her y1l bir önceki y1la ili_kin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden deerleme oran1nda art1r1lmak suretiyle uygulanmas1 gerekmektedir. Madde hükmü uyar1nca bu _ekilde hesaplanan tutarlar1n yüzde 5'ini a_mayan kesirler dikkate al1nmamaktad1r. Ayr1ca Bakanlar Kurulunun da bu surette tespit edilen had ve tutarlar1 yar1s1na kadar art1rma veya indirme yetkisi bulunmaktad1r.

2008 y1l1na ili_kin yeniden deerleme oran1 ise 20 Kas1m 2008 tarihli Resmi Gazetede yay1mlan 387 s1ra numaral1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile % 12 olarak tespit ve ilan edilmi_tir.

Yukar1da yer verilen hükümler uyar1nca, 2008 y1l1nda uygulanan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarlar1, Maliye Bakanl11 taraf1ndan yeniden deerleme oran1nda art1r1lmak suretiyle tespit edilmi_tir.

Gelir vergisi mükelleflerinin 2009 y1l1nda elde ettikleri gelirlere uygulanacak a_a1daki gelir vergisi tarifesi, 31 Aral1k 2008 tarih ve 27097 (6. mükerrer) say1l1 Resmi Gazetede yay1mlanan 271 seri numaral1 Gelir Vergisi Genel Teblii ile duyurulmu_tur.

Gelir dilimleri

Vergi Oran1

8.700 TLye kadar

% 15

22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlas1

% 20

50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.965 TL, fazlas1

% 27

50.000 TL'den fazlas1n1n 50.000 TL'si için 11.525 TL, fazlas1

% 35

 

 

 

Çal1_malar1n1zda Ba_ar1lar Dileriz

                                                                                                          Sayg1lar1m1zla