Sirküler No:2009-21 İMKB'de işlem gören tahvil ve bonoların 31.12.2008 tarihi itibarıyla değerlemesinde esas alınacak borsa rayiçleri

S   0   R   K   Ü   L   E   R         R   A   P   O   R

Tarih:

06/01/2009

Say1:

2009 / 21

Konu:

0MKB'de i_lem gören tahvil ve bonolar1n 31.12.2008 tarihi itibar1yla deerlemesinde esas al1nacak borsa rayiçleri.

 

 

 

Özet: Vergi Usul Kanununun 279. maddesi uyar1nca, hisse senetleri ve fon portföyünün en az % 51i Türkiyede kurulmu_ bulunan _irketlerin hisse senetlerinden olu_an yat1r1m fonu kat1lma belgelerinin al1_ bedeliyle; bunlar1n d1_1nda kalan her türlü menkul k1ymetin ise, borsa rayiciyle deerlenmesi gerekmektedir.

Sirkülerimize ekli tabloda (Ek 1), 31 Aral1k 2008 tarihinde 0MKB Tahvil ve Bono Piyasas1nda i_lem gören tahvil ve bonolar1n, an1lan tarih itibar1yla olu_an ve 0MKBnin günlük bülteni ile duyurulan a1rl1kl1 ortalama fiyatlar1 (takas fiyat1) gösterilmektedir.

Söz konusu menkul k1ymetlerin Vergi Usul Kanununun 279. maddesi kapsam1nda 31 Aral1k 2008 tarihi itibariyle yap1lacak deerleme i_lemlerinde ekli listede yer alan borsa rayiçleri kullan1lacakt1r.Vergi Usul Kanununun 279. maddesinde menkul k1ymetlerin deerleme ilkeleri yer almaktad1r. Söz konusu maddede bilançoya dahil iktisadi k1ymetlerden, hisse senetleri ve fon portföyünün en az % 51i Türkiyede kurulmu_ bulunan _irketlerin hisse senetlerinden olu_an yat1r1m fonu kat1lma belgelerinin al1_ bedeliyle; bunlar1n d1_1nda kalan her türlü menkul k1ymetin ise, borsa rayiciyle deerlenmesi gerektii hükme balanm1_t1r.

Maddenin devam1nda ise borsa rayicinin bulunmamas1 veya borsa rayicinin muvazaal1 biçimde olu_tuunun anla_1lmas1 halinde, deerlemeye esas bedelin; menkul k1ymetin al1_ bedeline, vadesinde elde edilecek gelirin (kur fark1 dahil) iktisap tarihinden deerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden k1sm1n1n eklenmesi suretiyle hesaplanaca1 belirtilmektedir. Ancak borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zarar1na bal1 olarak doan ve deerleme günü itibariyle hesaplanmas1 mümkün olmayan menkul k1ymetlerin de al1_ bedeliyle deerlenecei an1lan maddede, ayr1ca hükme balanm1_t1r.

Yukar1da bahsi geçen deerleme ölçülerinden biri olan borsa rayicinden ne anla_1lmas1 gerektii de yine ayn1 Kanunun 263. maddesinde aç1klanm1_t1r. Buna göre borsa rayici, gerek menkul k1ymetler ve kambiyo borsas1na, gerekse, ticaret borsalar1na kay1tl1 olan iktisadi k1ymetlerin deerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama deerleri olarak tan1mlanmaktad1r.

Bu hükümler uyar1nca gerek geçici vergi dönemleri sonu, gerekse de kurumlar vergisi dönemi sonu itibariyle aktifte kay1tl1 bulunan ve 0stanbul Menkul K1ymetler Borsas1 (0MKB) Tahvil ve Bono Piyasas1nda i_lem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçlerinin bilinmesine ihtiyaç duyulmaktad1r.

Söz konusu bono ve tahviller için bu rayiçler, deerleme gününden önceki son i_lem günü olan 31 Aral1k 2008 tarihinde gerçekle_tirilen i_lemler sonucu olu_an a1rl1kl1 ortalama fiyatlar olacakt1r.

Sirkülerimize ekli tabloda (Ek 1), deerlemeye konu olacak bono ve tahvillerle ilgili olarak, 0MKBde, an1lan tarih itibariyle olu_an ve 0MKBnin günlük bülteni ile duyurulan a1rl1kl1 ortalama fiyatlar (takas fiyat1) gösterilmektedir.

0_letmenin aktifine kay1tl1 söz konusu menkul k1ymetlerin Vergi Usul Kanununun 279. maddesi kapsam1nda 31 Aral1k 2008 tarihi itibariyle yap1lacak deerleme i_lemlerinde ekli listede yer alan borsa rayiçleri kullan1lacakt1r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 1: 0MKBde i_lem gören tahvil ve bonolar1n 31 Aral1k 2008 tarihi itibariyle deerlemesinde kullan1lacak ayn1 tarihli borsa rayiçleri.

 

1.        Kamu menkul k1ymetleri

 

Valör

Tahvil tan1m1

A1rl1kl1 ortalama

31.12.2008

TRB140109T12

99,409

31.12.2008

TRT040209T13

98,503

31.12.2008

TRB180209T17

97,923

31.12.2008

TRB110309T13

97,082

31.12.2008

TRT080409T17

95,916

31.12.2008

TRT060509T18

94,810

31.12.2008

TRB240609T15

92,847

31.12.2008

TRT150709T15

92,031

31.12.2008

TRT050809T16

91,202

31.12.2008

TRT071009T51

88,810

31.12.2008

TRT181109T16

87,349

31.12.2008

TRT130110T10

85,409

31.12.2008

TRT100210T12

104,775

31.12.2008

TRT170210T15

110,328

31.12.2008

TRT140410T16

82,139

31.12.2008

TRT230610T13

79,855

31.12.2008

TRT180810T18

110,907

31.12.2008

TRT120111T10

111,642

31.12.2008

TRT190111T13

101,844

31.12.2008

TRT070911T19

109,891

31.12.2008

TRT150212T15

113,010

31.12.2008

TRT070312T14

103,423

31.12.2008

TRT260912T15

96,371

31.12.2008

TRT030413T16

106,402

31.12.2008

TRT260613T17

103,200

31.12.2008

TRT140813T19

102,127

31.12.2008

TRT280813T13

103,231

31.12.2008

TRT201113T16

105,300

31.12.2008

TRT260214T10

110,391

 

 

 

06.01.2009

TRT010409F10

99,306

 

Not: Yukar1daki tabloda (F) rumuzlu olarak tan1mlanan döviz cinsinden ihraç edilmi_ ve valörü 06.01.2009 olarak gösterilen tahvilin 31.12.2008 tarihi itibar1yla deerlemesinde kar_1s1nda gösterilen tutar dikkate al1nacakt1r.

 

2.        Özel sektör menkul k1ymetleri

 

Valör

Tahvil tan1m1

A1rl1kl1 ortalama

31.12.2008

TRSTPFC31015

106,410

31.12.2008

TRSKCTF91010

108,525

 

 

Çal1_malar1n1zda Ba_ar1lar Dileriz

                                                                                                          Sayg1lar1m1zla