Sirküler No:2009-14 Maliye Bakanlığınca, Yayınlanan 15 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği İlee; 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Türk Lirası Ve Kuruş Kullanımında Özel Kesim Muhasebe Sistemine İlişkin Olarak İşletmeler Tarafı

S   0   R   K   Ü   L   E   R         R   A   P   O   R

Tarih:

02.01.2009

Say1:

2009 / 14

Konu:

Maliye Bakanl11nca, Yay1nlanan 15 S1ra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblii 0lee; 01.01.2009 Tarihinden 0tibaren Geçerli Olacak Türk Liras1 Ve Kuru_ Kullan1m1nda Özel Kesim Muhasebe Sistemine 0li_kin Olarak 0_letmeler Taraf1ndan Uyulacak Esaslar Hakk1nda Aç1klamalar Yap1lm1_t1r

 

 

 

15 SER0 NUMARALU MUHASEBE S0STEM0 UYGULAMA GENEL TEBL00

  Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblii (Türk Liras1 ve Kuru_ kullan1m1nda özel kesim muhasebe sistemine ili_kin olarak i_letmeler taraf1ndan uyulacak esaslar hakk1nda) S1ra No:15

1-Yasal Düzenleme: 

Bilindii üzere, 5083 say1l1 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk1nda Kanun 31/01/2004 tarihli ve 25363 say1l1 Resmi Gazetede yay1mlanm1_t1r.

Söz konusu Kanunun 1 inci maddesinde " Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Liras1d1r. Yeni Türk Liras1n1n alt birimi Yeni Kuru_tur. Bir Yeni Türk Liras1 (YTL) yüz Yeni Kuru_a (YKR) e_ittir.

Bakanlar Kurulu, Yeni Türk Liras1 ve Yeni Kuru_ta yer alan yeni ibarelerini kald1rmaya ve uygulamaya ili_kin esaslar1 belirlemeye yetkilidir." hükmü yer almaktad1r.

Dier taraftan, 05/05/2007 tarihli ve 26513 say1l1 Resmi Gazetede yay1mlanan 04/04/2007 tarihli ve 2007/11963 say1l1 Bakanlar Kurulu Karar1n1n,

- 1 inci maddesinde, Yeni Türk Liras1 ve Yeni Kuru_ta yer alan "Yeni" ibarelerinin kald1r1ld11,

- Geçici 1 inci maddesinde, bu karar1n uygulanmas1na ili_kin çal1_malarda ve uygulanmas1nda kar_1la_1lan tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine Müste_arl11n1n bal1 olduu Bakan; görev alanlar1na giren konularda düzenleme yapmaya Maliye Bakanl11, Sanayi ve Ticaret Bakanl11, Hazine Müste_arl11, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1, Sermaye Piyasas1 Kurulu ve Bankac1l1k Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yetkili olduu,

- 3 üncü maddesinde ise, bu Karar1n geçici 1 inci maddesinin yay1m1 tarihinde, dier maddelerinin ise 01/01/2009 tarihinde yürürlüe girecei, 

hükümleri bulunmaktad1r.

Buna göre, 04/04/2007 tarihli ve 2007/11963 say1l1 Bakanlar Kurulu Karar1 ile Yeni Türk Liras1 ve Yeni Kuru_ta yer alan "Yeni" ibarelerinin kald1r1lmas1 ve Bakanlar Kurulu Karar1n1n 1 inci maddesinin yürürlük tarihinin 01/01/2009 olmas1 sebebiyle özel kesim muhasebe sistemine ili_kin olarak i_letmeler taraf1ndan uyulacak esaslar konusunda a_a1daki aç1klamalar1n yap1lmas1 gerekli görülmü_tür.

 

 2- Türk Liras1 ve Kuru_ Kullan1m1nda Özel Kesim Muhasebe Sisteminde Uyulacak Esaslar:

 2.1- 31/12/2008 tarihi sonuna kadar yap1lacak dönem sonu i_lemleri dahil muhasebe kay1tlar1 Yeni Türk Liras1 ve Yeni Kuru_ üzerinden olacakt1r. 01/01/2009 tarihinden itibaren yap1lacak muhasebe kay1tlar1 ise Türk Liras1 ve Kuru_ üzerinden olacakt1r.

 2.2-  Maliye Bakanl11nca özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler de 01/01/2009 tarihinden itibaren normal vergilendirme dönemine sahip dier mükellefler gibi muhasebe kay1tlar1n1 Türk Liras1 ve Kuru_ üzerinden yapacaklard1r. Ancak, Yeni Türk Liras1 ve Yeni Kuru_ üzerinden yap1lm1_ olunan muhasebe kay1tlar1 neticesinde elde edilen 31/12/2008 tarihli geçici mizanda yer alan hesaplardaki para birimleri 01/01/2009 tarihi itibari ile Türk Liras1 ve Kuru_ olarak düzeltilecektir.

 2.3- Bilanço esas1 d1_1nda serbest meslek kazanc1 ve i_letme hesab1 esas1na göre defter tutan dier mükellefler de 01/01/2009 tarihinden itibaren Türk Liras1 ve Kuru_ para birimine göre defter tutacaklard1r.

 3- Türk Liras1 ve Kuru_ Kullan1m1nda Beyanname, Belge ve Bildirim Düzeni 0le 0lgili Uyulacak Esaslar:

 3.1- 31/12/2008 tarihi sonuna kadar düzenlenecek tüm belgeler (fatura, sevk irsaliyesi, vb) Yeni Türk Liras1 ve Yeni Kuru_ üzerinden düzenlenecektir. 01/01/2009 tarihinden itibaren düzenlenecek tüm belgeler ise Türk Liras1 ve Kuru_ üzerinden olacakt1r.

 3.2- 2008 y1l1 vergilendirme dönemine ili_kin olmakla birlikte, 01/01/2009 tarihinden sonra verilecek KDV, Muhtasar, Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi gibi beyannameler ile belgelerin düzenlenmesinde Türk Liras1 ve Kuru_ para birimi esas al1nacak ve söz konusu beyannameler ve belgeler Türk Liras1 ve Kuru_ üzerinden düzenlenecektir.

 3.3- 2008 mali y1l1 i_lemlerine ili_kin olarak düzenlenen ancak, 01/01/2009 tarihinden sonra verilmesi gereken (Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri ekinde yer alan ) mali tablolarda kullan1lacak para birimi Türk Liras1 ve Kuru_ olacakt1r.

 3.4- Mükellefler, kullanmakta olduklar1 baz1 matbu fatura veya fatura yerine geçen vesikalarda tutar1n yaz1 ile belirtildii bölümde yer alan YTL ve YKR ibarelerindeki "Y" nin üstünü çizmek suretiyle eski belgelerini kullanmaya devam edebileceklerdir.

 

 

Çal1_malar1n1zda Ba_ar1lar Dileriz

                                                                                                          Sayg1lar1m1zla