2009 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları belirlendi.

S   0   R   K   Ü   L   E   R         R   A   P   O   R

Tarih:

02.01.2009   

Say1:

2009 / 11

Konu:

2009 y1l1nda uygulanacak olan asgari ücret tutarlar1 belirlendi.

 

 

 

Özet: 2009 y1l1nda uygulanacak olan asgari ücret tutarlar1, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 25 Aral1k 2008 tarihli toplant1s1nda belirlenmi_tir.

Komisyon karar1na göre, 16 ya_1ndan büyük çal1_anlar için asgari ücretin ayl1k brüt tutar1;

- 01.01.2009-30.06.2009 döneminde 666,00 TL,

- 01.07.2009- 31.12.2009 döneminde 693,00 TL

olarak uygulanacakt1r.

Buna göre asgari ücretli bir i_çinin i_verene maliyeti, y1l1n ilk yar1s1nda 809,19 TL, ikinci yar1s1nda ise 842,00 TL olmaktad1r.

Ç1raklara ve stajyerlere verilecek asgari ücret ise, 2009 y1l1n1n ilk yar1s1nda 199,80 TL, ikinci yar1s1nda 207,90 TL olacakt1r.

Hesaplamas1nda y1l ba_1nda geçerli olan asgari ücret tutar1n1n kullan1ld11 asgari geçim indirimi tutar1 ise bekar bir çal1_an için 2009 y1l1n1n tamam1nda 49,95 TL olacakt1r.2009 y1l1nda uygulanacak olan asgari ücret tutarlar1, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 25 Aral1k 2008 tarihli toplant1s1nda belirlendi.

Komisyon karar1na göre, 2009 y1l1nda 16 ya_1ndan büyük i_çiler için uygulanacak olan asgari ücret tutarlar1 a_a1daki tabloda dikkatinize sunulmaktad1r.

Uygulanacak Dönem

Tutar (TL)

01.01.2009-30.06.2009

666,00 TL

01.07.2009-31.12.2009

693,00 TL

Ç1raklara ve stajyerlere verilecek asgari ücretin ayl1k brüt tutar1 ise, 2009 y1l1n1n ilk yar1s1nda 199,80 TL, ikinci yar1s1nda 207,90 TL olacakt1r.

Buna göre asgari ücretli bir i_çinin i_verene maliyeti, y1l1n ilk yar1s1nda 809,19 TL, ikinci yar1s1nda ise 842,00 TL olmaktad1r.

A_a1daki tabloda, 16 ya_1ndan büyük i_çilere 2009 y1l1nda ödenecek olan asgari ücretin net tutar1, ücret üzerinden yap1lan yasal kesintiler ve i_verene maliyeti gösterilmektedir.

a. Net asgari ücretin hesaplanmas1

01.01.2009-30.06.2009

01.07.2009-31.12.2009

Brüt asgari ücret

666,00 TL

693,00 TL

Sosyal güvenlik primi i_çi pay1 (% 14)

93,24 TL

97,02 TL

0_sizlik sigortas1 i_çi pay1 (% 1)

6,66 TL

6,93 TL

Gelir vergisi matrah1

566,10 TL

589,05 TL

Hesaplanan gelir vergisi (% 15)

84,92 TL

88,36 TL

Asgari geçim indirimi (*) (-)

49,95 TL

49,95 TL

Kesilecek gelir vergisi

34,97 TL

38,41 TL

Damga vergisi (binde 6)

4,00 TL

4,16 TL

Kesintiler toplam1

138,87 TL

146,52 TL

Net asgari ücret

527,13 TL

546,48 TL

(*) Yukar1daki asgari geçim indirimi hesaplamas1 çal1_an1n bekar olduu varsay1m1na göre yap1lm1_t1r. Çal1_an1n medeni durumu ve çocuk say1s1na göre asgari geçim indirimi tutar1 dei_ecektir. Ücretlinin, e_inin çal1_mamas1 ve 4 çocuklar1n1n bulunmas1 durumunda asgari geçim indirimi tutar1 84,92 TL olacakt1r.

b. 0_verene maliyetin hesaplanmas1

01.01.2009-30.06.2009

01.07.2009-31.12.2009

Brüt asgari ücret

666,00 TL

693,00 TL

Sosyal güvenlik primi i_veren pay1 (%19,5)

129,87 TL

135,14 TL

0_sizlik sigortas1 i_veren pay1 (% 2)

13,32 TL

13,86 TL

Toplam maliyet

809,19 TL

842,00 TL

 

 

 

Çal1_malar1n1zda Ba_ar1lar Dileriz

                                                                                                          Sayg1lar1m1zla