Sirküler No:2009-010 2009 yılında uygulanacak olan, sosyal güvenlik primine esas kazançların alt ve üst sınırları belirlendi

S   0   R   K   Ü   L   E   R         R   A   P   O   R

Tarih:

02.01.2009

Say1:

2009 / 10

Konu:

2009 y1l1nda uygulanacak olan, sosyal güvenlik primine esas kazançlar1n alt ve üst s1n1rlar1 belirlendi.

 

 

 

Özet: 5510 say1l1 Sosyal Sigortalar ve Genel Sal1k Sigortas1 Kanununun 82. maddesi uyar1nca hesaplanan ve 2009 y1l1nda uygulanacak olan, sosyal güvenlik primi, i_sizlik sigortas1 primi ve sosyal güvenlik destek primine esas ayl1k kazançlar1n alt ve üst s1n1rlar1 a_a1da dikkatinize sunulmaktad1r.5510 say1l1 Sosyal Sigortalar ve Genel Sal1k Sigortas1 Kanununun, 1 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüe giren 82. maddesinde günlük kazanç s1n1rlar1 tan1mlanm1_t1r. Buna göre, söz konusu Kanun gereince al1nacak prim ve verilecek ödeneklerin hesab1na esas tutulan günlük kazanc1n alt s1n1r1, asgari ücretin otuzda biri, üst s1n1r1 ise günlük kazanç alt s1n1r1n1n 6,5 kat1d1r.

2009 y1l1nda uygulanacak olan asgari ücret tutarlar1, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 25 Aral1k 2008 tarihli toplant1s1nda belirlenmi_tir.

Buna göre 2009 y1l1nda uygulanacak olan, sosyal güvenlik primi, i_sizlik sigortas1 primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançlar1n alt ve üst s1n1rlar1, a_a1daki tabloda dikkatinize sunulmaktad1r.

Uygulanacak Dönem

Alt S1n1r (TL)

Üst S1n1r (TL)

01.01.2009-30.06.2009

666,00

4.329,00

01.07.2009-31.12.2009

693,00

4.504,50

 

 

 

Çal1_malar1n1zda Ba_ar1lar Dileriz

                                                                                                          Sayg1lar1m1zla