Sirküler No:2009-009 2009 yılı emlak vergisi değerlerinin hesaplanmasında kullanılacak artış oranı % 6 olarak belirlendi.

S   0   R   K   Ü   L   E   R         R   A   P   O   R

Tarih:

25/12/2008

Say1:

2009 / 9

Konu:

2009 y1l1 emlak vergisi deerlerinin hesaplanmas1nda kullan1lacak art1_ oran1 % 6 olarak belirlendi.

 

 

Özet: Emlak vergisi mükellefleri, 2009 y1l1nda bina, arsa ve arazi vergi deeri olarak, söz konusu gayrimenkullerin 2008 y1l1 vergi deerinin, % 6 (alt1) oran1nda art1r1lmas1 suretiyle bulunacak tutarlar1 dikkate alacaklard1r.

Belirtilen art1_ oran1n1n kullan1laca1, 23 Aral1k 2008 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanan 54 seri numaral1 Emlak Vergisi Kanunu Genel Teblii ile duyurulmu_tur.
Emlak Vergisi Kanununun 9/b ve 19/b maddelerinde, bina ve arazi vergisi mükellefiyetinin, dört y1lda bir yap1lan takdir i_lemlerinde takdir i_leminin yap1ld11 tarihi takip eden bütçe y1l1ndan itibaren ba_layaca1 hüküm alt1na  al1nm1_ olduundan, 2005 y1l1nda yap1lan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim deerlerine ili_kin bina, arsa ve arazi vergisi mükellefiyeti 2006 y1l1ndan itibaren ba_lamaktad1r.

Sözü geçen Kanunun 29. maddesinin 2. f1kras1nda ise vergi deerinin, mükellefiyetin ba_lang1ç y1l1n1 takip eden y1ldan itibaren her y1l, bir önceki y1la ait vergi deerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyar1nca ayn1 y1l için tespit edilen yeniden deerleme oran1n1n yar1s1 nispetinde art1r1lmas1 suretiyle bulunaca1 hükmü yer almaktad1r.

Ayn1 maddenin 3. f1kras1nda da, 33. maddede yer alan vergi deerini tadil eden sebeplerle (8 numaral1 f1kra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, VUKun mükerrer 49. maddesinin (b) f1kras1na göre takdir  komisyonlar1nca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim deerlerinin, takdir i_leminin yap1ld11 y1l1 takip eden 2. y1l1n ba_1ndan ba_lamak suretiyle her y1l, bir önceki y1l birim deerinin VUK hükümlerine göre ayn1 y1l için tespit edilen yeniden deerleme oran1n1n yar1s1 nispetinde art1r1lmas1 suretiyle dikkate al1naca1 hükme balanm1_t1r.

2008 y1l1na ili_kin yeniden deerleme oran1 ise 20 Kas1m 2008 tarihli Resmi Gazetede yay1mlan 387 s1ra numaral1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile % 12 olarak tespit ve ilan edilmi_tir.

Buna göre, mükelleflerin 2009 y1l1na ait bina, arsa ve arazi vergi deerleri, 2008 y1l1 vergi deerlerinin, 2008 y1l1na ili_kin tespit edilen % 12 yeniden deerleme oran1n1n yar1s1 olan % 6 (alt1) nispetinde art1r1lmas1 suretiyle bulunacak tutarlar olacakt1r.

Mükellefler taraf1ndan bu oran1n kullan1lmas1 gerektii, 23 Aral1k 2008 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanan 54 seri numaral1 Emlak Vergisi Kanunu Genel Teblii ile duyurulmu_ ve söz konusu teblide konuyla ilgili a_a1daki örneklere yer verilmi_tir.

Örnek 1:

Mükellef (A)n1n sahibi bulunduu ve 2001 y1l1nda in_a edilen mesken binas1n1n 2008 y1l1 vergi deeri 78.000,00 YTL olup, bu binan1n 2009 y1l1 vergi deeri a_a1daki gibi hesaplanacakt1r.

2008 y1l1 bina vergi deeri

78.000,00 YTL

2008 y1l1na ait yeniden deerleme oran1n1n yar1s1 (% 12 / 2=)

% 6,0

Binan1n 2009 y1l1 vergi deeri [(78.000,00+(78.000,00 x % 6) =)]

82.680,00 TL

 

Dier taraftan, mükellefiyeti 2009 y1l1nda ba_layan mükelleflerin, bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyat1na esas al1nacak vergi deerleri; takdir komisyonlar1nca arsa veya arazi için 2005 y1l1nda takdir edilen asgari ölçüde metrekare birim deerlerinin 2006, 2007 ve 2008 y1llar1na ait yeniden deerleme oranlar1n1n yar1s1 nispetinde kümülatif olarak art1r1lmas1 suretiyle bulunacak asgari ölçüde metrekare birim deerleri dikkate al1narak hesaplanacakt1r.

 

 

 

 

Çal1_malar1n1zda Ba_ar1lar Dileriz

                                                                                                          Sayg1lar1m1zla