Sirküler No:2009-007 Enflasyon indirim oranı % 64,9 olarak açıklandı.

S   0   R   K   Ü   L   E   R         R   A   P   O   R

Tarih:

29/12/2008

Say1:

2009 / 7

Konu:

Enflasyon indirim oran1 % 64,9 olarak aç1kland1.

 

 

 

Özet: 23 Aral1k 2008 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanan 270 seri numaral1 Gelir Vergisi Genel Tebliinde;

- 2008 y1l1 gelirlerine uygulanacak indirim oran1n1n % 64,9 olarak tespit edildii,

- 2008 takvim y1l1nda elde edilen menkul sermaye iratlar1ndan, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmi_ olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin 2. f1kras1n1n (5) numaral1 bendinde say1lan menkul k1ymetlerden (her nevi tahvil ve Hazine bonosu ile Toplu Konut 0daresi ve Özelle_tirme 0daresince ç1kar1lan menkul k1ymetler) elde edilen faiz gelirlerinin, indirim oran1 uygulanmak suretiyle beyan edilecei,

- Dövize, alt1na veya ba_ka bir deere endeksli menkul k1ymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul k1ymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlar1n1n beyan1nda indirim oran1n1n uygulanamayaca1,

- Ticari i_letmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oran1 uygulanmas1n1n söz konusu olmad11,

_eklinde aç1klamalar yap1lm1_t1r.

 

23 Aral1k 2008 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanan 270 seri numaral1 Gelir Vergisi Genel Tebliinde, 2008 y1l1 gelirlerine uygulanacak enflasyon indirimi oran1n1n hesaplanmas1 ve bu oran1n uygulanaca1 menkul sermaye iratlar1 hakk1nda aç1klamalar yap1lm1_t1r. Bu sirkülerimizde söz konusu aç1klamalara deinildikten sonra, enflasyon indirim oran1 uygulamas1na ili_kin bir örnek de dikkatinize sunulmaktad1r.

1. Enflasyon indirim oran1n1n hesaplanmas1

Gelir Vergisi Kanununun indirim oran1 uygulamas1na yönelik 76. maddesinin 2. f1kras1 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, 5281 say1l1 Kanunun 44. maddesi ile yürürlükten kald1r1lm1_t1r. Ancak an1lan Kanunun geçici 67. maddesinin 9. f1kras1 hükmü gereince, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolar1ndan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde, 31 Aral1k 2005 tarihinde yürürlükte olan hükümlerin uygulanmas1 gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 76. maddesinin, 5281 say1l1 Kanun ile yürürlükten kald1r1lmadan önceki 2. f1kras1nda, Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin ikinci f1kras1n1n (5), (6), (7), (12) ve (14) numaral1 bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlar1na, indirim oran1n1n uygulanmas1 suretiyle bulunacak k1sm1n, bu iratlar1n beyan1 s1ras1nda indirim olarak dikkate al1naca1 hükmü yer almaktayd1. Söz konusu hükümde bu indirimin, döviz cinsinden aç1lan hesaplara ödenen faiz ve kâr paylar1, dövize, alt1na veya ba_ka bir deere endeksli menkul k1ymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul k1ymetlerden elde edilenler gelirlere uygulanamayaca1 belirtilmekteydi.

Söz konusu madde hükmü uyar1nca indirim oran1; Vergi Usul Kanununa göre o y1l için tespit edilmi_ olan yeniden deerleme oran1n1n, ayn1 dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde olu_an bile_ik ortalama faiz oran1na bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

2008 y1l1na ili_kin yeniden deerleme oran1, 20 Kas1m 2008 tarihli Resmi Gazetede yay1mlan 387 s1ra numaral1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile % 12 olarak tespit ve ilan edilmi_tir. Maliye Bakanl11 taraf1ndan haz1rlanan ve 23 Aral1k 2008 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanan 270 seri numaral1 Gelir Vergisi Genel Tebliinde ise bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde olu_an bile_ik ortalama faiz oran1n1n % 18,48 olduu belirtilmi_tir.

Buna göre, 2008 y1l1nda elde edilen bir k1s1m menkul sermaye irad1n1n beyan1nda uygulanacak indirim oran1 (% 12 / % 18,48 =) % 64,9 olarak hesaplanm1_t1r.

2. 0ndirim oran1 uygulanarak beyan edilecek menkul sermaye iratlar1

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesinde, menkul k1ymetler ve dier sermaye piyasas1 araçlar1n1n elden ç1kar1lmas1 ve elde tutulmas1 sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve kat1l1m bankalar1ndan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmi_tir.

Sözü geçen madde uyar1nca, GVK 75. maddenin 2. f1kras1n1n (7), (12) ve (14) numaral1 bentlerinde say1lan gelirler (mevduat faizleri, repo gelirleri ve kat1l1m bankalar1ndan elde edilen gelirler) üzerinden  1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca % 15 oran1nda vergi tevkifat1 yap1ld11ndan, bu gelirlerin beyan1 ve indirim oran1 uygulamas1 söz konusu olmamaktad1r.

Dier taraftan, geçici 67. maddenin 9. f1kras1nda, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmi_ olan her nevi tahvil ve Hazine bonolar1 ile Toplu Konut 0daresi ve Özelle_tirme 0daresince ç1kar1lan menkul  k1ymetlerin elde tutulmas1 veya elden ç1kar1lmas1 suretiyle salanan gelirlerin vergilendirilmesinde bu madde hükümlerinin uygulanmayaca1, bu gelirlerin vergilendirilmesinde 31 Aral1k 2005 tarihi itibar1yla geçerli olan hükümlerin uygulanaca1 belirtilmi_tir.

Bu kapsamda, 2008 takvim y1l1nda elde edilen menkul sermaye iratlar1ndan, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmi_ olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin ikinci f1kras1n1n (5) numaral1  bendinde say1lan menkul k1ymetlerden (her nevi tahvil ve Hazine bonosu ile Toplu Konut 0daresi ve Özelle_tirme 0daresince ç1kar1lan menkul k1ymetler) elde edilen faiz gelirleri indirim oran1 uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

Dövize, alt1na veya ba_ka bir deere endeksli menkul k1ymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul k1ymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlar1n1n beyan1nda indirim oran1 uygulanmayacakt1r.

Ayr1ca, ticari i_letmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oran1 uygulanmas1 söz konusu deildir.

3. Örnek

Ücretli Bay (A), 2007 y1l1nda ald11, 2005 ihraçl1 bir Devlet tahvilinden, 2008 y1l1nda 80.000 YTL tutar1nda faiz geliri elde etmi_tir. Bu ki_inin beyana tabi ba_ka bir geliri bulunmamaktad1r.

Devlet tahvili 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmi_ olduundan, elde edilen gelire enflasyon indirimi uygulanabilecektir. Enflasyon indirimi sonras1 kalan tutar, beyana tabi dier menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar1 ile birlikte 19.800 YTLden az ise beyan edilmeyecektir. 19.800 YTLyi a_mas1 durumunda ise enflasyon indirimi sonras1 kalan tutar1n tamam1n1n beyan edilmesi ve gelir vergisinin ödenmesi gerekecektir.

2008 y1l1nda elde edilen Devlet tahvili faiz geliri 

80.000,00 TL

Enflasyon indirimi (80.000 * % 64,9)

51.920,00 TL

Gelir vergisi matrah1(80.00051.920)

28.080,00 TL

Hesaplanan gelir vergisi               

5.805,60 TL


7.800 x % 15 = 1.170,00
12.000 x % 20 = 2.400,00
8.280 x % 27 = 2.235,60


Ödenecek gelir vergisi :  5.805,60 TL

Yukar1daki aç1klamalar1m1z uyar1nca söz konusu menkul k1ymetlerden 2008 y1l1nda elde edilen faiz gelirinin 56.410 YTLden fazla olmas1 durumunda, bu gelirlerin beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak enflasyon indirimi sonras1 kalan tutar1n, 2008 y1l1 için geçerli olan beyan s1n1r1 (19.800 TL) ile kar_1la_t1r1lmas1 s1ras1nda, beyana tabi dier menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar1n1n da toplama dahil edilmesi gerektii unutulmamal1d1r.

 

 

 

Çal1_malar1n1zda Ba_ar1lar Dileriz

                                                                                                          Sayg1lar1m1zla