Sirküler No:2009-004 Veraset ve intikal vergisi istisna tutarları ile vergi tarifesi matrah dilimlerinin 2009 yılında uygulanacak tutarları açıklandı.

S   0   R   K   Ü   L   E   R         R   A   P   O   R

Tarih:

29/12/2008

Say1:

2009 / 4

Konu:

Veraset ve intikal vergisi istisna tutarlar1 ile vergi tarifesi matrah dilimlerinin 2009 y1l1nda uygulanacak tutarlar1 aç1kland1.

 

Özet: Maliye Bakanl11 taraf1ndan, 2008 y1l1 için belirlenen yeniden deerleme oran1 (%12) dikkate al1nmak suretiyle hesaplanan ve 2009 y1l1nda veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate al1nacak olan tutarlar ile vergi tarifesi gelir dilimleri a_a1da dikkatinize sunulmaktad1r.

2009 y1l1nda uygulanacak olan bu tutarlar 23 Aral1k 2008 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanan 40 seri numaral1 Veraset ve 0ntikal Vergisi Kanunu Genel Teblii ile duyurulmu_tur.
Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan _ah1slara ait mallar ile Türkiyede bulunan mallar1n veraset tarikiyle veya hangi suretle olursa olsun ivazs1z bir tarzda bir _ah1stan dier _ahsa intikali veraset ve intikal vergisinin konusunu olu_turmaktad1r.

Veraset ve 0ntikal Vergisi Kanununun 4. maddesinde ise veraset ve intikal vergisinden istisna olan i_lemler say1lmaktad1r. Sözü geçen maddenin son f1kras1nda, (b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim y1l1nda uygulanacak istisna hadlerinin, önceki y1lda uygulanan istisna hadlerine bu y1la ili_kin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyar1nca belirlenen yeniden deerleme oran1nda art1_ yap1lmak suretiyle tespit olunaca1 hükmü yer almaktad1r. Art1r1m s1ras1nda 1 YTLye kadar olan tutarlar dikkate al1nmamaktad1r.

An1lan Kanunun Nispetler ba_l1kl1 16. maddesinde ise veraset ve intikal vergisi tarifesi yer almaktad1r. Maddenin 3. f1kras1nda, vergi tarifesinin matrah dilim tutarlar1n1n, her y1l bir önceki y1la ili_kin olarak Vergi Usul Kanunu uyar1nca belirlenen yeniden deerleme oran1nda art1r1lmak suretiyle uygulanaca1na hükmedilmi_tir. Bu _ekilde hesaplanan dilim tutarlar1n1n yüzde 5ini a_mayan kesirler dikkate al1nmamaktad1r.

2008 y1l1na ili_kin yeniden deerleme oran1 ise 20 Kas1m 2008 tarihli Resmi Gazetede yay1mlan 387 s1ra numaral1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile % 12 olarak tespit ve ilan edilmi_tir.

Maliye Bakanl11 taraf1ndan, 2009 y1l1nda uygulanacak olan istisna tutarlar1 ile vergi tarifesi gelir dilimleri, bu oran dikkate al1nmak suretiyle hesaplanm1_ ve 23 Aral1k 2008 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanan 40 seri numaral1 Veraset ve 0ntikal Vergisi Kanunu Genel Teblii ile duyurulmu_tur.

Söz konusu teblideki bilgiler çerçevesinde, 2009 y1l1nda veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate al1nacak tutarlar ile vergi tarifesi a_a1da dikkatinize sunulmaktad1r.

 

 

 1. Veraset ve intikal vergisinden istisna tutarlar (V0VK md. 4)

Evlatl1klar dahil füru ve e_ten her birine isabet eden miras hisselerinde

107.604 TL

Füru bulunmamas1 halinde, e_e isabet eden miras hissesinde

215.336 TL

0vazs1z suretle meydana gelen intikallerde

2.481 TL

Para ve mal üzerine düzenlenen yar1_ma ve çekili_lerde kazan1lan ikramiyelerde

2.481 TL

2. Veraset ve intikal vergisi tarifesi (V0VK md. 16)

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde vergi oran1 (%)

0vazs1z intikallerde

vergi oran1 (%)

0lk 160.000 TL için

1

10

Sonra gelen 350.000 TL için

3

15

Sonra gelen 760.000 TL için

5

20

Sonra gelen 1.500.000 TL için

7

25

Matrah1n 2.770.000 TLyi a_an bölümü için

10

30

 

 

 

 

 

Çal1_malar1n1zda Ba_ar1lar Dileriz

                                                                                                          Sayg1lar1m1zla