Sirküler No:2009-003 Vergi Usul Kanunu'nda yer alan bazı parasal büyüklüklerin 2009 yılında uygulanacak tutarları açıklandı.

S   0   R   K   Ü   L   E   R         R   A   P   O   R

Tarih:

29/12/2008

Say1:

2009 / 3

Konu:

Vergi Usul Kanunu'nda yer alan baz1 parasal büyüklüklerin 2009 y1l1nda uygulanacak tutarlar1 aç1kland1.

 

 

Konu: Vergi Usul Kanunu'nda yer alan baz1 parasal büyüklüklerin 2009 y1l1nda uygulanacak tutarlar1 aç1kland1.


Özet: Maliye Bakanl11 taraf1ndan, 2008 y1l1 için belirlenen yeniden deerleme oran1 (%12) dikkate al1nmak suretiyle hesaplanan ve 2009 y1l1nda uygulanacak olan;

- Bilanço esas1na göre defter tutma hadleri,

- Fatura düzenleme s1n1r1,

- Dorudan gider yaz1labilecek demirba_lara ait s1n1r,

tutarlar1 a_a1da dikkatinize sunulmaktad1r.

2009 y1l1nda uygulanacak olan bu tutarlar, Resmi Gazetede yay1nlanmak üzere 19 Aral1k 2008 tarihinde Ba_bakanl1a gönderilen 388 s1ra numaral1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile duyurulmu_tur.Vergi Usul Kanununun Yetki ba_l1kl1 mükerrer 414. maddesinde, Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar1 belirtilmi_ olan para ile ödenecek ceza miktarlar1n1n, her y1l bir önceki y1la ili_kin olarak belirlenen yeniden deerleme oran1nda art1r1lmak suretiyle uygulanaca1 hükmü yer almaktad1r.

Maddenin devam1nda ise bu _ekilde hesaplanan maktu had ve miktarlar1n yüzde be_ini a_mayan kesirlerin hesaplama s1ras1nda dikkate al1nmayaca1, Bakanlar Kurulunun da bu suretle tespit edilen had ve miktarlar1 yar1s1na kadar art1rmaya veya indirmeye, nisbi hadleri ise iki kat1na kadar art1rmaya veya yar1s1na kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkili olduu hükme balanm1_t1r.

2008 y1l1na ili_kin yeniden deerleme oran1 ise 20 Kas1m 2008 tarihli Resmi Gazetede yay1mlan 387 s1ra numaral1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile % 12 olarak tespit ve ilan edilmi_tir.

Maliye Bakanl11 taraf1ndan, 2009 y1l1nda uygulanacak olan;

- Bilanço esas1na göre defter tutma hadleri,
- Fatura düzenleme s1n1r1,
- Dorudan gider yaz1labilecek demirba_lara ait s1n1r,

bu oran dikkate al1nmak suretiyle hesaplanm1_ ve Resmi Gazetede yay1nlanmak üzere, 19 Aral1k 2008 tarihinde Ba_bakanl1a gönderilen 388 s1ra numaral1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile duyurulmu_tur.

Söz konusu teblideki bilgiler çerçevesinde, 2009 y1l1nda uygulanacak olan tutarlar a_a1da dikkatinize sunulmaktad1r.

1. Bilanço usulüne göre defter tutma hadleri (VUK md. 177)

Y1ll1k al1_ tutar1

119.000 YTL

Y1ll1k sat1_ tutar1

168.000 YTL

Y1ll1k gayr1safi i_ has1lat1

  67.000 YTL

0_ has1lat1n1n 5 kat1 ile y1ll1k sat1_ tutar1 toplam1

119.000 YTL


2. Fatura düzenleme s1n1r1 (VUK md. 232)

Fatura düzenleme s1n1r1  

670 YTL

3. Dorudan gider yaz1labilecek demirba_lara ait s1n1r (VUK md. 313)

Amortisman uygulama s1n1r1  

670 YTL

 

 

 

 

Çal1_malar1n1zda Ba_ar1lar Dileriz

                                                                                                          Sayg1lar1m1zla