Grup Veya Holdinge Bağlı Şirketler Arasında İşçi Devri Uygulaması

S   0   R   K   Ü   L   E   R         R   A   P   O   R

Tarih:

04/12/2008

Say1:

2008 / 165

Konu:

Grup Veya Holdinge Bal1 ^irketler Aras1nda 0_çi Devri Uygulamas1

 

 

 

I.                   4857 SAYILI 0^ KANUNUNUN UYGULAMAYA 0L0^K0N MADDELER0 ve YORUMU

 

a)      0_yerinin ve Bir Bölümünün Devri (madde 6) ;

Geli_en ekonomik ko_ullarda art1k s1kça gerçekle_en i_yeri devirleri konusu, Avrupa Birliine uyum süreci içinde, yeni 4857 say1l1 0_ Kanunu metninde ayr1ca düzenlenmi_tir.

Maddenin 1. f1kras1na göre; 0_yeri veya i_yerinin bir bölümü hukukî bir i_leme dayal1 olarak ba_ka birine devredildiinde, devir tarihinde i_yerinde veya bir bölümünde mevcut olan i_ sözle_meleri bütün hak ve borçlar1 ile birlikte devralana geçer. demektedir. (Bu devirler, sürekli ve kesin devirler olabilecei gibi, kira sözle_melerine bal1 geçici devir ili_kilerini de kapsamaktad1r.)

Maddenin 3. f1kras1na göre; & devirden önce domu_ olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan i_veren birlikte sorumlu olacakt1r. Devredenin sorumluluu 2 y1lla s1n1rl1d1r. Tüzel ki_iliin birle_me veya kat1lma ya da türünün dei_mesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmayacakt1r.

Maddenin 5. f1kras1na göre; Devreden veya devralan i_veren i_ sözle_mesini s1rf i_yerinin veya i_yerinin bir bölümünün devrinden dolay1 feshedemez ve devir i_çi yönünden fesih için hakl1 sebep olu_turmaz. Devreden veya devralan i_verenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut i_ organizasyonu dei_ikliinin gerekli k1ld11 fesih haklar1 veya i_çi ve i_verenlerin hakl1 sebeplerden derhal fesih haklar1 sakl1d1r.

Bu f1kran1n son k1sm1 i_ güvencesini ortadan kald1rd11 için ele_tirilmektedir. Buna kar_1n, bu hüküm, yeni bir i_ yeri sat1n alan bir i_veren için, istedii i_çilerle çal1_ma ve sorunsuz bir i_yeri alma konusundaki taleplerini hakl1 k1lmaktad1r. Yarg1tay bu konudaki kararlar1nda; i_yerinin devrini, i_ _artlar1n1n esasl1 dei_imi olarak kabul etmemektedir., i_yerinin devri, kural olarak i_verene hakl1 nedenle fesh yetkisi vermez. denmi_tir.

b)      Geçici i_ ili_kisi (Madde 7):

Maddenin 1. f1kras1na göre; 0_veren, devir s1ras1nda yaz1l1 r1zas1n1 almak suretiyle bir i_çiyi; holding bünyesi içinde veya ayn1 _irketler topluluuna bal1 ba_ka bir i_yerinde veya yapmakta olduu i_e benzer i_lerde çal1_t1r1lmas1 ko_uluyla ba_ka bir i_verene i_ görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiinde geçici i_ ili_kisi gerçekle_mi_ olur. Bu halde i_ sözle_mesi devam etmekle beraber, i_çi bu sözle_meye göre üstlendii i_in görülmesini, i_ sözle_mesine geçici i_ ili_kisi kurulan i_verene kar_1 yerine getirmekle yükümlü olur.

Maddede yap1lan düzenlemeyle; 0_çi, ya ayn1 _irket balant1l1 i_yerlerinde her i_ için geçici verilebilecek ya da birbiri ile balant1s1 olmayan iki _irket aras1nda, yapt11 i_e benzer i_ler için geçici olarak görevlendirilebilecektir. Bu durum, 6 ay süreli ve yaz1l1 olarak yap1labilecek ve en fazla 2 kez yenilenebilecektir (toplam 18 ay).

0_veren ve geçici i_ ili_kisi kurulan i_veren, i_çinin ödenmeyen ücretinden, sosyal sigorta primlerinden i_veren ile birlikte sorumlu olacakt1r.

Not: Geçici i_ ili_kisi içinde i_çinin çal1_ma ko_ullar1na esasl1 dei_ikliklerin olmamas1 gereklidir, nitekim bu i_çi lehine fesih hakk1 douracakt1r.

 

II.                AYNI GRUP VEYA HOLD0NG ^0RKETLER0 ARASINDA 0^Ç0 DEV0RLER0:

 

a)      0_ Sözle_mesinin Devri Suretiyle 0_çi Devirleri:

0lgisiz i_verenler aras1nda pek mümkün olmamakla birlikte, özellikle holding veya grup _irketi yap1lanmalar1 içerisinde, i_çinin veya i_ ili_kisinin devri mümkündür. Örnein bir grup _irketi, bir üretim band1n1 veya pazarlama bölümünü yahut Ar-Ge birimini grubun bir ba_ka _irketine devretmesi durumunda, oralarda çal1_anlar1 da doal olarak dier _irkete aktarmaktad1r.

Bu gibi uygulamalarda, i_çinin k1dem ve ihbar tazminat1 ödenmemekte, buna kar_1l1k söz konusu i_çinin haklar1 yeni i_veren _irket taraf1ndan yaz1l1 _ekilde taahhüt edilmektedir.

Bu gibi durumlarda devreden ve devralan _irket yetkili temsilcilerince RE'SEN DÜZENLEME NOTER TAAHHÜDÜ tanzim edilmektedir. BU TAAHHÜTNAMEDE:

·         0_çinin/i_çilerin  &&(A) ^irketinde  &. y1ld1r çal1_t11, buna kar_1l1k .......YTL k1dem tazminat1na hak kazand11,

·         Bu _irketteki i_in &&..  _ekilde son verilip (A) ve (B) _irketlerinin mü_terek iradeleriyle (B) _irketinde çal1_t1r1lmaya ba_land11,

·         (A) _irketindeki çal1_malar nedeniyle hak edilen k1dem tazminat1n1n ödenmesinden (A) ve (B) _irketlerinin mü_tereken ve müteselsilen borçlu ve sorumlu olduklar1,

·         Bu tazminat1n _imdilik her iki _irketçe de ödenmeyecei ve (B) _irketindeki k1dem süresinin, (B) _irketindeki k1dem süresine eklenecei, k1dem tazminat1n1n bu eklenmi_ haliyle hesaplanarak ödenecei, (emeklilik,ölüm, tazminatl1 fesih gibi) keza ihbar tazminat1n1n hesab1nda ve y1ll1k ücretli izinlerin hesab1nda da (A) _irketindeki çal1_ma süresinin dikkate al1naca1,

·         0leride i_ akdinizin 4857 say1l1 yeni 0_ Kanunun 25. maddesindeki i_verenin hakl1 nedenle feshi için bir neden ortaya ç1kmas1 ya da hangi nedenle olursa olsun i_çinin istifa etmesi halinde dahi (A) _irketindeki k1dem tazminat1n1n ödenecei ve bundan her iki _irketin borçlu ve sorumlu olduklar1,

 

gibi esasl1 unsurlar1 içeren bir taahhütnamenin i_çiler için yeterli i_ güvencesi salayaca1 için olas1 i_çi-i_veren uyu_mazl1klar1n1n ba_tan önlenmesi mümkündür. 

 

Bu uygulama, Borçlar Kanunu'nun 320. maddesine göre mümkündür. Bu madde hükmü _öyledir:

 

 II: 0^Ç0N0N BORÇLARI:

               1 - B0ZZAT 0FA

  Madde 320 - Hilaf1 mukaveleden veya hal icab1ndan anla_1lmad1kça i_çi taahhüt ettii _eyi kendisi yapmaa mecbur olup ba_kas1na devredemez.

               0_ sahibinin dahi hakk1n1 ba_kas1na devredebilmesi, ayn1 kay1tlara tabidir.

Borçlar Kanununun bu hükmüne göre, i_veren i_çinin r1zas1n1 almak ko_uluyla i_in görülmesini talep hakk1n1 ba_kas1na geçici veya kesin olarak devredebilir.

0_ sözle_mesinin kesin devrinde i_veren taraf1 dei_mekte ve onun yerini yeni i_veren almakta, önceki i_verenle i_ ili_kisi sona ererken, devralan i_veren tüm hak ve borçlar1 üstlenmi_ olarak sözle_menin i_veren taraf1n1 olu_turmaktad1r. 0_ sözle_mesinin kesin devrinde bir fesih söz konusu olmad11 için, önceki i_verenden ihbar ve k1dem tazminat1 talep edilemez. 0_çinin hizmet süresine ili_kin haklar1nda ve bununla balant1s1 olan k1dem tazminat1nda devralan i_veren, i_çinin devreden i_veren yan1nda i_e ba_lad11 tarihe göre i_lem yapmakla yükümlüdür. 0_ sözle_mesinin devrinde i_yeri devredilmemekte i_çi devreden i_verenin i_yerinden devralan i_yerine kesin olarak nakledilmektedir.

Yine i_ sözle_mesinin kesin devrinde i_çinin i_ görme borcunun alacakl1s1 konumunda olan i_veren dei_tiinden ve ortada bir fesih sözkonusu olmad11ndan sadece sosyal güvenlik kurumundan ç1k1_1n verilmesi nedeniyle Çal1_ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl11na i_çi giri_- ç1k1_ bildiriminin (Ek 1,Ek 2) yap1lmas1 gerekmemektedir. Ancak i_ sözle_mesi devri ile i_çinin çal1_t11 i_kolu dei_mekte ise, örnein i_çi dokuma i_kolundan (2431 i_kolu-meslek kodu) ka1t i_koluna geçmekte ise (2720 i_kolu-meslek kodu) toplu i_ sözle_mesi yapmaya yetkili sendikan1n belirlenmesi aç1s1ndan  i_çi giri_-ç1k1_ bildiriminin Çal1_ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl1a bildirilmesi uygun olacakt1r. 0_çi giri_-ç1k1_ bildirimlerinin i_verenlerin bildirimine gerek kalmadan e-bildirge uygulamas1nda olduu elektronik ortamda Bakanl1a aktar1labilmesi halinde buna da gerek kalmayacakt1r.

Taraflar1n mutabakatlar1 ile gerçekle_tirilen i_ sözle_mesinin devri sonucunda yukar1da aç1kland11 gibi, ortada bir fesih olmad11 için s1rf bu i_leme dayal1 i_çinin i_e iade dava açmas1  hakl1 görülmeyecek ancak i_çinin olurunun al1nmadan bir ba_ka i_verene nakledilmesi fesih olarak deerlendirilecektir.

0_ sözle_mesi devirlerinin ileride herhangi bir hukuki çeki_me yaratmamas1 için devreden i_veren, devralan i_veren  ve  devredilen i_çi aras1nda yaz1l1 protokol veya sözle_me yap1l1p birer nüshalar1n1n taraflarda bulunmas1 ve bir suretinin i_çi özlük dosyas1nda  saklanmas1 uygun olacakt1r.

Yarg1tay 9. Hukuk Dairesinin 10.11.2005 tarihinde vermi_ olduu E. 2005/361 K. 2005/35713 say1l1 karar1nda, Davac1n1n dava d1_1 E. H. A.^. 'de hizmet akdi ile çal1_t11 s1rada 18.1.2001 tarihinde hizmet akdi devri suretiyle daval1 M. A.^. 'de çal1_maya ba_lad11 ve akdin son i_veren taraf1ndan 1475 say1l1 yasan1n 13. maddesi gereince feshedildii anla_1ld11ndan k1dem tazminat1 hesab1nda tüm çal1_ma süresinin nazara al1nmas1 gerekir. Nitekim mahkemece ihbar tazminat1 alaca1nda tüm süreye göre yap1lan hesaplamaya deer verilerek hüküm kurulmu_tur.  denilerek i_ sözle_mesinin devrinin mümkün olduu bu tür hukuki i_lemlere itibar edildii belirtilmi_tir.

Yarg1tay 9. Hukuk Dairesinin 27.02.2006 tarihinde vermi_ olduu E. 2005/22422 K. 2006/4664 say1l1 karar1nda, 4857 say1l1 0_ Kanununda i_çinin devri diye bir müesseseye yer verilmi_ deildir.Yasa da düzenlenmemekle birlikte Yarg1tay ictihadlar1nda hizmet akdinin devri kabul edilmekteyse de bu üçlü ili_kinin domas1 için devreden i_veren devir alan i_veren ve devredilen i_çinin üçlü mutabakat1 gerekir.Dava konusu olayda böyle bir mutabakat1n ve devrin varl11 kan1tlanm1_ deildir.Esasen mahkeme ........A.^.de ki hizmet akdinin feshedildiini kabul ettiinden feshedilen bir hizmet akdinin devrinden de söz edilemeyeceine hükmetmi_tir.

Özellikle, grup _irketlerinde i_çiyi devralan _irketin, i_çinin önceki _irketteki çal1_ma süresini de nazara alarak ödedii k1dem tazminat1n1n, önceki _irketteki çal1_ma süresine tekabül eden k1sm1 için, i_çinin eski _irketine rücu etmesinde fayda vard1r.

Aksi halde, birçok durumda ödemeyi yapan _irket, örtülü kazanç da1t1m1 veya yeni ad1yla transfer fiyatland1rmas1 ele_tirisi ile kar_1la_abilir.

Bu gibi hallerde, rücu edilmesi gereken tutar kanunen kabul edilmeyen gider olarak da nazara al1nabilinir.

b)      0_yeri Devrine Dayal1 0_çi Devirleri:

0_yerinin veya bir bölümünün devrinde, devreden veya devralan i_veren i_ sözle_mesini s1rf bu devirden dolay1 feshedemez ve devir i_çi aç1s1ndan da fesih için hakl1 sebep olu_turmaz. Devralan i_veren, i_çinin hizmet süresinin esas al1nd11 haklarda, i_çinin devreden i_veren yan1nda i_e ba_lad11 tarihe göre i_lem yapmak zorundad1r.

0_verenin bir _irketini tasfiye ederek ve yeni bir _irket kurarak faaliyetine devam ettii hallerde i_çi devirleri uygulamada s1kça görülmektedir. Bu gibi hallerde de i_çilere tasfiye edilen _irketçe bir ödeme yap1lmamakta, haklar1 yeni _irketçe üstlenilmektedir.

Bu gibi devirlerde i_çinin haklar1ndan doan borçlardan (k1dem tazminat1 gibi) devreden ve devralan i_veren birlikte sorumludurlar (Yeni 4857 say1l1 0_ Kanunu md.6).

0_çinin r1zas1 al1nmadan, i_ _artlar1n1n i_veren taraf1ndan tek tarafl1 olarak dei_tirilmesi veya a1rla_t1r1lmas1 halinde, bu dei_iklii kabul etmeyen i_çi 6 i_günü içinde i_ akdini hakl1 olarak feshedebilir ve k1dem tazminat1na hak kazan1r.

0_yeri devrine dayal1 i_çi devirlerinin grup veya holdinge bal1 _irketler aras1nda yap1lmas1 halinde, grup _irketlerinde i_çiyi devralan _irketin, i_çinin önceki _irketteki çal1_ma süresini de nazara alarak ödedii k1dem tazminat1n1n, önceki _irketteki çal1_ma süresine tekabül eden k1sm1 için, i_çinin eski _irketine rücu etmesi uygun olacakt1r.

Aksi halde, birçok durumda ödemeyi yapan _irket, örtülü kazanç da1t1m1 veya yeni ad1yla transfer fiyatland1rmas1 ele_tirisi ile kar_1la_abilir.

Bu gibi hallerde, rücu edilmesi gereken tutar kanunen kabul edilmeyen gider olarak da nazara al1nabilinir.

c)    Geçici 0_veren 0li_kisinde 0_çi Devirleri:

Baz1 özellikli durumlarda, holding veya grup _irketi yap1lanmalar1 içerisinde i_çiler geçici olarak da grubun bir ba_ka _irketinde çal1_t1r1labilmekte, i_çi ile yeni _irket aras1nda geçici bir i_ ili_kisi kurulmaktad1r. Burada bir tür i_çiyi emaneten verme durumu söz konusu olmaktad1r.

Örnein zor durumdaki bir i_veren _irket, i_çi ç1kartmak yerine, kriz sonras1 yeniden istihdam etme ve bunu garanti alt1na alma amac1yla i_çilerini geçici olarak grubun bir ba_ka _irketinde istihdam1n1 tercih edebilmektedir.

Bu uygulama özellikle uzman i_çiler aç1s1ndan görülmektedir. Bazen bir _irketin üst düzey uzman1, grubun dier bir _irketindeki baz1 sorunlar1n çözümü maksad1 ile geçici süre ile orada istihdam edilebilmektedir.

Bu gibi haller 0_ Kanununda "Geçici 0_ 0li_kisi" ad1 alt1nda düzene balanm1_t1r (Yeni 4857 say1l1 0_ Kanunu md.7).

En fazla 1,5 y1la kadar olabilen geçici i_ ili_kisinde, i_çinin ücret ve sair hak alacaklar1ndan as1l i_veren sorumlu olmakla birlikte, geçici i_veren de birlikte sorumlu olarak kabul edilmi_tir.

Yarg1tay 9. Hukuk Dairesinin 14.03.2005 tarihinde vermi_ olduu E. 2004/19810 K. 2005/8203 say1l1 karar1nda,  Ödünç i_çi gönderme halinde, i_çi gönderen i_veren tüm dönemle ilgili k1dem, ihbar tazminat1 ve ücret alacaklar1ndan sorumludur. Fazla mesai ücretinden ise kendi çal1_t1rd11 dönemdeki ücretle sorumludur. Hizmet akdi devrinde ise, hizmet akdini devreden i_veren k1dem tazminat1, ücret ve fazla mesai ücretinden kendi i_yerindeki geçen çal1_ma süresiyle s1n1rl1 olarak sorumlu olaca1na hükmetmi_tir.

 

 

d)      Ayn1 Grup veya Holding _irketleri aras1nda i_çi nakilleri/aktarmalar1:

Ayn1 gruba bal1 _irketler aras1nda i_çi aktarmalar1nda k1dem tazminat1n1n nas1l ödeneceine dair düzenlenmi_ aç1k bir hüküm mevzuat1m1zda bulunmamaktad1r.

4857 say1l1 0_ Kanununda olmamas1  böyle bir hukuki i_lemin mümkün olmad11 anlam1na gelmemektedir. Yarg1tay1n bu konuyla ilgili verdii ve (a) bölümünde belirtilen birçok karar1nda bu uygulamay1 kabul eden hükümler vermi_tir.

Yarg1 kararlar1 ile bir temele oturtulan i_ sözle_mesinin devri, dinamik olan çal1_ma hayat1n1n   bir gereksinmesi olduu sürece i_çi-i_veren aras1nda uygulanabilecek ve dei_en ko_ullara uygunluk salan1rken,  grup _irketlerde bir _irketten dierine aktar1lan personele k1deminin gözetilecei devir sözle_mesiyle taahhüt edilmek suretiyle i_çinin i_ güvencesi de salanabilmektedir.

Borçlar Kanununun 320. Maddesi kapsam1nda taraflar1n (i_çi-devreden _irket-devralan _irket) mutabakatlar1 ile gerçekle_tirilen ve yukar1da (a) bölümünde belirtilen aç1klamalar 1_11nda düzenlenecek i_ sözle_mesinin devri ile i_çinin kesin olarak grup içinde ba_ka bir _irkete devredilmesi mümkündür.

Devreden i_veren, devralan i_veren ve devredilen i_çi aras1nda kurulan bu üçlü ili_kide herhangi bir fesih i_lemi olmad11ndan Türkiye 0_ Kurumuna i_ten ayr1lma bildirgesi (0AB) ve Çal1_ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl11na i_çi ç1k1_ bildirimi (Ek2) verilmesi zorunluluu bulunmamaktad1r. Ancak i_ sözle_mesi devri ile i_çinin çal1_t11 i_kolu dei_mekte ise, toplu i_ sözle_mesi yapmaya yetkili sendikan1n belirlenmesi aç1s1ndan  i_çi giri_-ç1k1_ bildiriminin Çal1_ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl1a bildirilmesi uygun olacakt1r.0_çi giri_-ç1k1_ bildirimlerinin i_verenlerin bildirimine gerek kalmadan e-bildirge uygulamas1nda olduu elektronik ortamda Bakanl1a aktar1labilmesi halinde buna da gerek kalmayacakt1r.

Grup içi _irketler aras1nda bu _ekilde yap1lacak i_çi devirlerinde (i_çiye k1dem hakk1n1n korunaca1 taahhüt edilmi_se) yap1lmas1 gereken i_lem _udur: Son grup _irket, kendi nezdinde ve daha önce ayn1 gruptaki dier _irketlerde olu_an çal1_ma sürelerini toplayarak k1dem tazminat1 hesab1 yapmal1d1r.

Ancak k1dem tazminat1 olarak isimlendirilse dahi i_çinin yasa uyar1nca k1dem hakk1 yoksa hesaplamaya konu bu mebla k1dem tazminat1 deil, prim hükmünde olduundan stopaja tabidir. Personele taahhüt edilen ise k1dem tazminat1 olduundan hesaplanan bu prim brüte götürülerek stopajlanmal1 yani personel grup _irketlerdeki toplam çal1_mas1 kadar tek i_veren nezdinde çal1_m1_ ve k1dem hakk1 kazanm1_ gibi tahsilatta bulunabilmelidir.

Bu primi tahakkuk ettiren _irket, daha önce gruba bal1 dier _irketlerde geçen sürelere tekabül eden prim k1s1mlar1n1 ilgili _irketlere fatura etmelidir.

Özellikle, grup _irketlerinde i_çiyi devralan _irketin, i_çinin önceki _irketteki çal1_ma süresini de nazara alarak ödedii k1dem tazminat1n1n, önceki _irketteki çal1_ma süresine tekabül eden k1sm1 için, i_çinin eski _irketine rücu etmesi gerekir.

Aksi halde, birçok durumda ödemeyi yapan _irket, örtülü kazanç da1t1m1 veya yeni ad1yla transfer fiyatland1rmas1 ele_tirisi ile kar_1la_abilir.

Bu gibi hallerde, rücu edilmesi gereken tutar kanunen kabul edilmeyen gider olarak da nazara al1nabilinir.

 

 

 

SONUÇ:

Ayn1 grup _irketleri veya Holding _irketleri aras1nda i_çi aktarmalar1yla ilgili uygulamalara ili_kin yukar1da belirtilen kanun ve Yarg1 kararlar1n1n birlikte dikkate al1nmas1 neticesinde Konu _u _ekilde özetlenebilir:

  1. Ayn1 grup _irketleri veya Holding _irketleri aras1nda daimi surette i_çi aktarmalar1: Bu hususu düzenleyen aç1k bir Kanun maddesi mevcut deildir. 4857 say1l1 0_ Kanununda olmamas1  böyle bir hukuki i_lemin mümkün olmad11 anlam1na gelmemektedir. Yarg1tay1n bu konuyla ilgili verdii ve (a) bölümünde belirtilen birçok karar1nda i_ sözle_mesinin devri kapsam1nda bu uygulamay1 kabul eden hükümler vermi_tir.

0_ sözle_mesinin kesin devrinde i_veren taraf1 dei_mekte ve onun yerini yeni i_veren almakta, önceki i_verenle i_ ili_kisi sona ererken, devralan i_veren tüm hak ve borçlar1 üstlenmi_ olarak sözle_menin i_veren taraf1n1 olu_turmaktad1r.

0_ sözle_mesinin kesin devrinde bir fesih söz konusu olmad11 için, önceki i_verenden ihbar ve k1dem tazminat1 talep edilemez. 0_çinin hizmet süresine ili_kin haklar1nda ve bununla balant1s1 olan k1dem tazminat1nda devralan i_veren, i_çinin devreden i_veren yan1nda i_e ba_lad11 tarihe göre i_lem yapmakla yükümlüdür.

0_ sözle_mesinin devrinde i_yeri devredilmemekte, i_çi, devreden i_verenin i_yerinden devralan1n i_yerine kesin olarak nakledilmektedir.

K1dem tazminat1 sorumluluu aç1s1ndan, devralan ve devreden _irket kendi dönemine dü_en süre kadar sorumludur. Devralan _irket her iki _irket dönemine ili_kin toplam k1dem tazminat1n1 kendisi ödese bile, devreden _irket dönemine ili_kin k1sm1 için devreden _irkete rücu etmesi tavsiye edilir. (Transfer fiyatland1rmas1 yoluyla kar da1t1m1 ihtimaline kar_1)

2.      0_yerinin veya i_yerinin bir bölümünün ba_ka bir _irkete (grup içi veya d1_1) devrinde: Bu gibi duruma bal1 olarak i_çilerin daimi olarak ba_ka bir i_yerine devredilmesi , 4857 say1l1 yeni 0_ Kanununun 6. maddesinde düzenlenmi_tir.

Buna göre; 0_yerinin veya bir bölümünün devrinde, devreden veya devralan i_veren i_ sözle_mesini s1rf bu devirden dolay1 feshedemez ve devir i_çi aç1s1ndan da fesih için hakl1 sebep olu_turmaz. Devralan i_veren, i_çinin hizmet süresinin esas al1nd11 haklarda, i_çinin devreden i_veren yan1nda i_e ba_lad11 tarihe göre i_lem yapmak zorundad1r.

Bu gibi devirlerde, devirden önce domu_ olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken, i_çinin haklar1ndan doan borçlardan (k1dem tazminat1 gibi) devreden ve devralan i_veren birlikte sorumlu olacakt1r. Devredenin bu sorumluluu 2 y1lla s1n1rl1d1r.

3.      Geçici i_ ili_kisi kapsam1nda i_çilerin ba_ka bir _irkete devredilmesi (bir anlamda emanet verilmesi) uygulamas1: Bu uygulama, 4857 say1l1 yeni 0_ Kanununun 7. maddesinde düzenlenmi_tir.

Bu gibi durumlarda, en fazla 1,5 y1la kadar olabilen geçici i_ ili_kisinde, i_çinin ücret ve sair hak alacaklar1ndan as1l i_veren sorumlu olmakla birlikte, geçici i_veren de birlikte sorumlu olarak kabul edilmi_tir.

 

 

 

Çal1_malar1n1zda Ba_ar1lar Dileriz

                                                                                                          Sayg1lar1m1zla