Sirküler No:2008-40 Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Bazı Değişiklikler

 

1.      Yeni sosyal güvenlik yasas1 ile sigortal1l1k türleri

4-a sigortal1lar1 (SSK)

4-b sigortal1lar1(Ba-Kur)

4-c sigortal1lar1 (Emekli Sand11)

 

2.      5510 say1l1 kanunda yer alan te_vikler

a.       01.07.2008 tarihinden önceki 1 y1ll1k dönemdeki ayl1k ortalama sigortal1 say1s1na ilave olarak 01.07.2009 tarihine kadar i_e al1nacak i_siz olan 18 ya_1ndan büyük kad1nlar ile   18-29 ya_ aras1ndaki erkek i_çilere ait SSK i_veren primleri 5 y1l boyunca kademeli olarak i_sizlik sigortas1ndan kar_1lanacakt1r.

b.      Özürlü sigortal1 çal1_t1rmak zorunda olanlar1n asgari ücret üzerinden hesaplanan i_veren sigorta hissesinin tamam1 , kontenjan fazlas1 özürlü çal1_t1ran veya zorunlu olmad1klar1 halde özürlü çal1_t1ranlar1n yar1s1 hazinece kar_1lanacak.

c.       01.10.2008 tarihinden itibaren kanundaki _artlar1 ta_1yan özel sektör i_verenlerinin ödeyecei  SSK primlerine  ait i_veren hissesinin 5 puanl1k k1sm1na isabet eden tutar hazinece kar_1lan1r.

 

3.      T.C. kimlik numaras1 sosyal güvenlik sicil numaras1 olarak kullan1lacakt1r.

 

4.      0_ten Ç1k1_ Bildirimi

Sigortal1l11n sona ermesine ili_kin Sigortal1 0_ten Ayr1l1_ Bildirgesi 10 gün içerisinde kuruma E-Sigorta yoluyla verilmelidir. Ancak bu surenin bitiminden önce, Ayl1k Pirim ve Hizmet Belgesinin verilmesi durumunda ayr1ca sigortal1 i_ten ayr1l1_ bildirgesinin verilmesi gerekmez.

 

5.      Ayl1k Prim Ve Hizmet Belgesi

Ayl1k pirim ve hizmet belgesi,ait olduu dönemi takip eden ay1n 23 ü ak_am1 saat 23:59 a kadar E-Sigorta üzerinden kuruma verilecektir. Ödeme süresinde herhangi bir dei_iklik olmam1_t1r.

 

6.      0_e giri_ bildirgeleri

01.11.2008 tarihinden itibaren tekrar i_e giri_ler

01.12.2008 tarihinden itibaren ilk i_e giri_ler E-Sigorta ile verilecektir.

 

7.      Sigortal1lara 30 gün pirim ödenmesi ile sal1k hizmeti verilmesi

Buna göre 30 gün prim ödeyen 4-a , 4-b  sigortal1lar1 ve bakmakla yükümlü olduu ki_iler ile ba_ka bir ülkede sal1k sigortas1ndan yararlanma hakk1 bulunmayan vatanda_lar sal1k hizmetinden yaralanabilecek.

 

 

8.      Eski hükümlü ve terör maduru çal1_t1r1lma zorunluluu kald1r1ld1

50 veya daha fazla i_çi çal1_t1ran özel sektör i_yerlerinde %3 oran1nda özürlü i_çi çal1_t1r1lacakt1r. Eski hükümlü ve terör maduru çal1_t1rma zorunluluu kald1r1lm1_t1r. 0_verenler taraf1ndan çal1_t1r1lacak özürlü i_çiler Türkiye 0_ Kurumu arac1l11 ile salan1lacakt1r.

9.      0_yeri sal1k ve güvenlik birimi

Devaml1 olarak 50 i_çi çal1_t1ran i_verenler, içinde i_yeri hekimi ve i_ güvenlii uzman1 mühendis veya teknik eleman1n dahil olduu 0_yeri sal1k ve güvenlik birimini olu_turacakt1r.

 

10.  Ücret d1_1nda yap1lan ek ödeme ve yard1mlar1n pirime esas kazanç tutar1na etkisi

Ücret d1_1ndaki dier ödemeler, ait olduu ayda SSK tavan1n1n a_1lmas1 sebebi ile pirime tabi tutulmazlar ise , ödemenin yap1ld11 ay1 takip eden aydan ba_lanarak 2 ay1 geçmemek üzere SSK tavan1n1n alt1nda kalan aylar1n pirime esas kazanç tutar1na dahil edilir.

 

11.  SGDP uygulamas1

01.10.2008 tarihinden önce sigortal1 olanlar, bu tarihten önce yada sonra emekli olmas1na bak1lmaks1z1n SGDP ödeyerek çal1_abilirler. Prim oran1, tehlike s1n1f ve derecesine göre      %31-36,5 aras1nda dei_ir. Bu tutar1n %7,5 i sigortal1 hissesidir.

 

12.  Sosyal Sigorta ve Genel Sal1k Sigortas1 Pirim Oranlar1

a.       Malullük, Ya_l1l1k ve Ölüm sigortas1 primi           %20                (sigortal1 %9,i_veren %11)

b.      K1sa vadeli sigorta pirimi                         %1-6,5 aras1nda (tamam1 i_veren)

c.       Genel sal1k sigortas1 pirimi                                 %12,5             (sigortal1 %5 , i_veren %7.5)

(Yaln1zca genel sal1k sigortas1na tabi olanlar %12 oran1nda pirim öderler.)

 

13.  0_yerinin nakli , devri, birle_mesi ve intikali 10 gün içinde bildirilmelidir.

 

14.  0_yeri tehlike s1n1f ve derecesindeki dei_iklikler 30 gün içerisinde bildirilmelidir.

 

15.  Kamu Kurum ve kurulu_lar1 ile bankan1n sorumluluklar1

Bu kurumlarda i_lem yapan ki_ilerin sigortal1l1klar1 kontrol edilecek , sigortal1 olmas1 gerekenler kuruma yaz1 ile bildirilecektir. Ayn1 zamanda bankalar mü_terilerinin kay1tlar1n1 kurum memurlar1na açacakt1r.

 

16.  Bir sigortal1 ayn1 anda 4-a , 4-b , 4-c türlerinden herhangi ikisinden sigortal1 olamayacak.

Sigortal1n1n, bu kanun hükümlerine göre sigortal1 say1lmas1 gereken sigortal1l1k halinden ba_ka bir sigortal1l1k türünden pirim ödemesi durumunda, ödenen pirimler bu kanuna göre ödenmesi esas olan sigortal1l1k türünden ödenmi_ kabul edilir.

 

17.  0_ kazalar1nda rücu

0_ kazas1 meslek hastal11 ve hastal1k, üçüncü bir ki_inin kusuru nedeni ile meydana gelmi_se yap1lan ödemeler bu ki_ilere ve kusuru varsa bunlar1 çal1_t1ranlara rücu edilebilecek.

 

 

 

18.  Ba-kurda basamak uygulamas1 kalkt1

4-b liler sigorta primlerini taban ve tavan aral11nda dilediince belirleyecekleri gelir tutar1 üzerinden ödeyeceklerdir. Ancak bu tutar, i_veren olarak yan1nda çal1_t1rd1klar1 i_çilerden en yüksek kazanc1 olan sigortal1n1n kazanc1ndan dü_ük olamaz.

 

19.  Birden fazla  i_yerinde sigortal1 olanlara prim iadesi

Ayn1 sigortal1l1k haline tabi olacak _ekilde, birden fazla i_yerinde çal1_1lmas1 ve her i_yerinde ayr1 ayr1 prim ödenmesi durumunda, prime esas kazançlar toplam1n1n SSK tavan1n1 a_mas1 halinde, a_an k1sma ait sigorta primi sigortal1n1n talebi üzerine hissesi oran1nda kendisine iade edilir. Ancak bu uygulama, çal1_t11 i_ yerlerinde prim ödeme haline engel olmayacak ve  normal olarak prim ödenmesine devam edilecektir.

 

20.  Asgari i_çilik hesab1

Yap1lan i_in niteliine, emsaline, kapsam ve kapasitesine göre i_in yürütülmesi aç1s1ndan gerekli olan sigortal1 say1s1n1n, çal1_ma süresinin ya da pirime esas kazanç tutar1n1n tespit edilip, bu tutar1n alt1nda beyanda bulunduklar1 belirlenenlere eksik tespit edilen asgari i_çilik tutar1 üzerinden hesaplanacak pirimler kurumca resen tahakkuk ettirilir.

 

21.  0stee Bal1 Sigortal1l1k

0stee bal1 sigortal1l1k yaln1zca 4-b (Ba-kur) primi olarak ödenir. Prim tutar1 sigortal1 taraf1ndan belirlenen günlük kazanç ve pirim ödeme gün say1s1 üzerinden bulunacak tutar1n %32 sidir.

 

22.  Ücret tediye bordrolar1

0_verenler, kuruma verdikleri pirim belgesinde yaz1l1 olanlar1 dorulayacak nitelikte olmak üzere ayl1k ücret tediye bordrosu düzenlemek ve ücretin al1nd11na dair sigortal1ya imzalatmak zorundad1r. Ücretlerin makbuz mukabilinde veya banka arac1l11yla ödenmesi halinde ücret tediye bordrosunda imza _art1 aranmaz.

 

23.  Ücretlerin bankadan ödenmesi zorunluluu

Bu konu ile ilgili yönetmeliin haz1rlanmas1 ve yürürlüe girmesi ile ücretler, aç1lan bir banka hesab1na YTL olarak  ödenecek. Bu zorunlulua uyulmamas1 halinde her i_çi ve her ay için;

4857 say1l1 kanun kapsam1nda çal1_anlar için               100,00 YTL

Gemi adam1 olarak çal1_anlar için                  1.200,00 YTL

Gazeteci olarak çal1_anlar için                                   1.500,00 YTL  0dari para cezas1 uygulanacakt1r.

 

24.  Zaman A_1m1 Süresi

Pirim borçlar1n1n ödenmesinde zaman a_1m1 süresi 10 y1l olacakt1r. Belge saklama süresi ise 10 y1ld1r.

 

25.  Sigortal1lara borçlanma hakk1

a.       Kanunlar1 gerei verilen ücretsiz doum ya da anal1k izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci f1kras1n1n (a) bendi kapsam1ndaki sigortal1 kad1n1n, iki defaya mahsus olmak üzere doum tarihinden sonra iki y1ll1k süreyi geçmemek kayd1yla hizmet akdine istinaden i_yerinde çal1_mamas1 ve çocuunun ya_amas1 _art1yla talepte bulunulan süreleri,

b.      Er veya erba_ olarak silâh alt1nda veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

c.       4 üncü maddenin birinci f1kras1n1n (c) bendi kapsam1nda olanlar1n, personel mevzuat1na göre ayl1ks1z izin süreleri,

d.      Sigortal1 olmaks1z1n doktora örenimi veya t1pta uzmanl1k için yurt içinde veya yurt d1_1nda geçirdikleri normal doktora veya uzmanl1k örenim süreleri,

e.       Sigortal1 olmaks1z1n avukatl1k staj1n1 yapanlar1n normal staj süreleri,

f.       Sigortal1 iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözalt1na al1nanlardan bu suçtan dolay1 beraat edenlerin tutuklulukta veya gözalt1nda geçen süreleri,

g.        Grev ve lokavtta geçen süreleri

h.       Hekimlerin fahrî asistanl1kta geçen süreleri,

i.        Seçim kanunlar1 gereince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yap1ld11 tarihi takip eden ay ba_1na kadar aç1kta geçirdikleri süreleri,

kendilerinin veya hak sahiplerinin yaz1l1 talepte bulunmalar1 ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst s1n1rlar1 aras1nda olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazanc1n % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun teblii tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri _art1 ile borçland1r1larak, borçland1r1lan süreleri sigortal1l1klar1na say1l1r.

 

26.  0_verenler kendi _irketlerinde sigortal1 olamayacak

Yap1lan bu düzenlemeyle _irket ortaklar1 kendi _irketlerinde sigortal1 olamayacak. Ancak , önceden sigortal1 olarak çal1_t11 bir limited _irketine sonradan ortak olanlar 4-a kapsam1nda sigortal1l1klar1n1 devam ettirebilecekler.

 

27.  A.^. kurucu ortaklar1 ba-kur pirimi ödemeyecekler

Yap1lan bu düzenleme ile sadece A.^. yönetim kurulu üyesi ortaklar1 olarak ba-kur pirimi ödeyecekler. Bu kanundan önce Ba-Kur lu olanlar 6 ay içersinde yaz1l1 talepte bulunmalar1 halinde pirim ödemelerine devam edebilecekler.

 

28.  Genel sal1k sigortal1s1n1n bakmakla yükümlü olduu ki_iler

a.       Sigortal1n1n e_i

b.      18 ya_1n1 , lise ve dengi öretim halinde 20 ya_1n1 , yüksek öretim halinde 25 ya_1n1 doldurmam1_ bekar çocuklar1 ile ya_1na bak1lmaks1z1n çal1_ma gücünün en az %60 1n1 yitiren bekar çocuklar1

c.       Asgari ücretten daha az kazanc1 olan ve sigortal1dan ba_ka biri taraf1nda geçimi salanmayan ana ve babas1

 

29.  Emekliler ve yak1nlar1 hariç herkes genel sal1k sigorta pirimi ödeyecek

Okumuyorlarsa 18 ya_1n1 dolduran çocuklar genel sal1 sigorta pirimi ödemeden sal1k yard1m1 alamayacaklar.

Fakirler ve ye_il kartl1lar1n aile içerisindeki ki_i ba_1na dü_en ayl1k geliri asgari ücretin 1/3 ünden fazla olanlar genel sal1k sigorta pirimi ödeyecek.

 

30.  Part-time çal1_anlar1n durumu

K1sm0 süreli sigortal1 olanlar bo_ geçen sürelerinin genel sal1k sigortas1 primini ödeyeceklerdir. Prime esas kazanç ailesindeki ki_i ba_1na dü_en gelire göre belirlenecektir.

 

Çal1_malar1n1zda Ba_ar1lar Dileriz