SADECE 2008 EKİM AYINA İLİŞKİN OLMAK ÜZERE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SGK'YA VERİLME SÜRESİ 01-12-2008 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

5510 say1l1 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f1kras1n1n (a) bendi kapsam1nda sigortal1 say1lanlar1 çal1_t1ran i_verenlerinin

Ayl1k Prim ve Hizmet belgelerini verme süreleri;

- Özel nitelikteki i_yeri i_verenleri, en geç belgenin ili_kin olduu ay1 izleyen ay1n 23'ünde,

- Resmi nitelikteki i_yeri i_verenleri ise, en geç belgenin ili_kin olduu dönemi izleyen takvim ay1n1n 7'sinde,

as1l, ek veya iptal nitelikteki ayl1k prim ve hizmet belgelerini Kuruma göndermek zorundad1rlar.

Primlerin Ödenme Süresi ise

Bir ay içinde çal1_t1r1lan sigortal1lar1n prime esas kazançlar1 üzerinden hesaplanacak

prim tutarlar1 en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenecektir.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumunca yap1lan duyuruya göre sadece 2008 Ekim ay1na münhas1r olmak üzere,

30.11.2008 tarihinin resmi tatile rastlamas1 nedeniyle, Ekim ay1na ili_kin Ayl1k Prim ve Hizmet Belgesinin kuruma verilme süresi 1.12.2008 tarihine uzat1lm1_t1r.