SİRKÜLER NO: 2008/31 - 2008 YILINDA YURT İÇİ VE YURT DIŞI İŞ SEYAHATLERİ NEDENİYLE PERSONELE ÖDENECEK VERGİYE TABİ OLMAYAN HARCIRAHLAR
 

Gelir Vergisi Kanununun 40,57 ve 68 inci maddelerinde ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerle ilgili seyahat giderlerinden;

-Yap1lan i_in önemi ve büyüklüü ile ilgili olmak,

-Seyahat maksad1n1n gerektirdii süreyle s1n1rl1 olmak _artlar1n1 ta_1yanlar1n

kazançlar1ndan indirilebilecei belirtilmi_tir.

 

Yine Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesine göre; ticari, zirai ve mesleki i_letmeler ile kurumlar taraf1ndan i_le ilgili seyahate ç1kan personele yemek ve yatma giderlerine kar_1l1k olarak verilen gündeliklerin vergiden istisna olduu,ancak ayn1 ayl1k düzeyindeki devlet memurlar1na verilen gündeliklerden  fazla ise veya devletin verdii gündeliklerin en yüksek miktar1n1 a_1yorsa aradaki fark1n ücret olarak vergiye tabi tutulaca1 hüküm alt1na al1nm1_t1r. En yüksek devlet memuru Ba_bakanl1k Müste_ar1 olduu için Ba_bakanl1k Müste_ar1na verilen harc1rahlar vergisiz olarak ödenebilecek harc1rah gündelii miktarlar1n1 göstermektedir.

 

Buna göre;

 

YURT 0Ç0 SEYAHATLERE 0L0^K0N VERG0DEN MÜSTESNA HARCIRAH TUTARI

 

2008 Y1l1 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli H Cetveli, Harc1rah Kanununa göre ödenecek yurtiçi harc1rah gündeliklerini düzenlemektedir. Bu cetvelin 1/A-b f1kras1nda Ba_bakanl1k müste_ar1na ödenecek olan yurt içi harc1rah gündelii 38-YTL olarak belirlendiinden,

 

-Günlük 38 YTL ye kadar yap1lacak harc1rah ödemeleri gelir vergisi stopaj1na tabi tutulmayacak,

-Günlük harc1rah ödemesi 38 YTL yi a_1yorsa, a_an bölüm net ücret olarak GVKn1n 24/2. maddesi uyar1nca vergiye tabi tutulacakt1r.

 

YURT DI^I SEYAHATLERE 0L0^K0N VERG0DEN MÜSTESNA HARCIRAH TUTARI

 

Devlet memurlar1na ödenmesi gereken harc1rah gündelikleri Harc1rah Kanununun 34üncü maddesi uyar1nca Bakanlar Kurulu Kararlar1 ile belirlenmektedir. Bu konuda en son olarak yay1mlanm1_ olan 2007/11912 say1l1 Bakanlar Kurulu Karar1n1n ekindeki cetvelin II numaral1 sütununda Ba_bakanl1k Müste_ar1na yurt d1_1 seyahatler nedeniyle ödenmesi gereken harc1rah miktarlar1 gösterilmi_tir.

 

Buna göre özel sektör firmalar1 personeline ücret seviyesi ne olursa olsun yurt d1_1 seyahatler nedeniyle a_a1daki tabloda gösterilen miktarlarda vergiden müstesna harc1rah gündelii ödeyebilirler. Tabloda gösterilen gündelikler ilk 10 günlük süre için % 50 zaml1 olarak ödenebilmektedir. Bu _ekilde hesaplanan tutarlar1 a_an harc1rah ödemelerinin net ücret ödemesi kabul edilerek gelir vergisine tabi tutulmas1 gerekmektedir.

 

 

Kuzey K1br1s Türk Cumhuriyetine yap1lacak yolculuklarda verilecek gündelik tutarlar1 Harc1rah Kanununun 34üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulu Karar1 ile belirlenmekte olup, 2007 için

henüz bir karar yay1mlanmam1_t1r.

 

 

 

2008 YILI

GEL0R VERG0S0NE TAB0 TUTULMAYACAK

YURT DI^I HARCIRAH GÜNDEL00 TUTARLARI

 

           

 

 

G0D0LEN ÜLKE

 

 

DÖV0Z C0NS0

GÜNDEL0K TUTARI

A.B.D.

 

ABD Dolar1

177

Almanya

 

EURO

159

Avustralya

 

A.Dolar1

275

Avusturya

 

EURO

161

Belçika

 

EURO

156

Danimarka

 

D.Kronu

1.202

Finlandiya

 

EURO

144

Fransa

 

EURO

155

Hollanda

 

EURO

151

0ngiltere

 

Sterlin

112

0rlanda

 

EURO

150

0spanya

 

EURO

153

0sveç

//