SİRKÜLER NO: 2008/27 - 2006 YILINDAN DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNE KONU HARCAMALARA 2007 YILI İÇİN UYGULANACAK ENDEKSLEME ORANLARI

 

Yap1lan yat1r1m harmalar1n1n hangi oranlarda endekslenecei, te_vik belgeli harcamalardan ve te_vik belgeli harcamalardan kaynaklananlar olmak üzere a_a1da bilgilerinize sunulmu_tur.

 

Te_vik Belgesiz  Harcamalardan Kaynaklanan Yat1r1m 0ndirimi Haklar1n1n Endekslenmesi :

Gelir Vergisi Kanununun mülga 19uncu maddesine istinaden 31.12.2006 tarihine kadar yap1lan harcamalar dolay1s1yla hak kazan1lan ancak 2006 y1l1 gelir veya kurumlar vergisi matrah1n1n yetersiz olmas1 nedeniyle indirilemeyerek GVKnun geçici 69uncu maddesine istinaden 2007 y1l1na devreden yat1r1m indirimi tutarlar1n1n ÜFE art1_ oran1nda endekslenerek dikkate al1nmas1 gerekmektedir. 2007 y1l1nda bu art1_ % 5,94 olarak gerçekle_tii için, 2007 y1l1na ili_kin kurumlar vergisi beyannamesinde ve  dördüncü dönem geçici vergi beyannamesinde indirim konusu yap1lacak yat1r1m indirimi tutar1n1n mülga 19uncu madde kaynakl1 k1sm1 % 5,94 oran1nda art1r1larak dikkate al1nacakt1r.

 

Te_vik Belgeli Harcamalardan Kaynaklanan Yat1r1m 0ndirimi Haklar1n1n Endekslenmesi :

24.4.2003 tarihinden önce yap1lan müracaatlara istinaden al1nm1_ olan te_vik belgeleri kapsam1nda 31.12.2006 tarihine kadar yap1lan harcamalar dolay1s1yla hak kazan1lan ancak 2006 y1l1 gelir veya kurumlar vergisi matrah1n1n yetersiz olmas1 nedeniyle indirilemeyerek GVKnun geçici 69uncu maddesine istinaden 2007 y1l1na devreden yat1r1m indirimi tutarlar1 ise, yeniden deerleme oran1nda art1r1larak dikkate al1nacakt1r.

 

Bilindii gibi 2007 y1l1na ili_kin yeniden deerleme oran1 %7,2 olarak ilan edilmi_tir. Buna göre, GVKnun Mülga Ek:1-6 maddeleri kapsam1ndaki yat1r1m indirimi tutarlar1, 2007 y1l1na ili_kin kurumlar vergisi ve dördüncü dönem geçici vergi beyannamelerinde %7,2 oran1 ile art1r1larak kullan1labilecektir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Sayg1lar1m1zla.