SİRKÜLER NO: 2008/26 - KDV İADESİNDE MAHSUP İMKANLARINDA KISITLAMA YAPILDI

  

107 no.lu KDV Genel Tebliinin e/2 no.lu bölümü ile 84 no.lu KDV Genel Tebliinin I/1.1 bölümü

dei_tirilmi_ olup, mahsup yap1lacak borçlar hususunda k1s1tlamalar yap1lm1_t1r.

 

Ayr1ca 84 Numaral1 Tebliin I/1.1.1.1 ; I/1.1.1.3 ve I/1.1.1.2 bölümlerindeki &..ortaklar1n1n ya da mal veya hizmet sat1n ald1klar1 mükelleflerin& ibaresi, & adi, kollektif ve komandit _irketlerde ortakl1k pay1 ile orant1l1 olmak üzere ortaklar1n (komandit _irketlerde sadece komandite ortaklar1n)& _eklinde dei_tirilmi_tir.

 

Yukar1da belirtilen dei_iklik, KDV Kanununun 11inci maddesindeki ihracat istisnas1n1n yan1 s1ra ayn1 Kanunun 13,14 ve 15inci maddeleri uyar1nca vergiden istisna edilen ve hurda teslimlerine ili_kin tevkifat uygulamas1ndan doan iade alacaklar1 için de geçerlidir.

 

Buna göre;

  • Anonim ve Limited _irketler, KDV iade alacaklar1 için kendi ortaklar1n1n herhangi bir

borcuna mahsup talebinde bulunamayacaklard1r.

  • KDV iade alacaklar1n1n mal veya hizmet sat1n al1nan firmalar1n herhangi bir borcuna

mahsubu imkan1 ortadan kalkm1_t1r.

  • Ortaklar1n vergi borçlar1na ithalat vergilerine ve SSK prim borçlar1na mahsup imkan1

sadece adi ortakl1klar1n kollektif _irketlerin ve komandit _irketlerin KDV iade alacaklar1

aç1s1ndan ve her bir orta1n iade isteyecek _irketteki hissesi nispetinde olmak üzere

(komandit _irketlerde sadece komandite ortaklar için) geçerli hale getirilmi_tir.

 

Mahsup imkanlar1n1n yukar1daki _ekilde daralt1lmas1 4.1.2008 tarihi ve izleyen tarihlerde verilecek

mahsup dilekçelerine konu mahsuben iade talepleri için geçerli olacak, mahsup dilekçesi daha

önce verilmi_ bulunan mahsup talepleri aç1s1ndan, bu dei_iklikten önceki mevzuat uygulanmaya

devam olunacakt1r.

 

Mahsup imkanlar1n1n bu _ekilde daralt1lmas1 KDV iadelerinin teminats1z, inceleme raporsuz veya

YMM raporsuz yap1labilme imkan1n1 k1s1tlayacak, mahsup imkan1 bulamayan KDV iade hakk1 sahipleri, bu haklar1n1 nakit olarak kullanmaya mecbur kalacaklar, nakit kullan1m ise teminat mektubu ve teminat mektubunun çözümü için vergi incelemesinin yap1lmas1n1 yahut YMM raporu haz1rlat1lmas1n1 gerektirecektir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Sayg1lar1m1zla.