SİRKÜLER NO:2008/23-TEKSTİL VE KONFEKSİYONDAKİ FASON İŞLERİ İLE PAMUK, YÜN VE HAM DERİ TESLİMLERİ KDV TEVKİFATINA TABİ HALE GETİRİLDİ

 

 

1- TEKST0L VE KONFEKS0YONDAK0 FASON 0^LER0

 

Bilindii üzere tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde KDV oran1n1n % 8e indirilmesine paralel fason olarak yap1lan tekstil ve konfeksiyon i_ler  için geçerli KDV oran1 da 1.6.2007den itibaren % 8e indirilmi_ ve daha sonra 105 no.lu KDV Genel Teblii ile bu i_lerdeki KDV tevkifat1 1.7.2007 tarihinden itibaren yürürlükten kald1r1lm1_t1.

Bu defa 107 no.lu KDV Genel Teblii ile fason olarak yapt1r1lan tekstil ve konfeksiyon 0_leri yeniden % 50 oran1nda KDV tevkifat1na tabi hale getirilmi_tir.

 

107 seri numaral1 KDV Genel Teblii uyar1nca 05 Ocak 2008  tarihinden itibaren faturaya balanan söz konusu fason i_ler için hesaplanan KDVnin %50si fasoncuya ödenecek dier yar1s1 ise fason i_i yapt1ran firma taraf1ndan tevkifata tabi tutularak  2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek vergi dairesine ödenecektir.

107 no.lu KDV Genel Tebliinde tekstil ve konfeksiyon fasonunda KDV tevkifat1 uygulamas1na ili_kin detayl1 aç1klamalar yap1lmam1_t1r.Bu nedenle konuya ili_kin daha önce yay1mlanan düzenlemeler esas al1nacakt1r.

 

2- PAMUK, YÜN VE HAM DER0 TESL0MLER0

 

04.01.2008 tarih ve 20746 numaral1  Resmi Gazetede de yay1mlanan 107 seri numaral1 KDV Genel

Teblii ile  yeni bir KDV tevkifat1 sorumluluu getirilmi_tir.Bilindii üzere daha önce pamuk, yün ve ham deri teslimleri % 1 oran1nda KDVye tabi bulunmaktayd1.KDV oranlar1n1 düzenleyen yeni BKK ile bu mallar1n tabi olduu KDV oran1 % 8e yükseltilmi_tir. 107 seri numaral1 KDV Genel Teblii ile 05.01.2008 tarihinden itibaren yap1lacak 2007/13033 say1l1 Bakanlar Kurulu karar1ndaki % 8 orana tabi mal ve hizmetlerin yer ald11 II say1l1 listenin B bölümünün 1 ve 2. s1ralar1nda yer alan mallar1n sat1_lar1  % 50 oran1nda KDV tevkifat1na tabi hale getirilmi_tir.

 

 

 

Bilgilerinize sunulur.

Sayg1lar1m1zla