SİRKÜLER NO:2008/16-GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD ve TUTARLARDAKİ 2008 YILI DEĞİŞİKLİKLERİ

 

 

 

30 Aral1k 2007 tarih ve 26742 say1l1 Resmi Gazetede yay1mlanan 2007/13034 say1l1 Bakanlar Kurulu Karar1 ile gelirlerin vergilendirilmesinde esas al1nan tarife, 2008 takvim y1l1 gelirlerinin vergilendirilmesinde esas al1nmak üzere yeniden belirlenmi_tir. Ayr1ca, Maliye Bakanl11 taraf1ndan 28 Aral1k 2007 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanan 266 Nolu Gelir Vergisi genel Teblii ile de 1.1.2008 tarihinden itibaren Gelir Vergisi Kanunu(GVK) uyar1nca uygulanacak had ve tutarlar1 ilan etmi_tir.

 

I -GAYR0MENKUL SERMAYE 0RADI 0ST0SNASINA 0L0^K0N TUTAR  :

 

GVKnun 21. maddesinde yer alan ve mesken kira gelirleri için uygulanacak istisna tutar1 2.400 - YTL. olarak tespit edilmi_tir. (2007 y1l1nda 2.300 YTL. idi)

 

II -H0ZMET ERBABINA 0^YER0 veya 0^YER0N0N MÜ^TEM0LATI DI^INDA KALAN YERLER DE YEMEK VER0LMEK SURET0YLE SALANAN MENFAATLERE 0L0^K0N 0ST0SNA TUTARI:

 

GVKnun 23/8 maddesinde yer alan ve i_verenlerce i_yeri veya i_yerinin mü_temilat1 d1_1nda kalan yerlerde hizmet erbab1na yemek verilmek suretiyle salanan menfaatlere ili_kin istisna tutar1 KDV hariç günlük  9.00 - YTL. olarak tespit edilmi_tir. (2007 y1l1nda 8.80 - YTL. idi.)

 

III  -SAKATLIK 0ND0R0M0 TUTARLARI  :

 

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatl1k indirimi tutarlar1, 2008 takvim y1l1nda uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 600 YTL, ikinci derece sakatlar için 300 YTL, üçüncü derece sakatlar için 150 YTL olarak tespit edilmi_tir.

 

IV- DEER ARTI^I KAZANÇLARINA 0L0^K0N 0ST0SNA TUTARI:

 

Mükerrer 80 inci maddede yer alan deer art1_1 kazançlar1na ili_kin istisna tutar1, 2008 takvim y1l1 gelirlerine uygulanmak üzere 6.800 YTL olarak tespit edilmi_tir. (2007 y1l1nda 6.400 - YTL. idi.)

 

 

V  -ARIZ0 KAZANÇLARA 0L0^K0N 0ST0SNA TUTARI  :

 

GVKnun 82. maddesinde yer alan ar1zi kazançlara ili_kin istisna tutar1 16.000 - YTL. olarak tespit

edilmi_tir. (2007 y1l1nda 15.000 - YTL. idi.)

 

VI-TEVK0FAT ve 0ST0SNA UYGULAMASINA KONU OLMAYAN MENKUL ve GAYR0MENKUL SERMAYE 0RATLARINA 0L0^K0N BEYANNAME VERME SINIRI  :

 

GVK.nun 86/1-d maddesinde yer alan tevkifata ve istisna uygulamas1na konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar1na ili_kin beyanname verme s1n1r1 2006 y1l1nda elde edilen iratlara uygulanmak üzere 960 - YTL. olarak tespit edilmi_tir. (2007 y1l1nda 900 - YTL. idi.)

 

VII- MENKUL SERMAYE 0RARLARININ BEYANINDA D0KKATE ALINACAK 0ND0R0M ORANI:

 

2007 Takvim y1l1nda elde edilen menkul sermaye iratlar1n1n beyan1nda dikkate al1nacak indirim oran1 %37,7 olarak belirlenmi_tir. Buna ili_kin ayr1nt1l1 aç1klamalar ileride yap1lacakt1r.

 

VIII -GEL0R VERG0S0 TAR0FES0  :

 

GVKnun 103üncü maddesi uyar1nca gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas al1nan tarife, 2008 takvim y1l1nda elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde esas olmak üzere 30 Aral1k 2007 tarih ve 26742 say1l1 Resmi Gazetede yay1mlanan 2007/13034 say1l1 Bakanlar Kurulu Karar1 ile  a_a1daki _ekilde belirlenmi_tir.

 

7.800 Yeni Türk Liras1na kadar

% 15

19.800 Yeni Türk Liras1n1n 7.800 liras1 için 1.170 YTL , fazlas1

% 20

44.700 Yeni Türk Liras1n1n 19.800 liras1 için 3.570 YTL , fazlas1

% 27

44.700  Yeni Türk Liras1ndan fazlas1n1n, 44.700 liras1 için 10.293 YTL , fazlas1

% 35

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Sayg1lar1m1zla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Aral1k 2007 CUMA

Resmî Gazete

Say1 : 26740

TEBL0

Maliye Bakanl11ndan:

GEL0R VERG0S0 GENEL TEBL00

(SER0  NO: 266)

 

             193 say1l1 Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar ile 2007 takvim y1l1nda elde edilen baz1 menkul sermaye iratlar1n1n vergilendirilmesinde dikkate al1nacak indirim oran1 ve istisna tutar1n1n tespiti ile indirim oran1 uygulanarak beyan edilecek menkul sermaye iratlar1 hakk1nda a_a1daki aç1klamalar1n yap1lmas1 gerekli görülmü_tür.

             1. Yeniden Deerleme Oran1nda Art1r1lan Had ve Tutarlar

             Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin 2 numaral1 f1kras1nda, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 nc1 maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar1n, her y1l bir önceki y1la ili_kin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden deerleme oran1nda art1r1lmak suretiyle uygulanaca1, bu _ekilde hesaplanan maktu had ve tutarlar1n yüzde 5ini a_mayan kesirlerinin dikkate al1nmayaca1, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarlar1 yar1s1na kadar art1rmaya veya indirmeye yetkili olduu hükmü yer almaktad1r. Ayn1 maddenin 3 numaral1 f1kras1nda da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarlar1 hakk1nda da yukar1daki hükmün uygulanaca1 öngörülmü_tür.

             Bu hüküm göz önüne al1narak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer al1p, 2007 y1l1nda uygulanan had ve tutarlar1n 2007 y1l1 için % 7,2 (yüzde yedi virgül iki) olarak tespit edilen yeniden deerleme oran1nda1 artt1r1lmas1 suretiyle belirlenen ve 2008 takvim y1l1nda uygulanacak olan had ve tutarlar a_a1daki _ekilde tespit edilmi_tir.

             1.1. Gayrimenkul Sermaye 0ratlar1nda Uygulanan 0stisna Tutar1

             Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutar1, 2008 takvim y1l1nda elde edilen kira gelirleri için 2.400 YTL olarak tespit edilmi_tir.

             1.2. Hizmet Erbab1na 0_yeri veya 0_yerinin Mü_temilat1 D1_1nda Kalan Yerlerde Yemek  Verilmek Suretiyle Salanan Menfaatlere 0li_kin 0stisna Tutar1

             Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaral1 bendinde yer alan, i_verenlerce i_yeri veya i_yerinin mü_temilat1 d1_1nda kalan yerlerde hizmet erbab1na yemek verilmek suretiyle salanan menfaatlere ili_kin istisna tutar1, 2008 takvim y1l1nda uygulanmak üzere  9,00 YTL olarak tespit edilmi_tir.

             1.3. Sakatl1k 0ndirimi Tutarlar1

             Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatl1k indirimi tutarlar1, 2008 takvim y1l1nda uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 600 YTL, ikinci derece sakatlar için 300 YTL, üçüncü derece sakatlar için 150 YTL olarak tespit edilmi_tir.

             1.4. Basit Usule Tabi Olman1n Genel ^artlar1ndan Olan 0_yeri Kira Bedeline 0li_kin Tutar

             Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin 2 numaral1 bendinde yer alan y1ll1k kira bedeli toplam1, 2008 takvim y1l1nda uygulanmak üzere büyük_ehir belediye s1n1rlar1 içinde 3.900 YTL, dier yerlerde 2.700 YTL olarak uygulanacakt1r.

             1.5. Basit Usule Tabi Olman1n Özel ^artlar1n1 Belirleyen Hadler

             Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2008 takvim y1l1nda uygulanmak üzere yeniden deerleme oran1nda art1r1lm1_t1r.

             Buna göre;

             - 1 numaral1 bent için 56.000 YTL ve 80.000 YTL,

             - 2 numaral1 bent için 27.000 YTL,

             - 3 numaral1 bent için 56.000 YTL,

             olarak uygulanacakt1r.

             1.6. Deer Art1_1 Kazançlar1na 0li_kin 0stisna Tutar1

             Mükerrer 80 inci maddede yer alan deer art1_1 kazançlar1na ili_kin istisna tutar1, 2008 takvim y1l1 gelirlerine uygulanmak üzere 6.800 YTL olarak tespit edilmi_tir.

             1.7. Ar1zi Kazançlara 0li_kin 0stisna Tutar1

             Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan ar1zi kazançlara ili_kin istisna tutar1, 2008 takvim y1l1 gelirlerine uygulanmak üzere 16.000 YTL olarak tespit edilmi_tir.

             1.8. Tevkifata ve 0stisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye 0ratlar1na 0li_kin Beyanname Verme S1n1r1

             Gelir Vergisi Kanununun 86 nc1 maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar1na ili_kin beyanname verme s1n1r1, 2008 takvim y1l1 gelirlerine uygulanmak üzere 960 YTL olarak tespit edilmi_tir.

             2. Kâr Hadleri Emsallerine Göre Dü_ük Olarak Tespit Edilmi_ Bulunan Emtia 0çin Özel Hadler

             Milli piyango bileti, akaryak1t, _eker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine göre dü_ük olarak tespit edilmi_ bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun  48 inci maddesi ile Maliye Bakanl11na verilmi_tir. Bu yetki kullan1larak 2007 y1l1 için 259 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Teblii2 ile belirlenen tutarlar yeniden art1r1lm1_t1r.

             Buna göre, an1lan maddelerin ticaretini yapanlar1n, 2008 takvim y1l1nda da basit usulden yararlanabilmeleri için; al1_, sat1_ veya has1latlar1n1n 31/12/2007 tarihi itibariyle a_a1da belirtilen hadleri a_mamas1 gerekmektedir.

 

//