SİRKÜLER NO:2008/15- MAKTU VE NİSPİ ÖZEL İLETİŞİM VERGİLERİ KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER OLARAK DİKKATE ALINANCAKTIR.

 

 

 

 

26/12/2007 tarih ve 26738 nolu Resmi Gazetede yay1mlanan 3 seri nolu Özel 0leti_im Vergisi Genel Teblii yay1mlanm1_ ve bu teblile 2008 y1l1nda sat1n al1nacak cep telefonu sim kartlar1nda tahakkuk edecek maktu özel ileti_im vergisi 27,80 ytl olarak belirlenmi_tir.

 

Bilindii gibi, 6802 say1l1 Gider Vergileri Kanunun 39uncu maddesinin üçüncü f1kras1nda, mobil telefon aboneliinin ilk tesisinde (operatör dei_iklikleri hariç) 20 YTL özel ileti_im vergisi al1naca1 ve bu tutar1n her y1l bir önceki y1la ili_kin yeniden deerleme oran1nda art1r1lmak suretiyle uygulanaca1 hükme balanm1_t1r.

 

Maliye Bakanl11 3 seri no.lu Özel 0leti_im Vergisi Genel Teblii ile, 2008 y1l1nda mobil telefon aboneliinin ilk tesisinde (yeni cep telefonu numaras1  sim kart1 al1nmas1nda) 6802 say1l1 Gider Vergileri Kanununun 39uncu maddesi uyar1nca tahakkuk edecek maktu özel ileti_im vergisinin 27,80 YTL olarak uygulanaca1n1 aç1klam1_ bulunmaktad1r

 

Söz konusu madde uyar1nca al1nmakta olan nispi veya maktu özel ileti_im vergilerinin kanunen kabul edilmeyen gider olduu, 19 no.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile duyurulmu_tur.

 

Söz konusu Tebli a_a1da sunulmaktad1r.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Sayg1lar1m1zla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Aral1k 2007 ÇAR^AMBA

Resmî Gazete

Say1 : 26738

TEBL0

Maliye Bakanl11ndan:

ÖZEL 0LET0^0M VERG0S0 GENEL TEBL00

(SER0 NO: 3)

 

             Özel ileti_im vergisi uygulamalar1na ili_kin olarak a_a1daki aç1klaman1n yap1lmas1na ihtiyaç duyulmu_tur.

             13/7/1956 tarihli ve 6802 say1l1 Gider Vergileri Kanununun1 39 uncu maddesinin üçüncü f1kras1nda, "Mobil telefon aboneliinin ilk tesisinde (operatör dei_iklikleri hariç) yirmimilyon lira ayr1ca özel ileti_im vergisi al1n1r. Bu tutar, her y1l bir önceki y1la ili_kin olarak 213 say1l1 Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden deerleme oran1nda art1r1lmak suretiyle uygulan1r. Hesaplanan tutar1n yüzde be_ini a_mayan kesirler dikkate al1nmaz." hükmü yer almaktad1r.

             Bu hüküm uyar1nca, mobil telefon aboneliinin ilk tesisinde (operatör dei_iklikleri hariç) maktu olarak al1nmas1 hükme balanan vergi tutar1 (yirmimilyon lira), 2 Seri No'lu Özel 0leti_im Vergisi Genel Teblii2 ile 213 say1l1 Vergi Usul Kanunu3 hükümlerine göre belirlenen yeniden deerleme oran1nda art1r1larak 2007 y1l1 için 26,00 YTL olarak belirlenmi_ti.

             17/11/2007 tarihli ve 26703 say1l1 Resmî Gazetede yay1mlanan 377 S1ra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile yeniden deerleme oran1 2007 y1l1 için %7,2 olarak tespit edilmi_tir.

             Buna göre, söz konusu maktu vergi tutar1 1/1/2008 tarihinden itibaren 27,80 YTL olarak uygulanacakt1r.

             Tebli olunur.1  23/07/1956 tarihli ve 9362 say1l1 Resmî Gazetede yay1mlanm1_t1r.

2  20/12/2006 tarihli ve  26382 say1l1 Resmî Gazetede yay1mlanm1_t1r.

3  10/01/1961 tarihli ve 10703 say1l1 Resmî Gazetede yay1mlanm1_t1r.