SİRKÜLER NO:2008/14-EMLAK VERSİSİNDE BİNA, ARSA VE ARAZİLERİN 2008 YILI MATRAHLARININ HESABINDA ESAS ALINACAK ARTIŞ ORANI % 3.6 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

 

 

26/12/2007 tarih ve 26738 nolu Resmi Gazetede yay1mlanan 52 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Teblii ile 2008 y1l1 bina, arsa ve arazi vergi deerlerinin, 2007 y1l1 vergi deerlerinin % 3,6 oran1nda art1r1lmas1 suretiyle bulunaca1 belirtmi_ bulunmaktad1r.

 

Bilindii üzere, Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin 2 nci f1kras1 uyar1nca, her y1l bu vergiye matrah te_kil edecek tutarlar, mükellefiyetin ba_lang1ç y1l1nda tespit edilen vergi deerinin, mükellefiyetin ba_lang1ç y1l1n1 takip eden y1ldan itibaren her y1l bir önceki y1la ait vergi deerinin VUK hükümleri uyar1nca ayn1 y1l için tespit edilen yeniden deerleme oran1n1n yar1s1 nispetinde art1r1lmas1 suretiyle tespit edilecektir. Vergi deerinin hesab1nda 10 YTLye kadar olan kesirler dikkate al1nmamaktad1r. 377 s1ra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile 2007 y1l1na ili_kin yeniden deerleme oran1 % 7,2 olarak ilan edilmi_tir. Buna göre 2008 y1l1nda emlak vergi deerlerinin % 3,6 oran1nda art1r1lmak suretiyle dikkate al1nmas1 gerekir.

 

Dier taraftan, EVKnun 29 uncu maddesinin 3 üncü f1kras1nda, vergi deerini tadil eden sebepler ile mükellefiyet tesisi gereken hallerde, takdir komisyonlar1nca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim   deerlerinin, takdir i_leminin yap1ld11 y1l1 takip eden ikinci y1l1n ba_1ndan ba_lamak suretiyle her y1l, VUK hükümlerine göre ayn1 y1l için tespit edilmi_ bulunan yeniden deerleme oran1n1n yar1s1 nispetinde art1r1lmas1 suretiyle dikkate al1naca1 hükme balanm1_t1r. Buna göre mükellefiyeti 2008 y1ll1nda ba_layan mükelleflerin esas alacaklar1 vergi deerinin hesab1nda, takdir komisyonu taraf1ndan 2005 y1l1nda takdir edilen asgari metrekare birim deerlerinin 2006 y1l1na ait yeniden deerleme oran1n1n yar1s1 ( % 3,9) oran1nda art1r1larak belirlenen 2007 y1l1 deeri % 3,6 oran1nda artt1r1lmak suretiyle dikkate al1nacakt1r. Bu hesaplamaya ili_kin örnek Teblide yer almaktad1r.

 

Söz konusu Tebli a_a1da sunulmaktad1r.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Sayg1lar1m1zla.

 

 

 

 

 

26 Aral1k 2007 ÇAR^AMBA

Resmî Gazete

Say1 : 26738

TEBL0

Maliye Bakanl11ndan:

EMLAK VERG0S0 KANUNU GENEL TEBL00

(SER0 NO: 52)

 

             213 say1l1 Vergi Usul Kanununun(1) mükerrer 49 uncu maddesinin (b) f1kras1nda, takdir komisyonlar1n1n arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim deer tespitini dört y1lda bir takdir edecekleri hükme balanm1_t1r. Bu hüküm uyar1nca arsa ve arazi takdirleri son olarak 2005 y1l1nda yap1lm1_ bulunmaktad1r.

             1319 say1l1 Emlak Vergisi Kanununun(2) 9/b ve 19/b maddelerinde, bina ve arazi vergisi mükellefiyetinin, dört y1lda bir yap1lan takdir i_lemlerinde takdir i_leminin yap1ld11 tarihi takip eden bütçe y1l1ndan itibaren ba_layaca1 hüküm alt1na al1nm1_ olduundan 2005 y1l1nda yap1lan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim deerlerine ili_kin bina, arsa ve arazi vergisi mükellefiyeti 2006 y1l1ndan itibaren ba_lamaktad1r.

             Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci f1kras1nda, vergi deerinin, mükellefiyetin ba_lang1ç y1l1n1 takip eden y1ldan itibaren her y1l, bir önceki y1la ait vergi deerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyar1nca ayn1 y1l için tespit edilen yeniden deerleme oran1n1n yar1s1 nispetinde art1r1lmas1 suretiyle bulunaca1 belirtilmi_tir. Ayn1 maddenin üçüncü f1kras1nda da, 33 üncü maddede yer alan vergi deerini tadil eden sebeplerle (8 numaral1 f1kra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) f1kras1na göre takdir komisyonlar1nca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim deerlerinin, takdir i_leminin yap1ld11 y1l1 takip eden ikinci y1l1n ba_1ndan ba_lamak suretiyle her y1l, bir önceki y1l birim deerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayn1 y1l için tespit edilen yeniden deerleme oran1n1n yar1s1 nispetinde art1r1lmas1 suretiyle dikkate al1naca1 hükme balanm1_t1r.

             Bakanl11m1zca, 2007 y1l1na ait tespit edilen yeniden deerleme oran1, 377 S1ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii(3) ile % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit ve ilan edilmi_ bulunmaktad1r.

             Buna göre, mükelleflerin 2008 y1l1na ait bina, arsa ve arazi vergi deerleri; 2007 y1l1 vergi deerlerinin, 2007 y1l1na ili_kin tespit edilen % 7,2lik yeniden deerleme oran1n1n yar1s1 olan % 3,6 (üç virgül alt1) nispetinde art1r1lmas1 suretiyle bulunacak tutarlar olacakt1r.

             Dier taraftan, mükellefiyetleri 2008 y1l1nda ba_layan mükelleflerin, bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyat1na esas al1nacak vergi deerleri; takdir komisyonlar1nca arsa veya arazi için 2005 y1l1nda takdir edilen asgari ölçüde metrekare birim deerlerinin 2006 y1l1na ait yeniden deerleme oran1n1n(4) yar1s1 (% 3,9) nispetinde art1r1larak belirlenen 2007 y1l1 deerinin % 3,6  nispetinde art1r1lmas1 suretiyle bulunacak asgari ölçüde metrekare birim deerleri dikkate al1narak hesaplanacakt1r.

             ÖRNEK: Mükellef (A) 2007 y1l1nda Gaziantep ili, ^ahinbey Belediyesi s1n1rlar1 içinde 1000 m2 büyüklüünde bir arsa sat1n alm1_ ve bu arsaya ili_kin emlak vergisi bildirimini ad1 geçen Belediyeye vermi_tir. Arsan1n bulunduu sokak için takdir komisyonunca 2005 y1l1nda takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim deeri 75 YTLdir.

             2006 y1l1na ait yeniden deerleme oran1 % 7,8 olarak, 2007 y1l1na ait yeniden deerleme oran1 ise % 7,2 olarak tespit edilmi_ bulunduuna göre, mükellefiyeti 2008 y1l1nda ba_layan mükellefin, 2007 y1l1nda sat1n ald11 arsan1n 2008 y1l1 arazi (arsa) vergisine esas vergi deeri a_a1da belirtildii _ekilde hesaplanacakt1r.

 

             Takdir komisyonunca takdir edilen asgari ölçüde arsa

             metrekare birim deeri                                                                      : 75,00 YTL

 

             2006 y1l1 yeniden deerleme oran1n1n yar1s1 (% 7,8/2 =)                  : % 3,9

 

             Arsan1n 2006 y1l1 yeniden deerleme oran1n1n yar1s1

             nispetinde art1r1lm1_ asgari ölçüde metrekare birim deeri                      

             [75,00+(75,00x % 3,9)=]                                                                  : 77,93 YTL

 

             2007 y1l1 yeniden deerleme oran1n1n yar1s1 (%7,2/2 =)                   : % 3,6

 

             2008 y1l1 vergi deerine esas asgari ölçüde arsa metrekare                      

             birim deeri [77,93+(77,93x%3,6) =]                                               : 80,74 YTL

 

             Arsan1n 2008 y1l1 vergi deeri (80,74x1000 =)                                 : 80.740,00 YTL

 

             Tebli olunur.

 (1) 10/1/1961 tarihli ve 10703 say1l1 Resmî Gazetede yay1mlanm1_t1r.

(2) 11/8/1970 tarihli ve 13576 say1l1 Resmî Gazetede yay1mlanm1_t1r.

(3) 17/11/2007 tarihli ve 26703 say1l1 Resmî Gazetede yay1mlanm1_t1r.

(4) 28/11/2006 tarihli ve 26360 say1l1 Resmî Gazetede yay1mlanan 363 S1ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliinde aç1klanm1_t1r.