SİRKÜLER NO:2008/10 2008 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN VERGİ TARİFESİ İLE İSTİSNA HADLERİ

 

Maliye Bakanl11  26.12.2007 tarihli ve 26738 numaral1 Resmi gazetede yay1mlanan 39 seri No.lu Veraset ve 0ntikal Vergisi Kanunu Genel Teblii  ile yeniden deerleme oran1nda art1rmak suretiyle 1.1.2008 tarihinden itibaren uygulanacak istisna tutarlar1n1 tespit etmi_ bulunmaktad1r.

 

Söz konusu Tebli a_a1da yer almaktad1r.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Sayg1lar1m1zla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Aral1k 2007 ÇAR^AMBA

Resmî Gazete

Say1 : 26738

TEBL0

             Maliye Bakanl11ndan:

VERASET VE 0NT0KAL VERG0S0 KANUNU

GENEL TEBL00

(SER0 NO: 39)

             7338 say1l1 Veraset ve 0ntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar ile ilgili 4 üncü maddesinin son f1kras1nda, "(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim y1l1nda uygulanacak istisna hadleri, önceki y1lda uygulanan istisna hadlerine bu y1la ili_kin olarak Vergi Usul Kanunu(2) hükümleri uyar1nca belirlenen yeniden deerleme oran1nda art1_ yap1lmak suretiyle tespit olunur. Art1r1m s1ras1nda 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate al1nmaz." hükmüne yer verilmi_tir.

             An1lan Kanunun 16 nc1 maddesinin üçüncü f1kras1nda, "Vergi tarifesinin matrah dilim tutarlar1, her y1l bir önceki y1la ili_kin olarak Vergi Usul Kanunu uyar1nca belirlenen yeniden deerleme oran1nda art1r1lmak suretiyle uygulan1r. Bu _ekilde hesaplanan dilim tutarlar1n1n yüzde 5 ini a_mayan kesirler dikkate al1nmaz...." denilmektedir.

             5083 say1l1 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk1nda Kanunun(3) 1 inci maddesinde ise "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Liras1d1r. Yeni Türk Liras1n1n alt birimi Yeni Kuru_tur. Bir Yeni Türk Liras1 (YTL) yüz Yeni Kuru_a (YKr) e_ittir." hükmü ile ayn1 Kanunun 2 nci maddesinde, "Türk Liras1 deerler Yeni Türk Liras1na dönü_türülürken, bir milyon Türk Liras1 (1.000.000 TL) e_ittir bir Yeni Türk Liras1 (1 YTL) dei_im oran1 esas al1n1r." hükmü yer almaktad1r.

             Bakanl11m1zca 2007 y1l1 için yeniden deerleme oran1 % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilmi_ ve 377 S1ra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii(4) ile ilan edilmi_tir.

             Buna göre, 1/1/2008 tarihinden itibaren Veraset ve 0ntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarlar1;

             - Evlatl1klar dahil, füru ve e_ten her birine isabet eden miras hisselerinde 96.075 YTL (füru bulunmamas1 halinde e_e isabet eden miras hissesinde 192.265 YTL),

             - 0vazs1z suretle meydana gelen intikallerde 2.216 YTL,

             - Para ve mal üzerine düzenlenen yar1_ma ve çekili_lerde kazan1lan ikramiyelerde 2.216 YTL

             olarak dikkate al1nacakt1r.

             Öte yandan, Veraset ve 0ntikal Vergisi Kanununun 16 nc1 maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarlar1 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yukar1da belirtilen yeniden deerleme oran1nda art1r1lmak suretiyle tespit edilmi_tir. Bu nedenle, 1/1/2008 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazs1z surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi a_a1daki tarifeye göre hesaplanacakt1r.

                                                                          Veraset yoluyla intikallerde 0vazs1z intikallerde

                          Matrah                                                     vergi oran1 (yüzde)             vergi oran1 (yüzde)  

0lk                    150.000 YTL için                                             1                                    10

Sonra gelen    320.000 YTL için                                             3                                    15

Sonra gelen    680.000 YTL için                                             5                                    20

Sonra gelen    1.380.000 YTL için                                          7                                    25

Matrah1n        2.530.000 YTLyi a_an bölümü için             10                                   30

             Tebli olunur.

 (1) 15/6/1959 tarihli ve 10231 say1l1 Resmî Gazetede yay1mlanm1_t1r.

(2) 10/1/1961tarihli ve 10703 say1l1 Resmî Gazetede yay1mlanm1_t1r.

(3) 31/1/2004 tarihli ve 25363 say1l1 Resmî Gazetede yay1mlanm1_t1r.

(4) 17/11/2007 tarihli ve 26703 say1l1 Resmî Gazetede yay1mlanm1_t1r.