Sirküler No:2012-009 119 nolu Kdv Genel Tebliği

S 0 R K Ü L E R R A P O R

Tarih:

23.06.2012

Say1:

2012-009

Konu:

0ndirimli orana tabii i_lemler kapsam1nda yap1lacak Katma Deer Vergisi iadelerine ili_kin düzenlemeleri içeren 119 nolu Kdv Genel Teblii

 

KATMA DEER VERG0S0 GENEL TEBL00 (SER0 NO: 119)

(23 Haziran 2012 Tarihli ve 28332 Say1l1 Resmî Gazete'de yay1mlanm1_t1r)

 

25/10/1984 tarihli ve 3065 say1l1 Katma Deer Vergisi (KDV) Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci f1kras1 gereince Bakanl11m1za verilen yetkiye dayan1larak, bu Tebliin yay1m1ndan sonraki iade taleplerine uygulanmak üzere indirimli orana tabi i_lemler kapsam1nda yap1lacak iadelere ili_kin usul ve esaslar a_a1daki _ekilde belirlenmi_tir.

1.    0ndirimli Orana Tabi 0_lemlerde iade Uygulamas1

KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdii yetkiye dayan1larak Bakanlar Kurulunca vergi oranlar1 indirilen teslim ve hizmetler dolay1s1yla yüklenilen ve indirim yoluylagiderilemeyen KDV tutarlar1n1n, Bakanlar Kurulu Karar1 ile belirlenen s1n1r1 a_an k1sm1, bu Tebliin (4.2.) bölümünde belirtilen borçlara y1l1 içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, izleyen y1l içerisinde talep edilmesi kayd1yla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebilecektir.

0ndirimli oran kapsam1nda yer almakla birlikte verginin konusuna girmeyen veya KDV den istisna edilen i_lemler dolay1s1yla yüklenilen vergiler bu Tebli kapsam1nda deerlendirilmeyecektir.

Buna göre indirimli oran kapsam1ndaki i_lemlerden;

  KDV'nin konusuna girmeyenler KDV beyannamesine dâhil edilmeyecek,

  K1smi istisna kapsam1na girenler dolay1s1yla yüklenilen vergilerin indirim ve iadesi söz konusu olmad11ndan, yüklenilen bu vergiler i_in mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al1nacak,

  Tam istisna kapsam1na girenler (ihraç kayd1yla teslimler hariç) dolay1s1yla
yüklenilen vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyenler ise, ilgili i_leme ili_kin usul ve
esaslar çerçevesinde iade edilecektir.

2.   0ade Tutar1n1n Hesaplanmas1

2.1. Y1l1 0çinde Mahsuben Talep Edilecek 0ade Tutarlar1n1n Hesaplanmas1

0ndirimli orana tabi i_lemleri bulunan mükellefler, bu i_lemleri nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri için y1l1 içinde mahsuben iadesini talep edecekleri KDV tutar1n1 aylar itibariyle ve kümülatif olarak hesaplayacaklard1r. 0ade talebinin, ilgili vergilendirme dönemleri itibariyle indirimli orana tabi tüm i_lemleri kapsamas1 gerekmekte olup, i_lemlerin ayr1_t1r1l1p sadece bir k1sm1na yönelik hesaplama yap1lmas1 ve bu _ekilde iade talep edilmesi mümkün deildir.

Hesaplama a_a1daki _ekilde yap1lacakt1r:

  Hesaplamaya her y1l1n Ocak ay1 itibariyle ba_lanacakt1r. Ay içindeki iade hakk1 douran i_lemin bünyesine giren vergiden, i_lem dolay1s1yla % 1 veya % 8 oran1 uygulanarak hesaplanan KDV dü_ülecek ve ay içi itibariyle "iadeye esas KDV" tutar1na ula_1lacakt1r. Bu tutar Ocak ay1 devreden vergisi ile kar_1la_t1r1lacakt1r. Beyannamede sonraki döneme devreden

vergi yer alm1yorsa o dönem için dönem sonu iade hesab1 "s1f1r" kabul edilecektir. Sonraki döneme devreden vergi mevcutsa ve iadeye esas KDV tutar1n1 (yüklenilen KDV - hesaplanan KDV fark1) a_1yorsa iadeye esas KDV tutar1, a_m1yorsa devreden vergi tutar1 "0ade Edilebilir KDV" olarak kabul edilecektir. Bu tutar ilk ay sonu itibariyle iade edilebilir KDV tutar1d1r.

  Ocak ay1nda indirimli orana tabi i_lem yoksa, iade edilebilir KDV "s1f1r" olarak dikkate al1nacakt1r.

  ^ubat ay1nda indirimli orana tabi i_lemin bünyesine giren vergiden, i_lem dolay1s1yla hesaplanan vergi dü_ülerek Ocak ay1nda yap1ld11 gibi ay içi iadeye esas KDV tutar1na ula_1lacakt1r. Bu tutar, Ocak sonu iade edilebilir KDV tutar1 ile toplanacak ve toplam ^ubat sonu devreden vergisi ile kar_1la_t1r1lacakt1r. Kar_1la_t1rma Ocak ay1ndaki gibi yap1larak, ^ubat sonu "0ade Edilebilir KDV" tutar1na ula_1lacakt1r. Bu tutar, iadeye hak kazan1lan iki ayl1k kümülatif KDV tutar1d1r.

^ubat ay1nda indirimli orana tabi i_lem yoksa ^ubat içi iadeye esas KDV de olmayaca1ndan devreden vergi ile kar_1la_t1rma Ocak sonu iade edilebilir KDV esas al1narakyap1lacakt1r.

Y1l içerisinde yap1lacak tüm iade taleplerinde, önceki dönemlerde iade talebinde bulunulup bulunulmad11na bak1lmaks1z1n, ilgili y1l için belirlenen alt s1n1r ve iadesi talep edilen tutarlar dikkate al1nmadan iadenin talep edildii her bir döneme kadar yukar1da belirtildii _ekilde kümülatif bir hesaplama yap1lmas1 gerekmektedir. Bu hesaplama sonucu bulunan tutardan ilgili y1l için belirlenen alt s1n1r ve önceki dönemlerde mahsuben iadesi talep edilen tutarlar ç1kar1lacak ve varsa kalan tutar1n mahsuben iadesi talep edilecektir. Bu i_lem sonucunda herhangi bir tutar kalm1yorsa bu dönemde iade talebinde bulunulmas1 söz konusu deildir. Dolay1s1yla, ilk iade talebinden sonraki dönemlerde yap1lacak iade taleplerinde, kümülatif iade edilebilir tutar, ilgili y1l için belirlenen alt s1n1r ve önceki dönemlerde mahsuben iadesi talep edilen tutar toplam1n1 a_1ncaya kadar herhangi bir iade talebinde bulunulamayacakt1r.

Öte yandan ilk defa iade talebinde bulunulduu dönemden önceki dönemlerden herhangi birinde ödenecek verginin bulunmas1 durumunda, ödenecek vergi ç1kan bu dönemden önceki dönemlere ili_kin olarak herhangi bir iade talebinde bulunulamayacakt1r.

0ndirimli orana tabi i_lemlerde iade tutan, indirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili olarak yüklenilen vergi ile söz konusu i_lemler üzerinden hesaplanan vergi aras1ndaki fark1n sonraki döneme devreden KDV ile kar_1la_t1r1lmas1 sonucu belirlenmektedir. Bu hesaplama yap1l1rken, indirimli orana tabi i_lemler üzerinden hesaplanan verginin bu i_lemler nedeniyle yüklenilen vergiden yüksek olduu dönemlerdeki tutarlar aras1ndaki fark, cari dönem sonu iade edilebilir KDV tutar1ndan dü_ülecektir.

Dier taraftan indirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili olarak yüklenilen vergi ile söz konusu i_lemler üzerinden hesaplanan vergi aras1ndaki fark1n, % 1 oran1na tabi i_lemler için i_lem bedelinin % 17'sini, % 8'e tabi i_lemler için ise i_lem bedelinin % 10'unu a_an k1sm1, iade hesab1na dahil edilmeyecektir. Azami iade tutar1n1n belirlenmesinde iade talebinde bulunulan döneme kadar yap1lan toplam i_lem bedeli dikkate al1nacak, ay içi hesaplamalarda azami iade edilebilir tutar1n a_1lmas1 bu durumu dei_tirmeyecektir. Ancak i_lemin bünyesine dorudan giren harcamalara ili_kin olarak yüklenilen verginin, azami iade tutar1n1 a_mas1 halinde, mükellefin iade talebi, a_an k1s1m için münhas1ran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

Konu ile ilgili örneklere Tebli ekinde (EK-1/Tablo 1, 2 ve 3) yer verilmi_tir. 
 

2.2. 0zleyen Y1l 0çerisinde Nakden/Mahsuben Talep Edilecek 0ade Tutarlar1n1n Hesaplanmas1

0zleyen y1l içerisinde nakden veya mahsuben iadesi talep edilecek tutar, bir önceki takvim y1l1n1n bütün vergilendirme dönemleri için bu Tebliin (2.1.) bölümündeki aç1klamalara göre hesaplanacakt1r.

Y1l1 içinde mahsuben iade edilemeyen verginin izleyen y1l içinde nakden veya bu Tebliin (4.2.) numaral1 bölümünde belirtilen borçlara mahsuben iadesinde, y1l1 içinde mahsuben iade edilen tutarlar dikkate al1nmadan aylar itibariyle kümülatif hesaplama yap1lacak, bulunan tutardan y1l1 içinde mahsuben iadeler dü_ülecek, kalan tutar1n i_lemin yap1ld11 y1l için belirlenen iade edilmeyecek alt s1n1r1 a_an k1sm1n1n nakden veya mahsuben iadesi, izleyen y1l1n Ocak-Kas1m vergilendirme dönemlerine ili_kin KDV beyannameleri ile talep edilebilecektir.

0adesi talep edilebilir tutar, izleyen y1l1n Ocak vergilendirme döneminden iadenin talep edildii döneme kadar verilen beyannamelerde yer alan devreden vergi tutarlar1 ile kar_1la_t1r1lacakt1r. Buna göre;

-Devreden vergi tutar1, iadenin talep edildii döneme kadar bütün dönemlerde iadesi talep edilen tutar1 a_1yorsa, talep edilen tutar1n tamam1 iade edilebilecektir.

-Devreden vergi tutar1, iadenin talep edildii döneme kadar herhangi bir dönemde iadesi talep edilebilir tutan a_m1yorsa, iadenin talep edildii döneme kadar verilenbeyannamelerde yer alan en dü_ük devreden vergi tutan iade edilebilecek tutar olarak dikkate al1nacakt1r.

-0adenin talep edildii döneme kadar aradaki dönemlerden herhangi birisinde ödenecek vergi ç1kmas1 halinde iade talep edilmesi söz konusu olmayacakt1r.

Y1ll1k iadelerde azami iade tutar1n1n belirlenmesinde, iade talebinde bulunulan y1ldaki toplam i_lem bedeli esas al1nacak, ay içi hesaplamalarda azami iade edilebilir tutar1n a_1lmas1 bu durumu dei_tirmeyecektir.

Konu ile ilgili örnee Tebli ekinde (EK-1/Tablo 4) yer verilmi_tir.

3.  0ade Hesab1na Dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV

3.1. Genel Olarak

0ndirimli orana tabi i_lemlerden doan iade tutar1n1n hesaplanmas1nda, önce i_lemin bünyesine dorudan giren harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler dikkate al1nacak, daha sonra ilgili dönem genel yönetim giderleri için yüklenilen vergilerden pay verilecektir. Bu _ekilde hesaplanan tutar1n, azami iade edilebilir vergi tutar1n1n alt1nda kalmas1 halinde, en fazla aradaki farka isabet eden tutar kadar amortismana tabi iktisadi k1ymetler (AT0K) dolay1s1yla yüklenilen vergilerden iade hesab1na pay verilebilecektir.

0ndirimli orana tabi olmayan teslim ve hizmetler ile indirimli orana tabi i_lemlerle ilgisi bulunmayan giderler dolay1s1yla yüklenilen vergiler iade hesab1na dâhil edilmeyecektir.

Örnek 1: Ankastre ürünlerle birlikte veya mobilyal1 olarak sat1lan 150 m2 nin alt1ndaki bir konut tesliminden kaynaklanan iade talebinde; buzdolab1, f1r1n, davlumbaz, bula_1k makinesi, mobilya, vestiyer,   televizyon ve benzeri e_yalar,   konut sahibi ki_ilerce sökülüp

ta_1narak tekrar kurulup kullan1labilecek (eklenti) mahiyette olup, bunlar1n teslimi konut tesliminden ba1ms1z bir teslim olarak deerlendirilecektir.

Dolay1s1yla söz konusu e_yalar1n teslimi için bu e_yalar1n tabi olduu KDV oran1 uygulanacak ve konut ile birlikte teslim edilen söz konusu e_yalar1n temininde yüklenilen KDV, genel esaslara göre indirim konusu yap1lacak, ancak iade hesab1na dâhil edilemeyecektir.

Örnek 2: 150 m2'nin alt1ndaki bir konutun in_as1na yönelik olarak yap1lan harcamalar (arsa bedeli dâhil), genel yönetim giderleri (akaryak1t, büro malzemeleri, reklam, komisyon, temizlik malzemeleri ve benzeri) ve AT0K'lerden i_leme isabet eden paya 0li_kin olarak yüklenilen KDV, i_lemin bünyesine giren vergiler kapsam1nda deerlendirilecektir.

150 m2 nin alt1ndaki konut teslimlerine yönelik iade taleplerinde, konutun yap1m1yla ilgili harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler iade hesab1na dâhil edilebilecek, konutunyap1m1 için zorunlu olmayan harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler iade hesab1na dâhil edilmeyecektir.

Dolay1s1yla bir arada bulunan konutlar1n ortak kullan1m1na ait olan sosyal ve kültürel ihtiyaçlar1 kar_1lamak üzere düzenlenmi_ çocuk park1, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alan1, al1_veri_ merkezi gibi alanlara ili_kin konutun yap1m1 için zorunlu olmayan harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV iade hesab1na dâhil edilemeyecektir.

Ancak arazinin yap1s1ndan dolay1 yap1lmas1 zorunlu olan site içi çevre düzenlemeleri (istinat duvar1, perde duvar1, site çevre duvarlar1, site içi zemin sertle_tirme ve benzeri i_ler) nedeniyle yüklenilen vergilerin iade hesab1na dâhil edilmesi mümkündür.

3.2. Stoklarda Yer Alan Mallar

Stoklarda yer alan mallarla ilgili olarak yüklenilen vergilerin, gerçekle_en indirimli orana tabi i_lemlere ili_kin iade hesab1na dahil edilmesi mümkün deildir. Stoklarda yer alan mallar nedeniyle yüklenilen vergiler ancak, söz konusu mallann sat1_ i_leminin gerçekle_tirildii vergilendirme dönemine ait iade hesab1nda dikkate al1nabilecektir.

3.3. Amortismana Tabi 0ktisadi K1ymetler

Amortismana tabi iktisadi k1ymetler nedeniyle yüklenilen vergilerden, söz konusu iktisadi k1ymetlerin indirimli orana tabi i_lemlerde kullan1lmas1 kayd1yla, iade hesab1na payverilmesi mümkündür.

Söz konusu iktisadi k1ymetlerin bizzat mükellef taraf1ndan imal ve in_a edilmesi halinde, imal ve in_a s1ras1nda yüklenilen vergilerden, bu k1ymetlerin aktife al1nd11 veindirimli orana tabi i_lemlerde fiilen kullan1lmaya ba_land11 dönemden itibaren iade hesab1na pay verilebilecektir.

3.4. Sonradan Düzenlenen veya Temin Edilen Belgeler

0ndirimli orana tabi i_lemin gerçekle_tii dönem içinde veya öncesinde bu i_lemle ilgili olarak yap1lan mal ve hizmet al1mlar1na ait fatura ve benzeri belgelerin, belge düzenleme süresi içerisinde olmakla birlikte, indirimli orana tabi i_lem gerçekle_tikten sonra düzenlenmesi veya zaman1nda düzenlenen belgenin i_lemin gerçekle_tii vergilendirme döneminden sonra temin edilmesi halinde, bu belgelerde yer alan KDV tutarlar1, i_lemin gerçekle_tii vergilendirme dönemi iade hesab1na düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle dahil edilebilecektir.

Bu durumda iade, KDV 0adesi YMM Tasdik Raporu (YMM Raporu) ile talep edilmi_se söz konusu YMM Raporunda gerekçeleriyle birlikte aç1klanacakt1r. 0ade YMM Raporu ile talep edilmemi_ ise mükelleften yaz1l1 bir izahat istenecek, izahat1n yeterli görülmesi halinde bu tutarlar da genel esaslar çerçevesinde iade edilecektir.

Ancak, KDV Kanununun 29 uncu maddesinin üçüncü f1kras1na göre indirim hakk1 vergiyi douran olay1n vuku bulduu takvim y1l1 a_1lmamak _art1yla, ilgili vesikalar1n kanuni defterlere kaydedildii vergilendirme döneminde kullan1labileceinden, sonradan temin edilen belgelerde yer alan KDV tutarlar1n1n iade hesab1na dâhil edilmesinde de bu hususa dikkat edilecektir. Bir ba_ka deyi_le vergiyi douran olay1n vuku bulduu takvim y1l1 içerisinde kanuni defterlere kaydedilmeyen fatura ve benzeri belgelerde yer alan KDV tutarlar1n1n indirimi ve iade hesab1na dahil edilmesi mümkün deildir.

4. Y1l1 0çerisindeki Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi 4.1. Genel Olarak

Mahsup talebi bir dilekçe ile yap1lacakt1r. Dilekçeye a_a1daki belgeler eklenecektir:

a)       Takvim y1l1 ba_1ndan mahsup hakk1n1n doduu döneme kadar yap1lan al1_lara ili_kin fatura ve benzeri belgeler ile ayn1 dönemde yap1lan indirimli orana tabi sat1_lara ili_kin fatura ve benzeri belgelerin listesi,

b)  Takvim y1l1 ba_1ndan mahsup hakk1n1n doduu döneme kadar iade edilecek vergi tutar1n1n hesaplanmas1na ili_kin olarak dönemler itibariyle haz1rlanacak tablo,

c)    Cari y1l içerisinde bir iade talebi sonuçland1r1ld1ktan sonra yap1lacak iade
taleplerinde, iade hakk1 douran i_lemin ait olduu dönemden iadenin talep edildii döneme
kadar aradaki dönemlere ili_kin olarak indirilecek KDV listesi, indirimli orana tabi i_lemlere
ait sat1_ faturalar1 veya bu faturalar1n dökümünü gösteren liste ile yüklenilen KDV listesi ve
tablosu.

Kollektif _irketler ile adi ortakl1klar ad1na ortaya ç1kan KDV iade alacaklar1n1n ortaklar1n borçlar1na yönelik mahsup taleplerinde mahsup talep dilekçesine, yukar1da say1lanbelgelerin yan1 s1ra, dier ortaklar1n mahsup yap1lmas1na izin verdiini gösteren noter taraf1ndan onaylanm1_ bir belge de eklenecektir.

Vergilendirme dönemleri itibariyle 4.000 TL'yi a_mayan mahsup talepleri inceleme raporu ve teminat aranmaks1z1n yerine getirilecek, talep belgelerin tamamland11 tarih itibariyle geçerlik kazanacakt1r. Söz konusu belgelerin veya belgelerde yer almas1 gereken bilgilerin eksiklii durumunda 3/7/2005 tarihli ve 25864 say1l1 Resmi Gazete'de yay1mlanan 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliinin (1/1.2.) bölümündeki aç1klamalar çerçevesinde hareket edilecektir.

4.000 TL ve üstündeki mahsup talepleri vergi inceleme veya YMM Raporuna göre yerine getirilecektir. Talep tutar1n1n 4.000 TL yi a_an k1sm1 kadar teminat gösterilmesi halinde ilgili belgelerin tamamlan1p teminat1n verildii tarih itibariyle mahsup talebi geçerlik kazanacak ve teminat vergi inceleme veya YMM Raporu ile çözülebilecektir. YMM Raporlar1nda, 23/11/2001 tarihli ve 24592 say1l1 Resmi Gazete'de yay1mlanan 84 Seri No.lu KDV Genel Teblii uyar1nca iadenin talep edildii y1l için belirlenen limitler geçerli olacakt1r. Örnein 2011 y1l1nda gerçekle_en i_lemlerle ilgili olarak 2012 y1l1 içerisinde yap1lacak iade taleplerinde 2012 y1l1 için YMM Raporu ile azami al1nabilecek iade tutar1na ili_kin limitler uygulanacakt1r.

0ade talebi; mahsuben iadenin vergi inceleme raporuna göre sonuçland1r1lmas1 durumunda iade talep dilekçesinin verildii tarih itibariyle, YMM Raporu ile talep edilmesi halinde ise YMM Raporunun ibraz edildii tarih itibariyle geçerlik kazanacakt1r.

84 Seri No.lu KDV Genel Tebliinin (1/1.4.) bölümünde say1lan kurum ve kurulu_lar1n bu kapsamdaki mahsuben iade talepleri, yukar1da yer alan belgelerin ibraz1 üzerine miktar1na bak1lmaks1z1n inceleme raporu, YMM Raporu veya teminat aranmadan yerine getirilecektir.

0ndirimli orana tabi i_lemlerden kaynaklanan y1l1 içinde mahsuben iade taleplerinde, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliinde yer alan ve bu Teblie ayk1r1 olmayan aç1klamalar geçerli olacakt1r.

Örnek 3: Mükellef (A) vergilendirme dönemleri itibariyle, kümülatif iade tutar1n1 a_a1daki gibi hesaplam1_t1r.

 

 

Ocak 2011

5.600

^ubat 2011

6.900

Mart 2011

8.700

Nisan 2011

10.800

May1s 2011

13.200

Haziran 2011

15.800

Temmuz 2011

16.800

Austos 2011

18.200

Eylül 2011

24.800

Bu mükellefe ilgili y1l (2011) için belirlenen alt s1n1r1n a_1ld11 Haziran döneminde (15.800-14.300=) 1.500 TL mahsuben iade edilebilecektir. Mahsup talebi Haziran dönemi beyannamesi ve mahsup talep dilekçesinin verilmesinden sonra bu bölümün (a) ve (b) alt ayr1m1ndaki belgelerin tamamland11 tarihte geçerlik kazanacakt1r. Belgeler Ocak-Haziran döneminin bütününü kapsayacak _ekilde haz1rlanacakt1r. Haziran döneminden önce 14.300 TL tutar1ndaki limitin a_1lmam1_ olmas1 nedeniyle mahsup talebinde bulunulamayaca1ndan belge ibraz etmeye de gerek bulunmamaktad1r.

Haziran döneminden sonraki dönemlerde yap1lacak iade taleplerinde de iade tutar1n1n kümülatif olarak hesaplanmas1na devam edilecek, bu hesaplama sonucu bulunan tutardan ilgili y1l için belirlenen alt s1mr ve önceki dönemlerde mahsuben iadesi talep edilen tutarlar ç1kar1lacak ve varsa kalan tutar1n mahsuben iadesi talep edilecektir.

Bu mükellefe, vergilendirme dönemleri itibariyle 4.000 TL yi a_mad11 için;

-       Haziran dönemi iade tutar1 olan (15.800-14.300=) 1.500 TL

-       Temmuz dönemi iade tutan olan [16.800-(14.300+1.500)] = 1.000 TL

-       Austos dönemi iade tutar1 olan [18.200-(14.300+1.500+1.000) ] = 1.400 TL inceleme raporu, YMM Raporu veya teminat aranmaks1z1n iade edilecektir. Mahsuben

iade talebi, bu bölümde say1lan mahsuben iade için gerekli belgelerin tamamland11 tarihte geçerlik kazanacakt1r.

Mükellef, Eylül dönemi iade tutar1n1 [24.800-(14.300+1500+1000+1400)]=6.600 TL olarak hesaplam1_t1r. Mükellef mahsuben iadenin teminat kar_1l11nda yap1lmas1n1 isterse(6.600-4.000=) 2.600 TL için teminat göstermesi gerekmektedir. Mahsup talebi, Eylül beyannamesi ve mahsup talep dilekçesinin verilmesinden sonra Eylül ay1na ili_kin olarak bu bölümde say1lan belgelerin tamamlanmas1  _art1yla teminat1n gösterildii tarih itibariyle geçerlik kazanacakt1r.

4.2. Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar

0ndirimli orana tabi i_lemlerden doan KDV iade alacaklar1, mükellefin kendisine ait; ithalde al1nanlar da dahil vergi borçlar1na, sosyal sigorta primi borçlar1na ve % 51 veya daha fazla hissesi kamuya ait kurulu_lardan temin ettikleri elektrik ve doalgaz borçlar1na mahsup edilebilecektir.

Faaliyetleri indirimli oranda KDV'ye tabi i_lemlerden olu_an kollektif _irketler ile adi ortakl1klar ad1na ortaya ç1kan KDV iade alacaklar1, yukar1da belirtilen borçlar1n yan1 s1ra yaln1zca söz konusu _irket ortaklar1n1n vergi (ithalde al1nanlar dâhil) ve sosyal sigorta prim borçlar1na da mahsup edilebilecektir. Öte yandan Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergi dairesine i_ ortakl11 olarak mükellefiyet tesis ettiren i_letmelerin, dier kurumlar vergisi mükelleflerinde olduu gibi ortaklar1n1n vergi ve sigorta prim borçlar1na bu uygulama kapsam1nda mahsup yap1lmas1 mümkün bulunmamaktad1r.

0ndirimli orana tabi i_lemlerden doan KDV iade alacaklar1n1n mükelleflerin kendi elektrik ve doalgaz borçlar1na mahsubu ise a_a1da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilecektir.

Elektrik ve doalgaz1, % 51 veya daha fazla hissesi kamuya ait kurulu_lardan temin eden iade hakk1 sahipleri, bu kurulu_lara ba_vurarak fatura bedellerini KDV iade alacaklar1na mahsup suretiyle ödemek istediklerini belirtecekler ve bal1 olduklar1 vergi dairesine ibraz etmek üzere fatura bedellerinin yat1r1laca1 bir banka hesap numaras1 talep edeceklerdir.

Sat1c1 kurulu_lar, % 51 veya daha fazla hisselerinin kamuya ait olduklar1n1 da belirtmek suretiyle fatura bedellerinin yat1r1laca1 banka hesap numaras1n1 gösteren yaz1y1 mükellefe vereceklerdir. Mükellefler, sat1c1lardan alacaklar1 yaz1 veya yaz1lar1, bir defaya mahsus olmak üzere, bir dilekçe ekinde bal1 olduklar1 vergi dairesine verecekler, dilekçede indirimli orana tabi i_lemlerinden doan iade alacaklar1n1 doalgaz ve/veya elektrik borçlar1na mahsup suretiyle ödemek istediklerini belirteceklerdir. Dilekçe ve eki, vergi dairesince doalgaz/elektrik sat1c1s1 i_letmeden al1nacak teyit sonras1nda geçerlik kazanacakt1r. Dilekçede yer alan bilgilerde dei_iklik olmas1 halinde, mükellefler taraf1ndan dei_iklikler gecikmeden vergi dairesine bildirilecektir.

Mahsup talebi, KDV beyannamesinin verilmesinden sonra bir dilekçe ile yap1lacakt1r. Dilekçeye, bu Tebliin (4.1.) numaral1 bölümünde belirtilen belgelerin yan1 s1radoalgaz/elektrik faturas1n1n iadeyi talep eden firma yetkililerince asl1na uygunluu ka_e ve imza tatbik edilmek suretiyle onaylanm1_ fotokopisi eklenecektir. Bu faturada yer alacak ceza, faiz ve benzeri unsurlar da mahsuba esas tutara dâhil olacakt1r.

Mahsup talebi için fatura örneinin ibraz1 zorunludur. Sat1c1 kurulu_ yetkililerince onaylanm1_ da olsa borcun miktar1n1 gösteren fatura d1_1ndaki belge veya yaz1lara dayan1larak mahsup yap1lmayacakt1r. Mahsup dilekçesinde doalgaz/elektrik da1t1c1s1 kurulu_un banka hesap numaras1 da belirtilecektir.

4.3. 0ndirimli Orana Tabi Mallar1n 0hraç Amaçl1 Teslimlerinde Mahsuben 0ade

0ndirimli orana tabi mallar1n olduklar1 gibi ihraç edilmeleri _art1yla mükellefler taraf1ndan;

  D1_ Ticaret Sermaye ^irketlerine,

  Sektörel D1_ Ticaret ^irketlerine,

  Yar1dan Fazla Hissesine Sahip Olduklar1 ^irketlere,

  Kendi Hisselerinin Yar1s1ndan Fazlas1na Sahip Olan ^irketlere,

tesliminden doan y1l1 içindeki mahsup talepleri, miktara bak1lmaks1z1n inceleme raporu, YMM Raporu ve teminat aran1lmadan yerine getirilecektir.

0ncelemesiz/teminats1z mahsuben iade uygulamas1 a_a1daki _ekilde yürütülecektir:

a)  KDV Kanununa göre tecil-terkin uygulanan ihraç kayd1yla teslimler bu düzenleme
d1_1ndad1r. Bu bölümdeki düzenleme, yukar1da belirtilen mükelleflere KDV uygulanarak
yap1lan indirimli orana tabi teslimlerden doan y1l1 içindeki mahsup taleplerine ili_kindir.

b)   Uygulamadan faydalan1labilmesi için mallar1n olduklar1 gibi ihraç edilmeleri zorunludur. Bir ba_ka deyi_le sat1_1 yap1lan indirimli orana tabi mal1n, ihraç edilen nihai ürünolmas1 gerekmektedir.

c)    0ncelemesiz/teminats1z mahsup uygulamas1, indirimli orana tabi i_lemlerden, yukar1da kapsam1 belirtilen teslimlere isabet eden k1s1m için geçerlidir.

0ade hakk1 önceki bölümlerde de belirtildii üzere Bakanlar Kurulunca belirlenen alt s1n1r1n a_1ld11 dönemde domakta, bu dönemde alt s1n1r1 a_an k1sm1n mahsuben iadesi talep edilebilmektedir.

Y1l1n ba_1ndan s1n1r1n a_1ld11 döneme kadar (bu dönem dahil) yap1lan ve incelemesiz/teminats1z iade kapsam1na giren teslim bedelleri toplam1, ayn1 dönemdeki indirimli orana tabi bütün i_lem bedelleri toplam1na oranlanacak, bu oran s1n1r1 a_an iade tutar1na uygulanarak incelemesiz/teminats1z mahsup edilebilecek tutar hesaplanacakt1r.

//