SİRKÜLER NO: 2008/3- BAZI MAL VE HİZMETLERDE 1.1.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN % 8 ORANINDA KDV UYGULANACAKTIR.
 

S0RKÜLER NO: 2008/3- BAZI MAL VE H0ZMETLERDE 1.1.2008 TAR0H0NDEN 0T0BAREN % 8 ORANINDA KDV UYGULANACAKTIR.

 

S0RKÜLER 2008/3

24 ARALIK 2007

 

 

BAZI MAL VE H0ZMETLERDE 1.1.2008 TAR0H0NDEN 0T0BAREN % 8 ORANINDA KDV UYGULANACAKTIR.

 

30.05.2007 tarih ve 26537 say1l1 Resmi Gazetede yay1mlanan 2007/12143 say1l1 Bakanlar Kurulu Karar1 ile baz1 mal teslimleri ve hizmetlere ili_kin KDV oranlar1 dei_tirilmi_ti. Buna göre 17/07/2002 tarihli ve 2002/4480 say1l1 Kararnamenin eki I say1l1 listenin sondan ikinci paragraf1 ve II say1l1 listenin "A) TEMEL GIDA MADDELER0" bölümünde ba_l11yla beraber dei_iklik yap1lm1_ ve ayr1ca II say1l1 listenin "B) D0ER MAL VE H0ZMETLER" bölümüne de eklemeler yap1lm1_t1. Buna göre, genel Katma Deer Vergisi oran1na (%18) tabi baz1 mal ve hizmetlerle ilgili vergi oran1 % 8e dü_ürülmü_tü. Yine ayn1 Kararla, bu dei_ikliklerden ya_l1, sakat bak1m ve huzurevleri, dü_kün evleri ve yetimhanelerde verilen hizmetler ile fason olarak yapt1r1lan tekstil ve konfeksiyon i_leri ile ilgili olanlar, 01.06.2007 tarihinde yürürlüe konulurken,  dier bir k1sm1n1n yürürlük tarihi de 01.01.2008 olarak belirlenmi_ti.

 

31 May1s 2007 tarihli ve 2007/ 63 say1l1 ile 5/Haziran/2007 tarihli 2007/64 say1l1 Sirkülerlerimiz ile Bakanlar Kurulu Karar1na göre KDV oran1 indirilen mal ve hizmetler ile indirimli oranlar1n yürürlük tarihleri ayr1nt1l1 olarak bir tabloda gösterilmi_ ve gerekli aç1klamalar yap1lm1_t1r.

 

0ndirimli oran kapsam1nda teslimi olan mükellefler için 1.1.2008 tarihinde yürürlüe girecek oranlar için a_a1daki aç1klamalar1n tekrar hat1rlat1lmas1na gerek duyulmu_tur. 0ndirimli orana tabi mal ve hizmet teslimlerinde bulunan mükelleflerin 1.1.2008 tarihinde yürürlüe girecek indirimli oranlara göre sat1_ i_lemlerini yapmalar1 ve yazarkasa revizyonlar1n1 da buna göre haz1rlamalar1 gerekmektedir.

 

01/01/2008 Tarihinden 0tibaren % 8 Oran1nda KDV Uygulanacak G1da Maddeleri, belli yerlerde verilecek yemek hizmetleri ile konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri a_a1da aç1klanm1_t1r.

 

G1da Maddeleri

 

Gümrük Tarife Cetveli

Tarife Cetvelindeki Mal1n Tan1m1

1704.90.30.00.00

Beyaz çikolata

18

Kakao

2202.10.00.00.11

Sade gazozlar

2202.10.00.00.12

Meyveli gazozlar

2202.10.00.00.13

Kolal1 gazozlar

 

 

Yukar1daki GT0P numaralar1nda yer alan mal teslimleri 1.1.2008 tqrihinden itibaren % 8 oran1nda KDVne tabi olacakt1r. Gümrük Tarife Cetvelinin 18inci fasl1n1n tamam1nda isim isim yer alan ürünlerin dikkatle incelenmesi gerekir. Bunlar ba_l1klar itibariyle _unlard1r: Kakao dane ve k1r1klar1(ham veya kavrulmu_ bütün veya k1r1k); kakao kabuklar1, iç kabukalar1, zarlar1 ve dier kakao döküntüleri; kakao hamuru(ya1 al1nm1_ olsunolmas1n); kakao ya1(kat1 ve s1v1); kakao tozu(ilave _eker veya dier tatland1r1c1 maddeler içermeyenler); çikolata veya kakao içeren dier g1da müstahzarlar1.

 

 

Belli Yerlerde Sunulacak Yemek Hizmetleri:

 

25/05/2007 tarihli ve 2007/12143 say1l1 Kararnamenin 6nc1 maddesi ile kahvehane, k1r kahvesi, çay bahçesi, çay oca1, k1raathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemei pakette satan veya dier _ekillerde yemek hizmeti sunan yerler (haz1r yemek _irketleri dahil), lokanta, içkili lokanta, kebapç1 ve benzeri yerlerde verilen hizmetler 1.1.2008 tarihinden itibaren %8 oran1nda KDVne tabi olacakt1r.

 

Ancak bu yerlerde verilen hizmetler içinde alkollü içecek servisinin de bulunmas1 halinde, hizmetin bu içeceklere ili_kin k1sm1 için %18 KDV oran1 uygulanacakt1r.Alkollü içecekler, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ek (III) say1l1 listenin kolal1 gazozlar hariç olmak üzere (A) cetvelinde yer alan içecekleri ifade etmektedir.

 

Dier taraftan gazino, aç1k hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde oran dei_iklii yap1lmad11ndan buralarda verilen hizmetlere uygulanan KDV oran1 % 18 olarak devam edecektir.

 

Konaklama Tesislerinde Sunulan Konaklama Hizmetleri:

 

25/05/2007 tarihli ve 2007/12143 say1l1 Kararnamenin 7nci maddesi ile Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri 1.1.2008 tarihinden itibaren %8 oran1nda KDVne tabi olacakt1r.

 

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinin d1_1nda ayr1ca yemek, elence, spor, ütü, kuru temizleme gibi hizmetler de veriliyorsa Kararnamede yap1lan düzenleme ile bu tür hizmetler kapsam d1_1nda tutulmu_tur. Bu durumda geceleme hizmeti sat1n alanlara ayr1ca yemek, elence, spor, ütü, kuru temizleme gibi hizmetler de veriliyorsa bu hizmetlerin, konaklama tesisleri taraf1ndan ayr1ca faturaland1r1lmas1 ve ya geceleme hizmetine ili_kin faturada geceleme bedelinin d1_1nda ayr1ca gösterilmesi halinde de indirimli KDV oran1 uygulanmayacakt1r.

 

Ancak geceleme hizmeti d1_1nda olup mutat olarak geceleme hizmeti kapsam1nda sunulan hizmetlerin, geceleme bedeli içinde belirlenmesi ve bu _ekilde geceleme  konaklama bedeli olarak tek bir bedel al1narak sunulmas1 ve fatura edilmesi halinde, geceleme hizmeti ile birlikte bu hizmetler de geceleme bedeli kapsam1nda % 8 oran1nda KDV'ye tabi olacakt1r. Geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ili_kin yüklenilen katma deer vergisi tutarlar1, hizmeti sunanlar taraf1ndan indirim konusu yap1lamayacakt1r.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Sayg1lar1m1zla.