Sirküler No:2010-046= İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN ALINABİLMESİ İÇİN İŞVERENLERCE 5 GÜN İÇERİSİNDE KURUMA BİLDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

12 May1s 2010 Tarihli Resmi Gazete

Say1: 27579

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Ba_kanl11ndan:

 

0ST0RAHATL0 OLAN S0GORTALILARIN 0^YER0NDE ÇALI^MADIKLARINA

DA0R B0LD0R0M0N 0^VERENLERCE SOSYAL GÜVENL0K KURUMUNA

GÖNDER0LMES0NE 0L0^K0N USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBL0

 

Amaç

 

MADDE 1  (1) Bu Tebliin amac1, 31/5/2006 tarihli ve 5510 say1l1 Sosyal Sigortalar ve Genel Sal1k Sigortas1 Kanununun 4 üncü maddesinin birinci f1kras1n1n (a) bendine tabi sigortal1lar ile 5 inci maddesine tabi sigortal1lar1n istirahatli olduklar1 süreler için geçici i_ göremezlik ödeneklerini alabilmelerine esas i_yerinde çal1_mad1klar1na dair bildirimin i_verenlerince zorunlu olarak elektronik ortamda gönderilmesine ili_kin usul ve esaslar1 düzenlemektir.

               

Kapsam


MADDE 2 
(1) Bu Tebli, 5510 say1l1 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f1kras1n1n (a) bendi ile 5 inci maddesine tabi sigortal1lar1 çal1_t1ran i_verenleri kapsar.

               

Dayanak

               

MADDE 3  (1) Bu Tebli, 5510 say1l1 Kanunun 100 üncü ve 102 nci maddeleri ile Sosyal Sigorta 0_lemleri Yönetmeliinin 5 inci, 40 1nc1, 120 nci ve 121 inci maddelerine dayan1larak haz1rlanm1_t1r.


Tan1mlar


MADDE 4 
(1) Bu Tebli uygulamas1nda;


a) Sigortal1: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f1kras1n1n (a) bendi ile 5 inci maddesi kapsam1nda ad1na k1sa ve/veya uzun vadeli sigorta kollar1 primi ödenmesi gereken ki_iyi,


b) 0_veren: Sigortal1 say1lan ki_ileri çal1_t1ran gerçek veya tüzel ki_iler ile tüzel ki_ilii olmayan kurum ve kurulu_lar1,


c) Elektronik ortam: Bu Teblide belirtilen bilgi ve belgelerin i_verenlerce internet ve benzeri ortamda Kurumun veri taban1na  aktar1lmas1n1 salayan elektronik portal1,

               

ç) Bildirim: Sigortal1lar1n istirahatli olduklar1 sürelerde i_yerinde çal1_mad1klar1na dair i_verenlerce elektronik ortamda Kuruma gönderilen bildirimi,


d) Hak edilen istirahat süresi: On günden k1sa süreli istirahatlarda istirahat1n bittii günü, on gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittii ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittii günü,


e) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 say1l1 Sosyal Sigortalar ve Genel Sal1k Sigortas1 Kanununu,


f) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Ba_kanl11n1,


ifade eder.


Bildirimin yap1lmas1 ve kuruma gönderilmesi

               

MADDE 5  (1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde 0^VEREN menüsü Çal1_1lmad11na Dair Bildirim Giri_i, Kullan1c1 ^ifre Ekran1, Çal1_1lmad11na Dair Bildirim 0_lemleri, Giri_ bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortal1larca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 i_ günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.


Bildirimin gönderilmemesi veya süresi d1_1nda gönderilmesi


MADDE 6 
(1) Bildirimi göndermeyen veya 5 inci maddede belirtilen süre d1_1nda gönderen i_verenler hakk1nda Kanunun 102 inci maddesinin birinci f1kras1n1n (i) bendine göre idari para cezas1 uygulan1r.

               

Yürürlük


MADDE 7 
(1) Bu Tebli hükümleri yay1m1 tarihinde yürürlüe girer.


Yürütme

               

MADDE 8  (1) Bu Tebli hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Ba_kan1 yürütür.