Sirküler No:2010-045 KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞINDA UYGULANACAK KDV ORANI HAKKINDA 54 SAYILI KDV SİRKÜLERİ İLE AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR.

Gelir 0daresi Ba_kanl11 internet sayfas1na konan 54 Say1l1 KDV Sirküleri ile kullan1lm1_ araç sat1_1nda uygulanacak katma deer vergisi oran1na ili_kin olarak ana ba_l1klar itibariyle a_a1daki aç1klamalar yap1lm1_t1r.

 

Yasal Düzenlemeler:

 

Bilindii üzere, 3065 say1l1 Katma Deer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de ticari, s1nai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap1lan teslim ve hizmetler; 1/3-d maddesine göre de müzayede mahallerinde ve gümrük depolar1nda yap1lan sat1_lar KDV'ye tabidir.

 

KDV oranlar1, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdii yetkiye dayan1larak 30/12/2007 tarih ve 26742 say1l1 Resmi Gazetede yay1mlanan 2007/13033 say1l1 Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I say1l1 listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II say1l1 listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi i_lemler için %18 olarak tespit edilmi_tir.

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I say1l1 listenin 9 uncu s1ras1nda;

 

"A_a1da tan1mlar1 yap1lan motorlu ta_1tlardan yaln1z "kullan1lm1_" olanlar,

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullan1lm1_ olanlar ile 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan ta_1mak üzere imal edilmi_ dier motorlu ta_1tlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (stey_1n vagonlar ve yar1_ arabalar1 dahil). [(Yaln1z binek otomobilleri, stey_1n vagonlar, yar1_ arabalar1, arazi ta_1tlar1, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güne_ enerjili vb. motorlu ta_1tlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmi_ s1k1_t1rma ate_lemeli içten yanmal1 pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yar1 dizel) veya k1v1lc1m ate_lemeli içten yanmal1 pistonlu motorlu ta_1tlar", "8703.10.18.00.00 dierleri"] [Ambulanslar, mahkum ta_1maya mahsus arabalar, para arabalar1, cenaze arabalar1, itfaiye öncü arabalar1 gibi özel amaçla yap1lm1_ motorlu ta_1tlar hariç.]"

 

ifadesine yer verilmi_tir.  

 

2007/13033 say1l1 Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 1 inci maddesinin (5) no.lu ayr1m1nda, (I) say1l1 listenin 9 uncu s1ras1nda yer alan "kullan1lm1_" deyiminin 4760 say1l1 Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan ta_1tlar1 ifade ettii belirtilmi_tir.

87.03 pozisyonunda yer alan e_yalar1n tan1m1na ili_kin olarak, 27/7/2005 tarih ve 25888 say1l1 Resmi Gazetede yay1mlanan 8 Seri No.lu Gümrük Genel Teblii (Tarife-S1n1fland1rma Kararlar1) ile 6/2/2010 tarih ve 27485 say1l1 Resmi Gazetede yay1mlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliinde (Gümrük Tarife Cetveli Aç1klama Notlar1) de aç1klamalar yap1lm1_ bulunmaktad1r.

 

Buna göre;

1) 1+1, 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, _oför ve öndeki yolcunun arkas1ndaki k1s1mda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montaj1 için tertibat, koltuk ve emniyet ekipman1 montaj1 için sabit tertibat, arac1n iç k1sm1n1n her taraf1nda, araçlar1n yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç dö_emeleri (örn. yer kaplamalar1, havaland1rma, iç ayd1nlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camlar1 bulunan (en arkada yük bölümünün sa ve sol taraflar1nda cam bulunsun bulunmas1n); _oför ve öndeki yolcular1n bölümü ile insan veya e_ya ta_1nmas1 için kullan1lan arka bölüm aras1nda sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapal1 kasa motorlu ta_1tlar 87.03 pozisyonunda yer almakta olup, binek otomobiller bu kapsamda deerlendirilmektedir.

 

87.03 pozisyonunda tan1mlanan binek otomobiller ve esas itibariyle insan ta_1mak üzere imal edilmi_ dier motorlu ta_1tlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (stey_1n vagonlar ve yar1_ arabalar1 dahil) hem insan hem e_ya ta_1yabilen motorlu araçlar gibi "çok amaçl1 araçlar1" kapsamaktad1r.

 

Sürücü dahil 10 veya daha fazla ki_i ta_1maya mahsus motorlu ta_1tlar 87.02 pozisyonunda yer almaktad1r.

 

Ambulanslar, mahkum ta_1maya mahsus arabalar, para arabalar1, cenaze arabalar1, itfaiye öncü arabalar1 gibi özel amaçla yap1lm1_ motorlu ta_1tlar 87.03 pozisyonunda yer almakla birlikte, 2007/13033 say1l1 Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki I say1l1 listenin 9 uncu s1ras1 haricinde tutulmu_tur.

 

2) 30/3/2009 tarihinde yürürlüe giren 2009/14812 say1l1 Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile, 2007/13033 say1l1 Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) say1l1 listenin 9 uncu s1ras1na 30/3/2009 tarihinden geçerli olmak üzere "8701.90.50.00.00 Kullan1lm1_ olanlar" ibaresi eklenmi_tir.

 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Gümrük Tarife 0statistik Pozisyonunda, tekerlekli zirai traktörler ve ormanc1l1kta kullan1lan tekerlekli traktörlerin (motokültörler hariç) kullan1lm1_ olanlar1 yer almaktad1r.

 

3) Kamyonet türü araçlar genellikle birden fazla koltuk s1ras1na sahiptirler ve biri insan ta_1nmas1na mahsus kapal1 bir kabin ve e_ya ta_1nmas1na mahsus aç1k veya kapal1 bir alan olmak üzere iki ayr1 alandan meydana gelirler. Bununla birlikte, bu tür araçlar1n ikiden fazla aks1 olmas1 veya e_ya ta_1maya mahsus alandaki azami dahili taban uzunluunun arac1n dingiller aras1 mesafesinin % 50 sinden fazla olmas1 halinde, bu araçlar 87.03 pozisyonunda s1n1fland1r1lmazlar.

         

4) Birden fazla koltuk s1ras1na sahip olan panelvan türü araçlar 87.03 pozisyonu "Armonize Sistem 0zahnamesinde" verilen göstergeleri kar_1lamal1d1r. Ancak, arka k1s1mda güvenlik teçhizat1 ve koltuklar1n yerle_tirilmesi için sabit tutturma noktalar1 ve balant1 elemanlar1n1n bulunmad11 birden fazla koltuk s1ras1na sahip olan panelvan türü araçlar, yolcu alan1 ile yük alan1 aras1nda sabit bir panel veya bariyer ya da yan panellerde pencereleri bulunsun veya bulunmas1n 87.03 pozisyonunda s1n1fland1r1lmazlar. 

       

Bununla beraber, 2007/13033 say1l1 Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I say1l1 listenin 9 uncu s1ras1nda, KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin al1m1nda yüklenilen KDV'yi indirim hakk1 bulunan mükelleflerin, bu araçlar1 tesliminde % 18 oran1nda KDV uygulanaca1 belirtilmi_tir.

 

Dier taraftan, 2008/13426 say1l1 Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 2 nci maddesinde; KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin al1m1nda yüklenilen KDV'yi indirim hakk1 bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çe_itli _ekillerde i_letmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibar1yla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 y1l geçtikten sonra teslime konu olmas1 halinde, bu teslimde % 1 oran1nda KDV uygulanaca1 ifade edilmi_tir.

 

Yap1lan aç1klamalar sonucunda özetle;

 

Kullan1lm1_ araçlar1n KDV Kanununun 1/1 maddesi kapsam1nda ticari mahiyetteki teslimi veya 1/3-d maddesi kapsam1nda müzayede yoluyla sat1_1 KDV'ye tabi tutulacakt1r. KDV'ye tabi olacak _ekilde sat1_1 yap1lan arac1n durumunun, yukar1da yap1lan aç1klamalar çerçevesinde tespit edilmesinden sonra;

 

1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Gümrük Tarife 0statistik Pozisyonunda yer alan kullan1lm1_ tekerlekli zirai traktörler ve ormanc1l1kta kullan1lan tekerlekli traktörlerin (motokültörler hariç) 30/3/2009 tarihinden itibaren tesliminde %1 oran1nda KDV hesaplanaca1,

 

2) Arac1n 87.03 pozisyonunda yer alan binek otomobili niteliine haiz olmas1 durumunda 2007/13033 say1l1 Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I say1l1 listenin 9 uncu s1ras1na istinaden söz konusu arac1n sat1_1 %1 oran1nda KDV'ye tabi olaca1, 

 

·        Araç sahibinin KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin al1m1nda yüklendii KDV'yi indirim hakk1 bulunmas1 halinde (araç kiralama, taksi i_letmesi gibi) bu arac1n sat1_1nda KDV oran1 %18 olarak uygulanacakt1r. Ancak, binek otomobillerinin al1m1nda yüklendii KDV'yi indirim hakk1 bulunan mükelleflerin 31/12/2007 tarihi itibariyle aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 y1l geçtikten sonra teslimi %1 oran1nda KDV'ye tabi tutulacakt1r.

 

·        Arac1n 87.03 pozisyonunda yer almamas1 durumunda ise %18 oran1nda KDV uygulanacakt1r.

 

·        Örnein; e_ya ta_1maya mahsus kamyonun sat1_1nda %18 oran1nda KDV hesaplanacakt1r.

 

·        Ayn1 _ekilde 87.02 pozisyonunda yer alan otobüs, midibüs ve minibüs gibi araçlar1n teslimi de %18 oran1nda KDV'ye tabi tutulacakt1r.

 

3) Ambulanslar, mahkum ta_1maya mahsus arabalar, para arabalar1, cenaze arabalar1, itfaiye öncü arabalar1 gibi özel amaçla yap1lm1_ motorlu ta_1tlar1n kullan1lm1_ olanlar1n1n tesliminde %18 oran1nda KDV uygulanaca1,

 

0fade edilmektedir.

 

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Sayg1lar1m1zla.