Sirküler No:2010/43 Sözleşmelerde Damga Vergisi Uygulaması

SÖZLE^MELERDE DAMGA VERG0S0 UYGULAMASI

(19 NO.LU DAMGA VERG0S0 S0RKÜLER0)

 ÖZET :

30.03.2010 tarih ve DV-19/2010-1 (19) say1l1  Gelir 0daresi Ba_kanl11 taraf1ndan yay1mlanan Sirküler ile Damga Vergisi Kanunu uygulamas1nda; NÜSHA ve  SURET ayr1m1n1n tan1mlanm1_ ve Damga Vergisi uygulamas1nda ne _ekilde i_leme tabi tutulacaklar1 aç1klanm1_t1r.

 NÜSHA VE SURET KAVRAMLARININ TANIMLARI :

19 No.lu Damga Vergisi Sirkülerinin Giri_ bölümünde Sirkülerin amac1, nüsha ve suret ayr1m1nda ya_anan tereddütlerin giderilmesi olarak aç1klanm1_t1r.

An1lan sirkülerde Damga Vergisi Kanunu uygulamas1nda ayn1 hüküm ve kuvveti ta_1mak üzere birden fazla düzenlenmi_ ve taraflar1nca ayr1ca imzalanm1_ olan kâ1tlar1n her biri nüsha olarak nitelendirilmi_tir.Bu kapsamda nüshalar1n, belli bir hususu ispat ve belli

etmek üzere müstakilen ve ayn1 zamanda farkl1 mekanlarda ibraz edilebilir mahiyette olan

ka1tlar olduu yönünde bir belirleme yap1lm1_t1r.

An1lan Sirkülerde suretin ise As1l belgede bulunan ibarelerin ayn1s1n1 ta_1yan, fakat

asl1nda bulunan imzalar1 ta_1may1p asl1na uygun olduuna ili_kin onaylayan1n imzas1n1 veya

ka_esini ihtiva eden kâ1tlar1 ifade etmekte olduu, taraflar1nca düzenlenerek imzalanm1_

bir kâ1d1n usulüne uygun olarak ç1kar1lm1_,ancak taraflar1nca ayr1ca imzalanmam1_ örnekleri olduu aç1klanm1_t1r.

   Sirküler 0çeriinde; ka1tlar1n fotokopileri /çoalt1lm1_ örneklerinin; Asl1na Uygundur veya Asl1 Gibidir _eklinde _erh dü_ülerek sadece onaylayan tarafça imza edilmesi durumunda SURET olarak, belgenin asl1nda imzas1 bulunan taraflarca ayr1ca imzas1 bulunanlar1n tamam1n1n imzas1n1 ta_1mas1 durumunda ise NÜSHA olarak deerlendirilecei belirtilmi_tir.

NÜSHA VE SURETLER0N DAMGA VERG0S0 KAR^ISINDAK0 DURUMLARI :

19 No.lu Sirkülerde; yukar1da aç1klanan esaslara göre NÜSHA olarak deerlendirilen ka1tlar1n her birinin ayr1 ayr1 Kanunda belirlenen esaslara belgenin asl1n1n tabi olduu usule göre maktu yahut nisbi olarak damga vergisine tabi olaca1, SURET olarak deerlendirilen belgelerin ise Damga Vergisi Kanununa ekli (I) say1l1 listede yaz1l1 _artlar1 ta_1mas1 durumunda resmi dairelere ibraz edilmeleri durumunda maktu olarak damga vergisine tabi olaca1 aç1klanm1_t1r.

Buna istinaden; Damga Vergisine tabi bulunan bir belgenin fotokopi veya

çoalt1lm1_ örneklerinin, belgenin asl1nda imzas1 bulunan taraflar1n tamam1 taraf1ndan

imzalanmad11 sürece, SURET olarak say1laca1 ve ancak maktu damga vergisine tabi

olaca1 belirlenmi_ olmaktad1r.

Dier taraftan fotokopi dahi olsa as1l belgenin çoalt1lm1_ örneklerinin belge asl1nda imzas1 yer alan taraflarca imzalanmas1 durumunda, nüsha olarak deerlendirilecei ve belge

asl1n1n tabi olduu _artlarda damga vergisine tabi olaca1 belirlenmi_tir.

 

Ayr1ca, an1lan Damga Vergisi Sirkülerinde belirtildii üzere suretler, ancak

Tabloda yaz1l1 ka1tlardan asl1 1,00 Türk Liras1ndan fazla maktu ve nispi vergiye tabi

olanlar1n resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri kapsam1nda

bulunuyorsa maktu damga vergisine tabi olacakt1r.

2010 y1l1nda söz konusu suretler için geçerli olan maktu damga vergisi tutar1 ise 0,55

TLdir.

Sayg1lar1m1zla.