Sirküler No:2009-046 Bilgisayar ve mobilya gibi malların, 01.07.2009-30.09.2009 dönemindeki teslimlerinde % 8 oranında KDV hesaplanacak.

S   0   R   K   Ü   L   E   R         R   A   P   O   R

 

Tarih:

14-07-2009

 

Say1:

 2009 / 46

 

Konu:

Bilgisayar ve mobilya gibi mallar1n, 01.07.2009-30.09.2009 dönemindeki teslimlerinde % 8 oran1nda KDV hesaplanacak.

 

 

 

 

Özet: 16 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazetede (mükerrer) yay1mlanan 2009/15081 say1l1 Bakanlar Kurulu Karar1 ile 30 Eylül 2009 tarihine kadar uygulanmak üzere baz1 mallar1n tesliminde uygulanacak KDV oranlar1 yeniden belirlenmi_tir. Buna göre sirkülerimiz ekinde yer alan (1) say1l1 cetveldeki mallar1n (bilgisayar, mobilya ve hesap makinalar1 gibi) tesliminde % 8 oran1nda KDV hesaplanacakt1r.

Belirtilen oranlar 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren geçerli olacakt1r.

 

29 Mart 2009 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanan 2009/14812 say1l1 Bakanlar Kurulu Karar1 ile 30 Haziran 2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, i_yeri (bina ve/veya ba1ms1z bölüm _eklinde olanlar) teslimleri ile baz1 i_ makinalar1, sanayide kullan1lan baz1 makinalar, bilgisayar, mobilya, ayd1nlatma cihazlar1 gibi mallar1n tesliminde geçerli olan KDV oranlar1 % 18den % 8e indirilmi_tir. Bu oran dei_ikliine ili_kin aç1klamalar1m1z önceki sirkülerimizde dikkatinize sunulmu_tur.

Bu kez 16 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazetede (mükerrer) yay1mlanan 2009/15081 say1l1 Bakanlar Kurulu Karar1 ile yukar1da yer verilen karardaki oran indiriminin süresinin, baz1 mallar için (mobilya, hesap makinalar1 ve bilgisayarlar gibi) 30 Eylül 2009 tarihine kadar uzat1lm1_ olduu görülmektedir. Ancak söz konusu Bakanlar Kurulu Karar1nda i_yeri teslimlerine ili_kin bir düzenleme bulunmad11ndan, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren gerçekle_tirilen i_yeri teslimlerinde % 18 oran1nda KDV hesaplanacakt1r. Ayn1 zamanda 2009/15081 say1l1 Bakanlar Kurulu Karar1nda % 8 oran1n1n uygulanaca1 mallara baz1 yeni mallar1n da eklenmi_ olduu görülmektedir.

Buna göre 2009/15081 say1l1 Bakanlar Kurulu Karar1 çerçevesinde 30 Eylül 2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, ekli (1) say1l1 cetvelde G.T.0.P. numaralar1 verilen mallar1n tesliminde % 8 oran1nda KDV hesaplanacakt1r.

Sözü edilen Bakanlar Kurulu Karar1 uyar1nca, bu Karar kapsam1nda teslim edilen mallar nedeniyle yüklenilmi_ olan vergiler, mükelleflerin indirimli orana tabi i_lemlerine ait iade hesab1na dahil edilemeyecektir.

Karar1n yürürlük maddesi uyar1nca, bu oranlar 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren geçerli olacakt1r.

 

                                                                     Sayg1lar1m1zla,