Sirküler :2009-045 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren gelir vergisinden istisna olarak değerlendirilecek olan; kıdem tazminatı, çocuk yardımı ve sigorta şirketlerince sigortalılara yapılacak ödeme tutarları.

S   0   R   K   Ü   L   E   R         R   A   P   O   R

Tarih:

14-07-2009

Say1:

 2009 / 45

Konu:

 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren gelir vergisinden istisna olarak deerlendirilecek olan; k1dem tazminat1, çocuk yard1m1 ve sigorta _irketlerince sigortal1lara yap1lacak ödeme tutarlar1.

 

 

Özet: 31 Aral1k 2008 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazetede yay1mlanan 5828 say1l1 ''2009 Y1l1 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu''nun 21. maddesi ile memur ayl1klar1n1n hesaplanmas1nda kullan1lan katsay1lar, y1l1n ilk ve ikinci yar1s1 için ayr1 ayr1 belirlenmi_tir.

1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren uygulanacak olan gelir vergisinden istisna k1dem tazminat1 ve çocuk yard1m1 tutarlar1 ile sigorta _irketlerince sigortal1lara yap1lacak ödemeler için geçerli olan istisna tutarlar, bu katsay1lar kullan1larak, a_a1daki _ekilde hesaplanm1_t1r.

1. Gelir vergisinden istisna edilen k1dem tazminat1 ve çocuk yard1m1

" Gelir vergisinden istisna edilecek k1dem tazminat1 2.365,16 TL

" Gelir vergisinden istisna edilecek ayl1k çocuk yard1m1;

- 0-6 ya_ grubunda bulunanlar için 27,96 TL,

- Dierleri için 13,98 TL.

2. Sigorta _irketleri taraf1ndan sigortal1lara yap1lan ödemelerde uygulanan istisna tutar1 (7 Ekim 2001 tarihinden önceki _ah1s sigorta poliçeleri)

" Ayl1k ödemelerin 4.322,36 TLlik k1sm1,

"Toplu ödemelerin 70.954,80 TLlik k1sm1,

31 Aral1k 2008 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazetede yay1mlanan 5828 say1l1 2009 y1l1 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21. maddesi ile memur ayl1klar1n1n hesaplanmas1nda kullan1lan katsay1lar y1l1n ilk ve ikinci yar1s1 için ayr1 belirlenmi_tir. Buna göre, 01.07.2009-31.12.2009 döneminde memur ayl1k katsay1s1 0,05592, taban ayl1k katsay1s1 0,74348 olarak dikkate al1nacakt1r.

1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren uygulanacak olan gelir vergisinden istisna k1dem tazminat1 ve çocuk yard1m1 tutarlar1 ile sigorta _irketlerince sigortal1lara yap1lacak ödemeler için geçerli olan istisna tutarlar, bu katsay1lar kullan1larak, a_a1daki _ekilde hesaplanm1_t1r.

1. Gelir vergisinden istisna edilen k1dem tazminat1 ve çocuk yard1m1

·        Gelir vergisinden istisna edilecek k1dem tazminat1 2.365,16 TL,

·        Gelir vergisinden istisna edilecek ayl1k çocuk yard1m1;

-        0-6 ya_ grubunda bulunanlar için 27,96 TL,

-        Dierleri için 13,98 TL.

2. Sigorta _irketleri taraf1ndan sigortal1lara yap1lan ödemelerde uygulanan istisna tutar1

 (7 Ekim 2001 tarihinden önceki _ah1s sigorta poliçeleri kapsam1nda)

·        Ayl1k ödemeler için 4.322,36 TL,

·        Toplu ödemeler için 70.954,80 TL.

 

                                                                                 

 

 

                                                                     Sayg1lar1m1zla,