Sirküler :2009-042 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücret tutarları

S   0   R   K   Ü   L   E   R         R   A   P   O   R

Tarih:

14/07/2009

Say1:

 2009 / 42

Konu:

 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücret tutarlar1.

 

 

Özet: 2009 y1l1nda uygulanacak olan asgari ücret tutarlar1, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 25 Aral1k 2008 tarihli toplant1s1nda belirlenmi_ ve bu karar 30 Aral1k 2008 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanm1_t1r.

Komisyon karar1na göre 01.07.2009- 31.12.2009 döneminde;

- 16 ya_1n1 doldurmu_ i_çiler için asgari ücretin günlük tutar1 23,10 TL, ayl1k tutar1 ise 693,00 TL,

- 16 ya_1n1 doldurmam1_ i_çiler için asgari ücretin günlük tutar1 19,65 TL, ayl1k tutar1 ise 589,50 TL,

olarak uygulanacakt1r.

Buna göre asgari ücretli bir i_çinin i_verene maliyeti, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren ayl1k 842,00 TL olmaktad1r.

Hesaplamas1nda y1l ba_1nda geçerli olan asgari ücret tutar1n1n kullan1ld11 asgari geçim indirimi tutar1 ise bekar bir çal1_an için 2009 y1l1n1n tamam1nda 49,95 TL olarak uygulanacakt1r.

0_letmelerde meslek eitimi gören ve 16 ya_1n1 doldurmu_ olan örenci, aday ç1rak ve ç1raklara verilecek asgari ücret ise 2009 y1l1n1n ikinci yar1s1nda 207,90 TL olarak uygulanacakt1r.

 

2009 y1l1nda uygulanacak olan asgari ücret tutarlar1, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 25 Aral1k 2008 tarihli toplant1s1nda belirlenmi_tir. Söz konusu komisyon karar1 30 Aral1k 2008 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanm1_t1r.

I. Asgari ücret tutar1

Komisyon karar1 uyar1nca, 16 ya_1n1 doldurmu_ ve doldurmam1_ i_çiler için 01.07.2009-31.12.2009 döneminde uygulanacak olan asgari ücret tutarlar1 a_a1daki tabloda dikkatinize sunulmaktad1r.

Günlük tutar

Ayl1k tutar

16 ya_1n1 doldurmu_ i_çiler

23,10 TL

693,00 TL

16 ya_1n1 doldurmam1_ i_çiler

19,65 TL

589,50 TL

Buna göre asgari ücretli bir i_çinin i_verene maliyeti, y1l1n ikinci yar1s1nda 842,00 TL olacakt1r.

A_a1daki tablolarda, 16 ya_1ndan büyük i_çilere 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren ödenecek olan asgari ücretin net tutar1, ücret üzerinden yap1lan yasal kesintiler ve i_verene maliyeti gösterilmektedir.

a. Net asgari ücretin hesaplanmas1 (16 ya_1n1 doldurmu_ i_çiler)

01.07.2009-31.12.2009

Brüt asgari ücret

693,00 TL

Sosyal güvenlik primi i_çi pay1 (% 14)

97,02 TL

0_sizlik sigortas1 primi i_çi pay1 (% 1)

6,93 TL

Gelir vergisi matrah1

589,05 TL

Hesaplanan gelir vergisi (% 15)

88,36 TL

Asgari geçim indirimi (*) (-)

49,95 TL

Kesilecek gelir vergisi

38,41 TL

Damga vergisi (binde 6)

4,16 TL

Kesintiler toplam1 (97,02+6,93+38,41+4,16)

146,52 TL

Net asgari ücret

546,48 TL

(*) Yukar1daki asgari geçim indirimi hesaplamas1 çal1_an1n bekar olduu varsay1m1na göre yap1lm1_t1r. Çal1_an1n medeni durumu ve çocuk say1s1na göre asgari geçim indirimi tutar1 dei_ecektir. Ücretlinin, e_inin çal1_mamas1 ve 4 çocuklar1n1n bulunmas1 durumunda asgari geçim indirimi tutar1 84,92 TL olacakt1r.

 

b. 0_verene maliyetin hesaplanmas1 (16 ya_1n1 doldurmu_ i_çiler)

01.07.2009-31.12.2009

Brüt asgari ücret

693,00 TL

Sosyal güvenlik primi i_veren pay1 (%19,5)

135,14 TL

0_sizlik sigortas1 primi i_veren pay1 (% 2)

13,86 TL

Toplam maliyet

842,00 TL

II. Örenci, aday ç1rak ve ç1raklara ödenecek asgari ücret

3308 say1l1 Mesleki Eitim Kanununun 25. maddesinde, i_letmelerde meslek eitimi gören örenci, aday ç1rak ve ç1raa ya_1na uygun asgari ücretin % 30undan a_a1 ücret ödenemeyecei hükmü yer almaktad1r.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu taraf1ndan 25 Aral1k 2008 tarihli toplant1da belirlenen asgari ücret tutarlar1 dikkate al1narak 01.07.2009-31.12.2009 döneminde i_letmelerde meslek eitimi gören örenci, aday ç1rak ve ç1raklara ödenmesi gereken en az ücret tutarlar1 a_a1daki tabloda dikkatinize sunulmaktad1r.

Günlük tutar

Ayl1k tutar

16 ya_1n1 doldurmu_ olanlar

6,93 TL

207,90 TL

16 ya_1n1 doldurmam1_ olanlar

5,90 TL

177,00 TL

 

                                                                                 

                                                                     Sayg1lar1m1zla,