Sirküler No:2009-038 İşyeri, bilgisayar ve mobilya gibi mal teslimlerine ilişkin KDV oranlarında indirim yapıldı.

S   0   R   K   Ü   L   E   R         R   A   P   O   R

Tarih:

30/03/2009

Say1:

2009 / 038

Konu:

0_yeri, bilgisayar ve mobilya gibi mal teslimlerine ili_kin KDV oranlar1nda indirim yap1ld1.

 

 

Özet: 29 Mart 2009 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanan 2009/14812 say1l1 Bakanlar Kurulu Karar1 ile 30 Haziran 2009 tarihine kadar uygulanmak üzere a_a1daki mallar1n tesliminde uygulanacak KDV oranlar1nda dei_iklik yap1lm1_t1r.

- 0_yeri (bina ve/veya ba1ms1z bölüm _eklinde olanlar) teslimlerinde uygulanan KDV oran1 % 18den 8e indirilmi_tir. Ancak mükelleflerin, indirimli orana tabi i_lemlerine ait iade hesab1na, bu Karar kapsam1nda teslim ettikleri i_yerleri nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyecektir.

- Söz konusu Bakanlar Kurulu Karar1 ekindeki (1) say1l1 cetveldeki mallar1n (baz1 i_ makinalar1, sanayide kullan1lan baz1 makinalar, bilgisayar, mobilya, ayd1nlatma cihazlar1 gibi) KDV oran1 da % 18den % 8e indirilmi_tir. KDV oran1 indirilen bu mallar1n listesi sirkülerimiz ekinde yer almaktad1r. (1 Say1l1 Cetvel)

- Yukar1da yer alan yeni oranlar, 30 Mart 2009 tarihinden itibaren geçerli olacakt1r.

 

I. 0_yeri teslimlerindeki KDV oran1nda indirim

29 Mart 2009 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanan 2009/14812 say1l1 Bakanlar Kurulu Karar1 ile geçici bir süre için i_yeri teslimlerindeki KDV oran1 % 18den % 8e indirilmi_tir.

Buna göre 30 Haziran 2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, i_yeri (bina ve/veya ba1ms1z bölüm _eklinde olanlar) teslimlerinde % 8 oran1nda KDV hesaplanacakt1r.

Karar1n yürürlük maddesinde yay1m1n1 izleyen gün yürürlüe girecei belirtildiinden, söz konusu oran 30 Mart 2009 tarihinden itibaren geçerli olacakt1r.

Katma Deer Vergisi Kanununun 10. maddesi uyar1nca, mal teslimlerinde vergiyi douran olay, mal1n teslim edilmesi an1nda domaktad1r. Gayrimenkullerde ise teslim tapuya tescil ile hüküm ifade eder. Buna göre 30.03.2009-30.06.2009 döneminde tapuda al1c1 ad1na tescil edilen bina veya ba1ms1z bölüm _eklindeki i_yerleri için % 8 oran1nda KDV hesaplanacakt1r. Herhangi bir uzatma olmad11 taktirde 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren yap1lacak i_yeri teslimlerinde ise eskiden olduu gibi % 18 oran1nda KDV hesaplanacakt1r.

Bu oran indirimi yap1lm1_ olmakla birlikte mükelleflerin, indirimli orana tabi i_lemlerine ait iade hesab1na, bu Karar kapsam1nda teslim ettikleri i_yerleri nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyecektir.

 

II. Baz1 mallar1n tesliminde KDV oran indirimi

29 Mart 2009 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanan 2009/14812 say1l1 Bakanlar Kurulu Karar1 ile geçici bir süre için baz1 i_ makinalar1, sanayide kullan1lan baz1 makinalar, bilgisayarlar, mobilya ve ayd1nlatma cihazlar1 gibi ekli (1) say1l1 cetvelde yer alan mallar1n teslimindeki KDV oran1 % 18den % 8e indirilmi_tir.

Buna göre 30 Haziran 2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, ekli (1) say1l1 cetvelde G.T.0.P. numaralar1 da verilen mallar1n tesliminde % 18 yerine % 8 oran1nda KDV hesaplanacakt1r.

Karar1n yürürlük maddesinde yay1m1n1 izleyen gün yürürlüe girecei belirtildiinden, söz konusu oranlar 30 Mart 2009 tarihinden itibaren geçerli olacakt1r.

(1) say1l1 cetvel:

G.T.0.P No

E_yan1n Tan1m1

84.13

S1v1lar için pompalar (ölçü tertibat1 olsun olmas1n);

s1v1 elevatörleri (Aksam ve parçalar hariç)

84.29

Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, s1k1_t1rma i_ini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri (8429.52.10.00.00, 8429.52.90.00.11,  8429.59.00.10.11 hariç)

8432.80.00.00.19

Dierleri (Öütme ve sap parçalama - malçlama makinalar1)

8434.20

Sütçülükte kullan1lan makina ve cihazlar

8435.10.00.00.11

Üzüm s1kma presleri

8435.10.00.00.12

Meyva sular1n1 ç1karmaya mahsus presler

8435.10.00.00.19

Dierleri (fulvarlar ve benzeri makine ve cihazlar)

84.37

Tohumlar1n, hububat1n, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ay1klanmas1na mahsus makina ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hububat1n öütülmesine veya i_lenmesine mahsus makina ve cihazlar

(çiftlik tipi makina ve cihazlar hariç) (Aksam ve parçalar hariç)

84.40

Cilt makinalar1 ve kitap formalar1n1 dikmeye mahsus makinalar (münferit yapraklar1 dikmeye mahsus makinalar dahil) (Aksam ve parçalar hariç)

84.41

Ka1t hamuru, ka1t veya kartonun i_lenmesine mahsus dier makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazlar1 dahil) (Aksam ve parçalar hariç)

8443.31

Bask1, kopyalama veya faks geçi_ fonksiyonlar1n1n iki veya daha fazlas1n1 yapan, otomatik bilgi i_lem makinalar1na veya networke balanabilen makinalar

8443.32

Dierleri, otomatik bilgi i_lem makinalar1na veya networke balanabilen makinalar (sivil hava ta_1tlar1nda kullan1lmaya mahsus olanlar hariç)

8443.39

Dierleri (dier bask1, kopyalama ve fax makinalar1)

8451.10.00.00.00

Kuru temizleme makinalar1

8451.30

Ütü makinalar1 ve presler (Is1 ile yap1_t1ran presler dahil)

84.53

Post, deri ve köselelerin haz1rlanmas1, dabaklanmas1 veya i_lenmesi, deri veya köseleden yap1lan ayakkab1 veya dier e_yan1n imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (diki_ makinalar1 hariç) (Aksam ve parçalar hariç)

84.54

Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullan1lan tav ocaklar1, döküm potalar1, külçe kal1plar1 ve döküm makinalar1 (Aksam ve parçalar hariç)

84.55

Metalleri haddeleme makinalar1 ve bunlar1n silindirleri (Aksam ve parçalar hariç)

84.56

Herhangi bir maddenin a_1nd1r1larak, lazerle, dier 1_1n veya foton 1_1n1yla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron 1_1n1, ionik 1_1n veya plazma ark1 yöntemleri ile i_lenmesine mahsus makina ve aletler

84.57

Metal i_lemeye mahsus i_leme merkezleri, tek istasyonlu tezgahlar ve çok istasyonlu transfer tezgahlar1

84.60

Metalleri veya sermetleri ta_lama ta_lar1, a_1nd1r1c1lar veya parlatma ürünleri vas1tas1yla i_leyen çapak alma, bileme, ta_lama, honlama, lepleme, parlatma veya ba_ka _ekilde tamamlama i_lemlerine mahsus tezgahlar (84.61 pozisyonundaki di_li açma, di_li ta_lama veya di_li tamamlama tezgahlar1 hariç)

 

84.61

Metalleri veya sermetleri taIa_ kald1rarak i_leyen, tarifenin ba_ka bir yerinde beIirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma,  bro_, di_li açma, di_li ta_Iama veya di_li tamamlama tezgahlar1, testere, diIme tezgahlar1 ve dier tak1m tezgahIar1

84.62

Metalleri dövme, çekiçleme veya kal1pta dövme suretiyle i_lemeye mahsus tak1m tezgahlar1 (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, z1mbal1 kesmeye, taslak ç1kartmaya veya _ataflamaya mahsus tak1m tezgahlar1 (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri i_lemeye mahsus yukar1da say1lmayan presler

84.63

Metalleri veya sermetleri tala_ kald1rmadan i_lemeye mahsus dier makinalar

84.64

Ta_, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri i_lemeye veya cam1 souk olarak i_lemeye mahsus makinalar

84.65

Aaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri i_lemeye mahsus makinalar (Çivi çakma, z1mbalama, yap1_t1rma veya ba_ka _ekilde birle_tirmeye mahsus makinalar dahil)

84.67

El ile kullan1lan, pnömatik, hidrolik veya elektrikli ya da elektriksiz kendinden motorlu olan aletler (Aksam ve parçalar hariç)

84.68

Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elveri_li olsun olmas1n) (85.15 pozisyonundakiler hariç); gazla çal1_an sat1h tavlamaya mahsus makina ve cihazlar (Aksam ve parçalar hariç)

84.69

Yaz1 makinalar1 (84.43 pozisyonundaki yaz1c1lar hariç) ve kelime i_lem makinalar1

8470.10.00.00.00

Harici bir elektrikli güç kayna1 olmaks1z1n çal1_abilen elektronik hesap makinalar1 ve hesaplama fonsiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinalar

8470.21.00.00.00

Yazma tertibat1 olanlar (Elektronik hesap makinalar1)

8470.29.00.00.00

Dierleri (Elektronik hesap makinalar1)

8470.30.00.00.00

Dier hesap makinalar1

8471.30.00.00.00

Portatif otomatik bilgi i_lem makinalar1 (En az bir merkezi i_lem birimi, bir klavye ve bir ekrandan olu_an ve a1rl11 10 kg.1 geçmeyenler)

8471.41

Ayn1 kabin içinde en az bir merkezi i_lem birimi ve bir giri_ bir ç1k1_ birimi bulunanlar (birbirlerine bal1 olsun olmas1n)

(Sivil hava ta_1tlar1nda kullan1lmaya mahsus olanlar hariç)

8471.49

Dierleri (Sistem halinde getirilenler) (Sivil hava ta_1tlar1nda kullan1lmaya mahsus olanlar hariç)

8471.50

8471.41 veya 8471.49 alt pozisyonlar1nda yer alanlar1n d1_1ndaki bilgi i_lem birimleri (ayn1 kabin içinde bellek birimi, giri_ birimi, ç1k1_ biriminden bir veya ikisini içersin içermesin) (Yaln1z masaüstü otomatik bilgi i_lem makinalar1)

8471.60

Giri_ birimleri ve ç1k1_ birimleri (ayn1 kabin içinde bellek birimi içersin içermesin) (Sivil hava ta_1tlar1nda kullan1lmaya mahsus olanlar hariç)

8471.70

Bellek birimleri (Sivil hava ta_1tlar1nda kullan1lmaya mahsus olanlar hariç) (Yaln1z masaüstü otomatik bilgi i_lem makinalar1na ait olanlar)

8471.80.00.00.00

Otomatik bilgi i_lem makinalar1n1n dier birimleri

8516.40

Elektrikli ütüler

 

8528.41.00.00.00

Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi i_lem makinalar1nda kullan1lan türde olanlar

8528.51.00.00.00

Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi i_lem makinalar1nda kullan1lan türde olanlar

8528.61.00.00.00

Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi i_lem makinalar1nda kullan1lan türde olanlar

8539.31.90.00.11

Simit _eklinde olanlar (De_arj ampulleri)

8539.31.90.00.19

Dierleri (De_arj ampulleri)

9401.40.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar

(kamp veya bahçede kullan1lanlar hariç)

9401.51.00.00.00

Bambu veya hintkam1_1ndan (Roten kam1_1, sepetçi söüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

9401.59.00.00.00

Dierleri (Roten kam1_1, sepetçi söüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

9401.61.00.00.00

0çleri doldurulmu_, kaplanm1_ olanlar

(Ah_ap iskeletli oturmaya mahsus dier mobilyalar)

9401.69.00.00.00

Dierleri (Ah_ap iskeletli oturmaya mahsus dier mobilyalar)

9401.71.00.00.00

0çleri doldurulmu_, kaplanm1_ olanlar

(Metal iskeletli oturmaya mahsus dier mobilyalar)

9401.79.00.00.00

Dierleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus dier mobilyalar)

9401.80.00.00.00

Oturmaya mahsus dier mobilyalar

9403.10

Bürolarda kullan1lan türden metal mobilyalar

9403.20

Metalden dier mobilyalar

9403.30

Bürolarda kullan1lan türden ah_ap mobilyalar

9403.40

Mutfaklarda kullan1lan türden ah_ap mobilyalar 

9403.50.00.00.00

Yatak odalar1nda kullan1lan türden ah_ap mobilyalar

9403.60

Dier ah_ap mobilyalar

9403.70.00.00.00

Plastik maddelerden mobilyalar

9404.10

^ilte mesnetleri

9404.21

Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar

(kaplanm1_ olsun olmas1n) (^ilteler)

9404.29

Dier maddelerden olanlar (^ilteler)

9405.10

Avizeler, tavan ve duvar için ayd1nlatma cihazlar1

(kamuya aç1k alanlar1n ve yollar1n ayd1nlat1lmas1nda kullan1lanlar hariç)

(9405.10.50.10.11 Kristal avizeler hariç)

9405.20

Masa, yaz1 masas1, yatak odas1 komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayakl1 lambalar

 

 

 

 

Çal1_malar1n1zda Ba_ar1lar Dileriz

                                                                                                          Sayg1lar1