Vergi Kodları
Vergi Kodu Vergi Ad1
0001 YILLIK GEL0R VERG0S0
0002 ZIRA0 KAZANÇ GEL0R VERG0S0
0003 GEL0R VERG0S0 S. (MUHTASAR)
0004 GEL0R GÖTÜRÜ T0CAR0 KAZANÇ
0005 GEL0R GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
0006 GEL0R GÖTÜRÜ ÜCRET
0007 DAITILMAYAN KAR STOPAJI
0010 KURUMLAR VERG0S0
0011 KURUMLAR VERG0S0 STOPAJI (KVKM24)
0012 GEL0R VERG0S0 (GMSI)
0014 BASIT USULDE T0CAR0 KAZANC
0015 GERÇEK USULDE KATMA DEER VERG0S0
0017 GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEER VERG0S0
0021 BANKA MUAMELELER0 VERG0S0
0022 S0GORTA MUAMELELER0 VERG0S0
0027 GEL0R VERG0S0 GEÇ0C0 VERG0
0032 GEL0R GEÇ0C0 VERG0
0033 KURUM GEÇ0C0 VERG0
0040 DAMGA VERG0S0 (BEYANNAMEL0 DAMGA VERG0S0 MÜKELLEF0)
0046 AKARYAKIT TÜKET0M VERG0S0
0048 GEL0R V. M.TAL0H OYUNLARI ASGAR0 VERG0
0049 HER TÜRLÜ 0SP0RTOLAR VE FÜZEL YAINDAN ALINAN EK VERG0
0050 KURUMLAR V. M.TAL0H OYUNLARI ASGAR0 VERG0
0051 D0ER ÜCRETLER
0053 KURUMLAR VERG0S0 KURUM GEÇ0C0 VERG0
0056 OYUN KAITLARINDAN ALINAN EK VERG0
0057 RÖNTGEN F0LMLER0NDEN ALINAN EK VERG0
0060 MÜLGA MADEN FONU
0061 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES0NT0S0
0062 MÜLGA KOOPERAT0FÇ0L0K TANITMA VE E0T0M FONU
0071 PETROL VE DOALGAZ ÜRÜNLER0NE 0L0^K0N ÖZEL TÜKET0M VERG0S0
0073 KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ 0ÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLER0NE 0L0^K0N ÖZEL TÜKET0M VERG0S0
0074 DAYANIKLI TÜKET0M VE D0ER MALLARA 0L0^K0N ÖZEL TÜKET0M VERG0S0
0091 TÜTÜN MAMÜLLER0NE 0L0^K0N EK VERG0
0092 HER TÜRLÜ ALKOLLÜ 0ÇK0LERE 0L0^K0N EK VERG0
0093 SA0R ^ARAP VE B0RALARA 0L0^K0N EK VERG0
0094 HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ 0ÇECEKLERDEN ALINAN EK VERG0
1013 E0T0M,GENÇL0K,SPOR VE SALIK H0ZMETLER0 VERG0S0
1018 MAHSUPLARDAN KES0LEN DAMGA VERG0S0
1020 FON PAYI
1030 P0^MANLIK ZAMMI
1042 E.KATKI PAYI
1043 ÖZEL 0^LEM VERG0S0
1047 DAMGA VERG0S0
1067 VERG0 YARGI HARÇLARI
1084 GEC0KME FA0Z0
1086 GEC0KME ZAMMI
1087 ERKEN ÖDEME 0ND0R0M0
1089 ALINAN D0ER FA0ZLER
1095 SAVUNMA SANAY0 DESTEKLEME FONU
1096 KONUT FONU
3024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PR0M0 CEZA0 FA0Z0
3061 CEZA0 FA0Z(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES0NT0LER0)
3073 USULSÜZLÜK CEZASI
3074 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
3076 KUSUR CEZASI
3077 AIR KUSUR CEZASI
3078 KAÇAKÇILIK CEZASI
3080 VERG0 Z0YAI CEZASI
3099 VUK 112/4 Maddesi Gereince Ödenen Faiz
4001 EK GEL0R VERG0S0
4003 EK ÜCRET GEL0R VERG0S0
4004 EK GÖTÜRÜ T0CAR0 KAZANÇ VERG0S0
4005 EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERG0S0
4006 FA0Z VERG0S0
4007 EK EMLAK VERG0S0
4008 GEL0R DAH0L0 TEVK0FAT
4010 EK KURUMLAR VERG0S0
4012 KURUM DAH0L0 TEVK0FAT
4014 MÜNFER0T GEL0R EKONOM0K DENGE V.
4016 ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
4021 4705 Say1l1 Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel 0_lem Vergisi
4034 MOTORLU TA^ITLAR EK VERG0S0
4040 MÜLGA TRAF0K H0ZMETLER0N0 GEL0^T0RME FONU REKLAM GEL0RLER0
4041 GEL0R VE KURUM EKONOM0K DENGE VERG0S0
4043 GÖTÜRÜ EKONOM0K DENGE VERG0S0
4044 GEL0R VE KURUM STOPAJ EKONOM0K DENGE VERG0S0
4046 Akaryak1t Fiyat 0stikrar Pay1
4047 TEK BA^INA ALINAB0LEN DAMGA VERG0S0
4050 TEKEL SAF0 HASILAT
4060 TEC0LL0 ALACAKLARDAN TAHS0LAT
4061 0THALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES0NT0S0
4063 NOTER HARÇLARI
4072 MOTORLU TA^IT ARAÇLARINA 0L0^K0N ÖZEL TÜKET0M VERG0S0 (TESC0LE TAB0 OLMAYANLAR)
4073 ERTELENEN GEL0R STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇ0C0 5.MADDE)
4074 ERTELENEN GEL0R STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDES0)
4077 MÜNFER0T KURUM E. D. V.
4078 NET AKT0F VERG0S0
4079 KIYMETL0 MADEN VE ZIYNET E^YASINDAN ALINAN VERG0
4080 ÖZEL 0LET0^0M VERG0S0
9001 EMANETEN YAPILAN TAHS0LAT
9002 NÜFUS PARA CEZASI
9003 SEÇ0M PARA CEZASI
9004 ASKERL0K PARA CEZASI
9005 MAHKEME PARA CEZASI
9006 1475 SAYILI 0Ç KANUNUNA BA¦LI PARA CEZASI
9007 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
9008 TRAF0K ZABITASI TESP0T0NE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
9009 TUR0ZM PARA CEZASI
9010 TÜKET0C0Y0 KORUMA KANUNUNA GÖRE KES0LEN PARA CEZASI
9011 ÇEVRE K0RL0L00 PARA CEZASI
9012 ESNAF S.HARÇ
9013 GÜMRÜK VERG0S0
9014 Yurt D1_1 Ç1k1_ Harc1
9016 B0L0RK0^0 ÜCRET0
9017 TÜRK ULUSLARARASI GEM0 S0C0L KAYIT HARCI
9018 YILLIK TONAJ HARCI
9022 KUR FARKI HESABI
9023 YÜKSEK ÖREN0M KRED0 BORCU HESABI
9024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PR0M0 HESABI
9025 0HRACATTA VERG0 0ADES0 HESABI
9026 GEL0^T0RME VE DESTEKLEME FONU HESABI
9028 DESTEKLEME VE F0YAT 0ST0KRAR FONU HESABI
9029 D0PLOMA HARCI
9030 EK MOTORLU TA^ITLAR VERG0S0
9031 VERASET VE 0NT0KAL VERG0S0
9032 EK TA^IT ALIM VERG0S0
9034 MOTORLU TA^ITLAR VERG0S0
9035 TA^IT ALIM VERG0S0
9036 Y0YECEK BEDELLER0
9037 TEM0NAT O. YAPILAN THS.
9038 0ADELERDEN ALACAKLILAR
9039 HESAP KART VE DEFTERLER0NE 0^LENMEYEN TAHS0LATLAR
9040 MERA FONU
9041 MERA FONU PARA CEZASI
9042 MÜLGA TRAF0K H0ZMETLER0N0 GEL0^T0RME FONU T0CAR0 PLAKA GEL0RLER0
9045 TAHS0LATI HIZLANDIRMA TEBL00NE GÖRE VER0LEN TAHAKKUK
9051 DI^ SEYAHAT HARCAMALARI VERG0S0
9052 TA^INMAZ MALLAR SATI^ GEL0RLER0
9054 D0ER TA^INMAZ MALLAR 0DARE GEL0RLER0
9055 TA^INIR MALLAR SATI^ GEL0RLER0
9058 PETROLDEN DEVLET HAKKI
9059 T0CARET S0C0L HARCI
9060 MADENLERDEN DEVLET HAKKI
9061 OYUN KAIDI GEL0RLER0
9062 TAPU VE KADASTRO HARÇLARI
9064 PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
9065 TRAF0K HARÇLARI
9066 YARGI HARÇLARI
9068 GEM0 VE L0MAN HARÇLARI
9069 D0ER HARÇLAR
9070 DEERL0 KAITLAR GEL0RLER0
9071 TAV0ZLERDEN GER0 ALINANLAR
9072 0KRAZLARDAN GER0 ALINANLAR
9073 YEM ANAL0Z ÜCRET0
9074 ^EKER F0YAT FARKI
9075 AKARYAKIT F0YAT FARKI
9076 BA^KA VERG0 DA0RES0 MÜKELLEF0
9077 MOTORLU TA^IT ARAÇLARINA 0L0^K0N ÖZEL TÜKET0M VERG0S0 (TESC0LE TAB0 OLANLAR)
9080 D0ER PARA CEZALARI
9081 Z0MMETLERE GEÇ0R0LEN PARA VE DEERLERDEN BORÇLULAR
9082 FAZLA VE YERS0Z YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
9083 SOSYAL DAYANI^MA VE YARDIMLA^MAYI TE^V0K FONU
9085 TRAF0K CEZALARI
9086 ELEKT0R0K ENERJ0 FONU
9087 TAK0P G0DERLER0 KAR^ILII ALINAN
9088 ÇIRAKLIK FONU
9089 2000/2 SAYILI BKK GERE0NCE YATIRIMLARI TE^V0K FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
9090 ÇE^0TL0 GEL0RLER
9091 PETROLDEN DEVLET H0SSES0
9092 YÜKSEK ÖREN0M HARÇ KRED0S0
9093 RESM0 ARABULUCULUK ÜCRET0
9094 EM.SAN. 17 MAD. GEL0RLER0N THK ED0LMEMES0 CEZASI
9096 4369/15 SUÇA 0^T0RAK EDEN K0^0LER
9097 HAKSIZ ALINAN VERG0 0ADES0
9098 HAKSIZ ALINAN VERG0 0ADES0 CEZASI
9099 KALDIRILAN VERG0 ARTIKLARI