Damga Vergisi Oranları

2020 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

- Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)

Binde 7,59

- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)

Binde 9,48

- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

- Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,89

- İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri

Binde 1,89

- İhale Kararları

Binde 5,69

- Bilançolar

68,70 TL

- Gelir Tabloları

32,90 TL

- İşletme Hesabı Özetleri

32,90 TL

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

89,10 TL

- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

119,00 TL

- Katma Değer Vergisi Beyannameleri

58,80 TL

- Muhtasar Beyanname

58,80 TL

- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

58,80 TL

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

119,00 TL

- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

43,70 TL

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

43,70 TL

- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

69,70 TL

(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2020’den itibaren 3.239.556,40 TL’yi aşamaz.)